Брисање из Регистра привредних субјеката

Брисање предузетника из Регистра врши се због престанка обављања делатности, а предузетник престаје са обављањем делатности одјавом или по сили закона.

Након спроведеног поступка брисања, предузетник има обавезу подношења ванредних финансијских извештаја Регистру финансијских извештаја и бонитета.

Oбавештење за све привредне субјекте код којих се спроводи пореска контрола

Одредбом члана 29. Закона о пореском потпупку и пореској администрацији прописано је да Агенција за привредне регистре не може извршити:

 • брисање привредног субјекта из прописаног регистра,
 • регистровати статусне промене и
 • вршити промене података који се односе на оснивача, односно члана, назив, седиште, улог и облик организовања, прекид или друге промене података у вези обављања делатности предузетника,

у периоду од добијања обавештења Пореске управе да ће се код привредног субјекта вршити пореска контрола, укључујући и радње Пореске полиције у циљу откривања пореских кривичних дела, до добијања обавештења да је пореска контрола завршена, односно окончане радње Пореске полиције. Исто важи и за период од добијања обавештења да је привредном субјекту, у складу са овим законом, привремено одузет ПИБ, до добијања обавештења да је том субјекту враћен ПИБ.

Агенција за привредне регистре може вршити промене података у вези обављања делатности предузетника у случајевима одређивања, односно промене пословође предузетника, у складу са законом.

На сајту АПР-а можете извршити претрагу привредних субјеката у Централној евиденцији привремених ограничења.

Након што Пореска управа обавести Агенцију за привредне регистре да је у привредном субјекту завршена контрола или враћен привремено одузети ПИБ, може се покренути процедура брисања или промене података у регистру.

За брисање предузетника из Регистра привредних субјеката одјавом потребно је поднети:

 • регистрациону пријаву брисања предузетника,
 • доказ о уплати накнаде за брисање предузетника (висина накнаде),
 • уверење/потврду надлежне организационе јединице Пореске управе РС којим се потврђује да на дан издавања уверења предузетник НЕМА неизмирене пореске обавезе по основу пореза на приходе од обављања самосталне делатности и доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, које није старије од пет дана у моменту подношења захтева за брисање из регистра, са одговарајућом напоменом да је уверење издато у складу са чланом 29. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (изглед обрасца уверења који је потребно доставити АПР ради брисања предузетника из регистра са пропратном инструкцијом Пореске управе у циљу једнообразног поступања организационих јединица ПУ можете погледати овде),
 • уверење/потврду пореске администрације надлежне јединице локалне самоуправе којом се потврђује да на дан издавања уверења предузетник НЕМА неизмирене обавезе по основу локалних комуналних такси и сл, које није старије од пет дана у моменту подношења захтева за брисање из регистра, са одговарајућом напоменом да је уверење издато у складу са чланом 29. Закона о пореском поступку и пореској администрацији,
 • изјаву предузетника да је преосталу имовину и добит коју је стекао за време трајања статуса социјалног предузетништва и по основу тог статуса пренео на други субјект социјалног предузетништва у складу са Законом, сачињена у форми јавнобележничке исправе (достављају само они предузетници који имају регистрован статус социјалног предузетништва).

Напомена:

Наведене документе регистратор не прибавља по службеној дужности већ је обавеза подносиоца да их приложи уз захтев за брисање.

Чињеницу да је предузетник брисан из Регистра обвезника ПДВ-а уколико је регистровани обвезник ПДВ-а, а што је претходни услов за регистрацију брисања, регистратор утврђује по службеној дужности увидом у Регистар евидентираних ПДВ обвезника који води Пореска управа.

Брисање предузетника из Регистра привредних субјеката по сили закона

За брисање предузетника по сили закона, прилаже се документ о наступању чињенице на основу које је дошло до престанка обављања делатности (извод из матичне књиге умрлих, правоснажна пресуда којом је утврђена ништавост регистрације предузетника, доказ о дану супања на издржавање казне изречене казне затвора дуже од 6 месеци, доказ о престанку важења одобрења, сагласности или другог акта надлежног органа који је посебним законом прописан као услов за регистрацију...).

Губитак својства предузетника брисањем из Регистра на основу захтева НБС због блокаде пословног рачуна дуже од две године

Народна банка Србије електронским путем подноси регистрационом органу иницијативу за брисање предузетника, у коме ће бити наведено да су пословни рачуни предузетника чије податке доставља, блокирани дуже од две године непрекидно, у континуитету, рачунајући до дана подношења иницијативе за њихово брисање и списак предузетника који се бришу који ће, поред осталих података, садржати и податак о датуму почетка блокаде.

