У Регистар се уписују промене података које Регистар садржи. Поред регистрационе пријаве за промену података Регистру се доставља документација која је Правилником прописана за сваку врсту промене и доказ о уплати накнаде за промену (висина накнаде). Поред овереног превода одлуке надлежног органа стране задужбине и фондације о промени података доставља се и документација из које ће се те промене утврдити, као и доказ о уплати накнаде за промену.

Подносилац пријаве за упис у Регистар је:

  • лице овлашћено за заступање (управитељ или друго лице овлашћено за заступање); 
  • пуномоћник са приложеним писменим пуномоћјем потписаним од стране заступника и снабдевен печатом представништва стране задужбине/фондације.   

Напомена:

Ако се пријава за упис промене у Регистар или преузимање одлуке регистратора врши преко пуномоћника, пуномоћје се доставља АПР као саставни део документације и то у оригиналу или овереној фотокопији. Ако је подносилац пријаве пуномоћник - адвокат, он може овластити другог адвоката за подношење пријаве и преузимање одлука регистратора (заменичко пуномоћје). Пуномоћника – адвоката може замењивати адвокатски приправник који је код њега запослен, само ако је тако одређено у пуномоћју.

Уз пријаву за упис промене прилаже се прописана документација и доказ о уплати накнаде – уплатница или други доказ о плаћеној накнади за упис, на рачун Агенције за привредне регистре број 840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу).

Пријаве за упис промене података

Пријава за упис промене у Регистар се подноси на прописаном обрасцу. Ако образац није прописан, пријава се подноси путем поднеска у коме се наводе подаци који се уписују у Регистар. Поред пријаве која садржи опште податке о представништву стране задужбине/фондације, подносиоцу, а у циљу економичности поступка, подносе се и предложени додаци уз сваку врсту промене. Предложени додаци се уз пријаве могу преузети у седишту АПР у Београду, у организационим јединицама АПР, и из одељка Обрасци.

Пријава за упис промене се подноси на језику и писму који су у службеној употреби у Републици Србији.

Пријава за упис промене се подноси Агенцији у једном примерку.

Напомена:

Предложени додаци олакшавају и убрзавају процес одлучивања и уписа у Регистар.

Уз пријаву се обавезно прилаже:

  • документација у оригиналу или овереној фотокопији, која се, у складу са Законом и Правилником, подноси за упис,
  • доказ о уплати накнаде у складу са Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре,  којом се прописује висина накнаде за упис у Регистар и друге услуге које пружа Агенција у поступку вођења Регистра (висине накнада). 

Потврда о поднетој пријави

Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре је прописано да се на интернет страни Агенције објављују подаци о примљеној пријави који садрже: ознаку регистра, број под којим је пријава заведена, датум и време пријема пријаве, врсту пријаве, податак о подносиоцу пријаве и податак о статусу у коме се пријава налази (на овај начин је подносиоцу пријаве омогућено да, од тренутка пријема пријаве у Агенцији, преко интернет стране Агенције прати њено кретање односно ток поступка и то само на основу броја предате пријаве или на основу података о подносиоцу пријаве).

Одлучивање регистратора по пријави

Регистратор доноси одлуке на основу чињеница из пријаве, приложених докумената и регистрованих података, без испитивања тачности чињеница из пријаве, веродостојности приложених докумената и правилности и законитости поступка у коме су документи донети.

По пријему пријаве регистратор, у складу са одредбом члана 14. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, проверава да ли су испуњени законски услови за упис у Регистар. Ако утврди да су поднете уредне пријаве и документација, регистратор у року од пет радних дана од дана пријема пријаве у АПР, доноси решење о упису промене података у Регистар, и решење објављује на интернет страни Агенције.

Ако регистратор у року од пет радних дана од дана подношења регистрационе пријаве, утврди да нису испуњени услови из члана 14. овог закона, донеће решење којим одбацује пријаву са навођењем који услови за регистрацију промене нису испуњени, и такво решење ће објавити на интернет страни Агенције. Ако подносилац пријаве, у року од 30 дана од дана објављивања овог решења у одељку Претрага података о примљеним регистрационим пријавама и жалбама, поднесе регистрациону пријаву за регистрацију података о чијој регистрацији је добио решење о одбацивању пријаве, поднесе документацију на начин који је утврђен тим решењем и плати половину од износа накнаде за регистрацију која је предмет пријаве, задржава право приоритета одлучивања засновано подношењем одбачене пријаве. Ако се пријава односи на регистрацију два или више податка или документа, пријава се делимично усваја тако што се региструју подаци или документи за чију су регистрацију испуњени услови, а о пријави у осталом делу одлучује се на начин прописан чланом 17. То значи да регистратор доноси решење којим усваја у делу у ком су испуњени услови за регистрацију, а одбацује пријаву у делу у ком нису испуњени услови за регистрацију, и утврђује који услови за регистрацију нису испуњени. Ако подносилац пријаве, у року од 30 дана од дана објављивања овог решења у одељку Претрага података о примљеним регистрационим пријавама и жалбама, поднесе регистрациону пријаву за регистрацију података чија регистрација је била одбачена, поднесе документацију на начин који је утврђен тим решењем и плати половину од износа накнаде за регистрацију која је предмет пријаве, задржава право приоритета одлучивања засновано подношењем пријаве о којој је регистратор одлучио доношењем делимичним решењем. Ако регистратор не одлучи о пријави у року од пет радних дана од дана пријема, сматраће се да је пријава усвојена, о чему доноси решење и тражену регистрацију, без одлагања, спроводи у Регистар. Ово правило се не примењује ако се пријава одбацује из следећих разлога: ако је регистратор ненадлежан за поступање по пријави; ако податак или достављени документ није предмет регистрације; ако је податак или документ чија се регистрација захтева већ регистрован.

