Нови Закон о јавним предузећима ступио је на снагу 04.03.2016. године односно осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику”, бр.15/2016.

Законом је прописана обавеза усклађивања оснивачких аката и општих аката јавних предузећа и друштва капитала из члана 3.став 2. тачка 1) и 2)  Закона о јавним предузећима са одредбама Закона о јавним предузећима тако да:
 • Оснивачи морају ускладити оснивачка акта у року од 6 месеца од дана ступања на снагу Закона о јавним предузећима.
 • Јавна предузећа и друштва капитала из члана 3.став 2. тачка 1) и 2)  Закона о јавним предузећима дужни су да своја општа акта усагласе са законом и оснивачким актом у року од 90 дана од дана усклађивања оснивачких аката.

Појам јавног предузећа и других облика организовања

Члан 3. Закона о јавним предузећима

Јавно предузеће је предузеће које обавља делатност од општег интереса, а које оснива Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе (у даљем тексту: јавно предузеће). 

Поред јавног предузећа, делатност од општег интереса може да обавља и: 

 1. друштво с ограниченом одговорношћу и акционарско друштво (у даљем тексту: друштво капитала) чији је једини власник јавно предузеће; 
 2. друштво капитала чији је једини власник Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе, као и зависно друштво чији је једини власник то друштво капитала; 
 3. друго друштво капитала и предузетник, коме је надлежни орган поверио обављање те делатности. 

АКТ О ОСНИВАЊУ

Акт о оснивању друштва капитала из члана 3. став 2. тач. 1) и 2), поред одредаба из става 1. члана 6. Закона о јавним предузећима, садржи и одредбе прописане законом којим се уређује његов правни положај и правна форма. 

Пословно име, седиште и претежна делатност се мењају одлуком оснивача али може бити и другачије предвиђено оснивачким актом с обзиром да на сва питања која нису посебно уређена, а односе се на јавна предузећа, сходно се примењују одредбе Закона о привредним друштвима која се односе на друштво са ограниченом одговорношћу.

ОРГАНИ

Органи су надзорни одбор и директор.

Надзорни одбор

Надзорни одбор има 5 чланова, од којих је један председник када је оснивач РС (председника и чланове бира Влада), односно 3 члана, од којих је један председник када је оснивач ЈЛС или АП (председника и чланове бира орган одређен статутом АП односно ЈЛС).

Председник и чланови надзорног одбора којим је престао мандат дужни су да врше своје дужности до именовања новог надзорног одбора (председника или члана надзорног одбора), а најдуже 6 месеци.

Мандат председнику и члановима надзорног одбора престаје истеком периода на који су именовани, оставком или разрешењем.

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на директора или друго лице у јавном предузећу.

Одредба члана 22. закона која се односи на надлежност надзорног одбора сходно се примењује и на друштво капитала из члана 3.ст. 2.тачка1) 2) Закона о јавним предузећима.

Директор

Директора именује Влада ако је оснивач РС односно орган одређен статутом АП или ЈЛС ако је оснивач АП или ЈЛС на период од 4 године на основу јавног конкурса.

Директор не може имати заменика.

Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком и разрешењем (оставка се подноси у писаној форми органу надлежном за именовање директора јавног предузећа). 

Закон о јавним предузећима предвиђа и вршиоца дужности директора који се може именовати до именовања директора  јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу.

Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора.

Одредбе које се односе на избор и надлежност директора (члан 24-26 и 29-52. закона) примењују се и на друштво капитала чији је једини власник РС, АП и ЈЛС.

Директора друштва капитала из члана 3.ст. 2.тачка 1) и зависног друштва из члана 3.ст. 2.тачка 2) Закона бира оснивач или члан, уз сагласност  Владе, надлежног органа АП или ЈЛС, уз сходну примену одредаба закона које се односе на директора.

Одредбе Закона о јавним предузећима које се односе на престанак мандата, суспензију и вршиоца дужности сходно се примењују и на друштво капитала из члана 3.ст. 2.тачка 1) и зависног друштва из члана 3.ст. 2.тачка 2) Закона.

Извршни одбори настављају са радом до усклађивања оснивачких аката са законом.

КАПИТАЛ

Оснивачким актом предузећа мора се одредити износ основног капитала, као и опис, врста и вредност неновчаног улога. 

Вредност неновчаног капитала утврђује се на основу процене овлашћеног процењивача, уз сагласност оснивача.

Капитал може бити подељен на уделе.

На сва питања која нису посебно уређена, а односе се на јавна предузећа, сходно се примењују одредбе Закона о привредним друштвима која се односе на друштво са ограниченом одговорношћу.

Регистрација усклађивања јавног предузећа

Документација која се прилаже:

 • пријава променe која се односи на органе друштва (брисање/упис председника и чланова надзорног одбора, брисање извршног одбора и регистрацију и објаву оснивачког акта),
 • оснивачки акт (измене и пречишћен текст оснивачког акта),
 • потврда о уплати новчаног дела капитала (уколико су се десиле промене на капиталу),
 • процена овлашћеног процењивача о вредности неновчаног улога и сагласност оснивача на процену (уколико су се десиле промене на капиталу),
 • одлуке о именовању чланова и председника надзорног одбора, 
 • накнада за промене чија се регистрација тражи.