• Предузетник у области спорта, у складу са одредбом члана 93. Закона о спорту („Службени гласник РС”, бр. 10/2016) мора имати одговарајуће спортско звање у складу са овим законом. 
  • Предузетник може обављати спортску делатност ако има обезбеђен одговарајући објекат, одговарајућу опрему, ангажоване одговарајуће спортске стручњаке и ако испуњава услове у погледу безбедности у обављању делатности, укључујући и потребне акте (правила о реду и сл.), ако овим законом није друкчије утврђено. На самостално обављање спортске делатности примењују се прописи којима се уређује предузетништво, ако овим законом није друкчије одређено. 
  • Регистратор приликом регистрације предузетника не проверава и не тражи доказе о испуњености услова за обављање спортских делатности предвиђених законом и ближе прописаних од стране надлежног министра јер проверу врши спортски инспектор у поступку редовног инспекцијског надзора.
  • Предузетник у области спорта не може користити реч „клуб“ у свом пословном имену.
  • Предузетник који жели да обавља неку од спортских делатности може регистровати неку од следећих делатности предвиђених Класификацијом: 85.51 - Спортско и рекреативно образовање, 93.11 - Делатност спортских објеката, 93.13 - Делатност фитнес клубова или 93.19 - Остале спортске делатности и др. у складу са законом.