Представништво стране привредне коморе је  дужно да Агенцији пријави сваку промену података који се уписују у Регистар, у року од 15 дана од дана настале промене.Ако се не поднесе регистрациона пријава за упис промене у року од 15 дана од дана настале промене, подносилац пријаве је обавезан да уз накнаду за упис промене података у Регистар, уплати и накнаду за неблаговремено поднету регистрациону пријаву (висине накнада).

Поступак уписа промене података покреће се подношењем регистрационе пријаве за промену података. Пријава за упис промене података у Регистар је предложена и може се преузети са интернет стране Агенције. Правилником о садржини и начину вођења Регистра привредних комора и Регистра представништава страних привредних комора је прописана документација која се подноси уз пријаву промене.

Уз уредно попуњену пријаву за упис промене података у Регистар, подноси се следећа документација у оригиналу или овереној фотокопији:

  • одлука и оверен превод од овлашћеног судског тумача, одлуке надлежног органа стране привредне коморе о промени података;
  • доказ о уплати накнаде за упис промене података у Регистар представништава страних привредних комора;
  • друга документа у складу са законом.

Напомена:Ако се регистрационом пријавом захтева више промена података, накнада за упис промене се увећава за 1.400,00 динара по промени.

Ако се пријава подноси по истеку рока од 15 дана од дана настале промене, доставља се и доказ о уплати накнаде за неблаговремено поднету регистрациону пријаву (висине накнада).

Подносилац пријаве је председник коморе или друго лице овлашћено за заступање коморе.За упис одређених промена, поред напред наведене документације Регистру се подноси и:

За промену заступника:

  • фотокопија исправе о идентитету  заступника представништва, (фотокопија личне карте или пасоша из које ће се утврдити и адреса новог заступника).