Брисање из Регистра се врши након спроведеног поступка ликвидације/стечаја/статусне промене.

Регистрациона пријава брисања из Регистра након окончања поступка ликвидације

Пријава за брисање се подноси по протеку рока од 30 дана од дана објаве одлуке о престанку рада привредне коморе у Службеном гласнику РС.

Уз регистрациону пријаву за брисање из регистра након окончања поступка ликвидације која је предложена и може се преузети са интернет стране Агенције, пoдноси се:

 • одлука надлежног органа о окончању поступка ликвидације,
 • фотокопија објављене одлуке о престанку рада привредне коморе, у Службеном гласнику РС,
 • извештај ликвидационог управника о спроведеној ликвидацији,
 • изјава ликвидационог управника да су све обавезе привредне коморе по основу пријављених потраживања измирене у потпуности и да се против коморе не воде други поступци,
 • одлука надлежног органа о лицу коме се пословне књиге и документа поверавају на чување или изјава    ликвидационог управника о имену и адреси тог лица,
 • доказ о уплати накнаде за брисање из регистра (висине накнада),
 • доказ о о престанку пореских обавеза издат од стране надлежног пореског органа, који није старији од пет дана у моменту подношења захтева за брисање из регистра,на основу одредбе члана 29. став 7. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 880/2002, 84/2002 - испр, 23/2003 - испр, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. закон, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018 и 86/2019).

Пословне књиге и документа се чувају у складу са прописима којима се уређује архивска грађа, а име и адреса лица коме су пословне књиге и документа поверени на чување се региструју.

Регистрациона пријава брисања из Регистра по окончању поступка стечаја

По окончању стечајног поступка, стечајни управник је дужан да  у року од 15 дана од дана закључења стечајног поступка, достави Агенцији уз регистрациону пријаву брисања из регистра:

Регистрациона пријава брисања из Регистра услед статусне промене

Уз регистрациону пријаву брисања услед статусне промене, Агенцији се доставаља:

 • правноснажно решење надлежног суда о окончању стечајног поступка;
 • доказ о уплати накнаде за брисање из Регистра.
 • одлука скупштине о прихватању закључења уговора о статусној промени;
 • уговор о статусној промени;
 • доказ о уплати накнаде.