Одредбом члана 91. став 6. тачка 3. Закона о привредним друштва прописано је да предузетник престаје са обављањем делатности по сили закона ако му је пословни рачун у блокади дуже од две године непрекидно, на основу иницијативе за покретање поступка брисања предузетника из регистра, коју подноси Народна банка Србије или Пореска управа, док је ставом 7. и 8. истог члана прописано да у случају из става 6. тачка 3) и тач. 5)-8) овог члана, регистратор који води Регистар привредних субјеката на интернет страници тог регистра објављује обавештење о предузетнику код кога су се стекли разлози за брисање из регистра са позивом да у року од 90 дана од дана објављивања обавештења деблокира пословни рачун, односно отклони разлог за брисање из регистра и ако предузетник у року из става 7. овог члана не деблокира пословни рачун, односно не отклони разлог за брисање, регистратор ће у даљем року од 30 дана, по службеној дужности, донети решење о брисању предузетника из регистра.

Регистратор који води Регистар привредних субјеката на интернет страници тог регистра објављује обавештење о предузетнику код кога су се стекли разлози за брисање из регистра са позивом да у року од 90 дана од дана објављивања обавештења деблокира пословни рачун, односно отклони разлог за брисање из регистра. Уколико предузетник достави доказ надлежног Одељења принудне наплате Народне банке Србије да му је пословни рачун активан, односно доказ да је деблокирао пословни рачун у остављеном року, регистратор неће брисати таквог предузетника из Регистра привредних субјеката, по сили закона, јер не постоје разлози за примену члана 91. став 6. тачка 3. Закона о привредним друштвима. Уколико предузетник не деблокира пословни рачун, односно не отклони разлог за брисање, регистратор ће у даљем року од 30 дана по службеној дужности применом члана 91. став 6. тачка 3. Закона о привредним друштвима, донети решење о брисању предузетника из регистра.

Брисање предузетника из Регистра услед смрти или трајног губитка пословне способности

За брисање предузетника по сили закона у случају смрти или трајног губитка пословне способности неопходно је да регистрациони орган прими од неког лица, без обзира на његов правни интерес, документ о наступању чињенице на основу које је дошло до престанка обављања делатности: извод из матичне књиге умрлих, односно правноснажно решење о трајном лишењу пословне способности у оригиналу или овереној копји.

Чланом 91. став 9. и 11. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 др. закон,  5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) прописано је да у случају смрти или губитка пословне способности предузетника, наследник, односно члан његовог породичног домаћинства (брачни друг, деца, усвојеници и родитељи) који је пословно способно физичко лице може, наставити обављање делатности на основу решења о наслеђивању или међусобног споразума о наставку обављања делатности, који потписују сви наследници, односно чланови породичног домаћинства, док је ставом 11. истог члана прописано да  је лице из става 9. овог члана дужно је да у року од 60 дана од дана смрти предузетника пријави наставак обављања делатности регистру.

Имајући у виду наведене одредбе закона, одлука регистратора којом се брише предузетник услед смрти, доноси се по службеној дужности, након истека 60 дана од дана смрти као законом прописаног рока у ком може бити поднета регистрациона пријава промене наставка обављања делатности од стране наследника.

Уколико наследници доставе регистрационом органу споразум којим констатују да нико од њих не жели да настави са обављањем делатности, регистратор ће брисати предузетника и пре истека наведеног рока, са даном доношења решења о брисању.

Брисање предузетника из Регистра  на основу правоснажне пресуде којом је утврђена ништавост регистрације предузетника

Одредбом члана 33. став 1. и 2. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, која се аналогијом промењује и на утврђење ништавости регистрације предузетника прописано је да лице које има правни интерес може тужбом захтевати утврђење да је регистрација оснивања привредног друштва ништава:

 1. ако су у пријави наведени неистинити подаци;
 2. ако је регистрација извршена на основу лажног документа, документа издатог у незаконито спроведеном поступку или документа са неистинитим чињеницама;
 3. ако постоје други законом предвиђени разлози.

Тужба из става 1. овог члана подноси се надлежном суду у року од 30 дана од дана сазнања тужиоца за разлоге ништавости, а најкасније у року од годину дана од дана регистрације. Одредбом члана 34. истог закона је прописано да по пријави тужиоца, уз коју се доставља доказ о покретању поступка за утврђивање ништавости регистрације предузетника, регистратор региструје забележбу постојања спора за утврђење ништавости регистрације. Ако је правноснажном пресудом утврђена ништавост регистрације предузетника суд ће, у року од 15 дана од дана правноснажности, пресуду доставити надлежном регистру ради регистрације забележбе ништавости регистрације оснивања и брисања предузетника из регистра.