Преузимање одлуке регистратора

Све одлуке регистратора у поступку регистрације се истовремено и објављују на интернет страни Агенције. Такође је прописано да регистрација података и докумената производи правно дејство према трећим лицима наредног дана од дана објављивања и да регистрација производи правно дејство за убудуће. Ако је подносилац у пријави назначио да жели да му се писмени отправак одлуке регистратора и достави, достава се врши на начин који је изабран у пријави. Иначе, Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре је прописано да се достављање писменог отправка одлуке регистратора сматра извршеном даном слања на адресу која је означена у пријави.

Одлуку регистратора, ако се подносилац пријаве определио за преузимање одлуке у седишту АПР у Београду или организационој јединици АПР, може преузети:

  • заступник;
  • подносилац пријаве;
  • лице које заступник представништва задужбине/фондације или подносилац пријаве овласти за преузимање, у ком случају се, ако пуномоћје није предато при подношењу пријаве, при преузимању доставља писмено пуномоћје дато од стране подносиоца пријаве и снабдевено печатом или овереним потписом подносиоца код уписа оснивања.

Жалба и поступак по жалби – од  01.09.2013. године на ожалбени поступак се примењују одредбе Закона о поступку регистрације у Агенцији, а не Закон о Задужбинама и фондацијама. Законом о поступку регистрације у Агенцији је прописано да рок за жалбу износи 30 дана од дана објављивања одлуке на интернет страни Агенције и да о жалби одлучује надлежни министар (у овом случају то је министар надлежан за послове културе). Такође, новина је и то да је изричито прописано да жалбу може да поднесе само подносилац регистрационе пријаве, а не и неко треће лице. Даље, изричито је прописано да жалба не задржава извршење. За разлику од Закона о општем управном поступку, ако подносилац пријаве изјави жалбу на решење и истовремено отклони недостатке утврђене решењем, сматраће се да радње предузете ради отклањања утврђених недостатака нису ни предузете, односно наставиће се поступак по жалби. То значи да се жалба неће усвајати ако се уз жалбу достави документација којом се отклањају недостаци због којих је пријава одбачена. Новина је и да се подносиоцу, на његов захтев, предаје потврда о примљеној жалби када се жалба подноси преко Агенције. Такође, на интернет страни Агенције се објављују подаци о примљеној жалби и то: број под којим је жалба заведена, датум и време пријема жалбе, податак о подносиоцу жалбе, и податак о статусу у коме се жалба налази (на овај начин је подносиоцу омогућено да, од тренутка пријема жалбе у Агенцији, преко интернет стране Агенције прати њено кретање односно ток поступка и то само на основу броја предате жалбе или на основу података о подносиоцу). Овим законом је прописана и садржина жалбе а то су број и датум одлуке која се жалбом побија, разлози побијања, идентификациони подаци о подносиоцу жалбе и потпис подносиоца жалбе. Такође је изричито прописано да се подносилац жалбе не може у жалби позивати на чињенице које нису унете у пријаву и документа која уз пријаву нису приложена. По пријему жалбе регистратор проверава да ли је жалба благовремена, допуштена или изјављена од овлашћеног лица и ако утврди да није, доноси решење којим се жалба одбацује. Ако утврди да јесте, проверава основаност жалбе и ако је жалба основана измениће побијану одлуку или ставити ван снаге решење о одбацивању пријаве и донети решење о усвајању пријаве. Ако регистратор у року од пет дана од дана пријема жалбе не одлучи ни на један од ових начина, дужан је да жалбу без одлагања достави надлежном министру. Новина је да је рок за одлучивање министра по жалби 30 дана од дана пријема жалбе у министарству. Такође, овим законом је прописано и поступање министра по жалби, односно министар може: одбацити жалбу ако је неблаговремена, недопуштена или поднета од неовлашћеног лица, ако регистратoр није то учинио, одбити жалбу као неосновану, усвојити жалбу и укинути одлуку и вратити регистратору предмет на поновно одлучивање и усвојити жалбу и укинути одлуку и сам одлучити о пријави. Одлука министра је коначна и против ње се може покренути управни спор. Против правноснажне одлуке Управног суда странка и надлежни јавни тужилац могу да поднесу Врховном касационом суду захтев за преиспитивање судске одлуке.