Брисање предузетника из Регистра на основу правоснажне пресуде којом је изречена мера забране обављања делатности

Предузетник се брише ако му је правноснажним актом надлежног органа изречена мера забране обављања регистроване делатности, а предузетник у року од 30 дана од дана правноснажности акта не региструје прекид обављања регистроване делатности за време за које му је мера изречена, односно не региструје промену те делатности или не одјави делатност.

Брисање предузетника из Регистра у случају одузимања дозволе, лиценце, одобрења, сагласности или другог акта надлежног органа који је у складу са чланом 4. став 2. овог закона посебним законом прописан као услов за регистрацију

Одредбом члама 91. став 6. тачка 6. Закона о привредним друштвима прописано је да предузетник престаје са обављањем делатности по сили закона у случају одузимања дозволе, лиценце, одобрења, сагласности и др, који су у складу са чланом 4. став 2. овог закона посебним законом прописани као услов за регистрацију, а предузетник у року од 30 дана од дана правноснажности акта којим је извршено одузимање дозволе, лиценце, одобрења, сагласности и др. не региструје промену те делатности или не одјави делатност.

Брисање предузетника из Регистра у случају престанка дозволе, лиценце, одобрења, сагласности или другог акта надлежног органа који је у складу са чланом 4. став 2. овог закона посебним законом прописан као услов за регистрацију

Одредбом члама 91. став 6. тачка 7. Закона о привредним друштвима прописано да у случају престанка дозволе, лиценце, одобрења, сагласности и др, који су у складу са чланом 4. став 2. овог закона посебним законом прописани као услов за регистрацију, а предузетник у року од 30 дана од дана престанка дозволе, лиценце, одобрења, сагласности и др. не региструје промену те делатности, не одјави делатност, односно не достави доказ о продужењу важења дозволе, лиценце, одобрења, сагласности и др.

Регистратор који води Регистар привредних субјеката на интернет страници тог регистра објављује обавештење о предузетнику код кога су се стекли разлози за брисање из регистра, са позивом да у року од 90 дана од дана објављивања обавештења отклони разлог за брисање из регистра и ако предузетник у року не отклони разлог за брисање, регистратор ће у даљем року од 30 дана, по службеној дужности, донети решење о брисању предузетника из регистра.

Брисање предузетника и наставак обављања делатности у форми привредног друштва

 • регистрациона пријава брисања предузетника;
 • за регистрацију промене правне форме са регистрацијом докумената који се региструју у складу са законом 6.500,00 динара, а ако је пријава електронска 5.900,00 динара;
 • одлука о наставку обављања делатности у форми привредног друштва;
 • јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и уписа у јединствени регистар пореских обвезника (обрасци);
 • документација која је законом прописана за оснивање одговарајуће форме привредног друштва у којој предузетник жели да настави обављање делатности (видети одељак Оснивање);
 • уверење/потврду надлежне организационе јединице Пореске управе РС којим се потврђује да на дан издавања уверења предузетник НЕМА неизмирене пореске обавезе по основу пореза на приходе од обављања самосталне делатности и доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, које није старије од пет дана у моменту подношења захтева за брисање из регистра, са одговарајућом напоменом да је уверење издато у складу са чланом 29. Закона о пореском поступку и пореској администрацији. (изглед обрасца уверења који је потребно доставити АПР ради брисања предузетника из Регистра са пропратном инструкцијом Пореске управе у циљу једнообразног поступања организационих јединица ПУ можете погледати овде);
 • уверење/потврду пореске администрације надлежне јединице локалне самоуправе којом се потврђује да на дан издавања уверења предузетник НЕМА неизмирене обавезе по основу локалних комуналних такси и сл, које није старије од пет дана у моменту подношења захтева за брисање из регистра, са одговарајућом напоменом да је уверење издато у складу са чланом 29. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Напомена:

Наведене документе регистратор не прибавља по службеној дужности већ је обавеза подносиоца да их приложи уз захтев за брисање.

Чињеницу да је предузетник брисан из Регистра обвезника ПДВ-а уколико је регистровани обвезник ПДВ-а, а што је претходни услов за регистрацију брисања, регистратор утврђује по службеној дужности увидом у Регистар евидентираних ПДВ обвезника који води Пореска управа.

У случају смрти или губитка пословне способности предузетника, наследник односно члан његовог породичног домаћинства (брачни друг, деца, усвојеници и родитељи) који је пословно способан може, у року од 60 дана од дана смрти предузетника, наставити обављање делатности (видети одељак Промене: регистрациона пријава промене предузетника).