Уводне напомене

Новим Законом о рачуноводству, Агенцији за привредне регистре је поверено вођење Регистра пружалаца рачуноводствених услуга (у даљем тексту Регистар).

У Регистру се воде подаци о правним лицима и предузетницима којима обвезници достављања финансијских извештаја уговором поверавају обављање послова вођења пословних књига и састављања финансијских извештаја, односно који имају регистровану претежну делатност за пружање рачуноводствених услуга и која су добила дозволу за обављање ових послова од стране Коморе овлашћених ревизора (у даљем тексту: пружаоци рачуноводствених услуга).

Предмет евидентирања у Регистру су подаци о решењима о давању, односно одузимању дозволе за пружање рачуноводствених услуга која Комора овлашћених ревизора (у даљем тексту: Комора) издаје у складу са законом који уређује рачуноводство, основни подаци о пружаоцима рачуноводствених услуга, подаци о лицу којe има професионално звање у области рачуноводства или ревизије стечено у складу са Законом и које је запослено код пружаоца рачуноводствених услуга (у даљем тексту: овлашћени рачуновођа), као и подаци о повезаним правним лицима са тим пружаоцем.

Регистар се, у складу са прописима, води као потпуно електронски регистар. Сагласно томе, сви захтеви за упис или промену података, достављају се искључиво у електронском облику, применом посебне апликације Агенције, успостављене за потребе достављања података и документа ради уписа у Регистар пружалаца рачуноводствених услуга (у даљем тексту: посебна апликација Агенције).

Упис и брисање пружаоца рачуноводствених услуга

Упис пружаоца рачуноводствених услуга у Регистар врши се искључиво на основу решења о давању дозволе за пружање рачуноводствених услуга, које Комора по службеној дужности и без одлагања доставља Агенцији, путем посебне апликације Агенције. Комора поменуто решење доставља, тако што овлашћено лице Коморе, у апликацију учитава (уноси) то решење, а затим  уноси број и датум решења, основне податке о пружаоцу рачуноводствених услуга, овлашћеном рачуновођи и о повезаним правним лицима, у форми посебног прегледа. По завршеном уносу података и докумената, овлашћено лице Коморе све заједно потписује својим квалификованим електронским потписом, чиме се сматра да је решење достављено Агенцији. Одмах по пријему решења, Агенција врши упис пружаоца рачуноводствених услуга у Регистар.

Треба напоменути да Комора доставља Агенцији податке само о једном овлашћеном рачуновођи на основу којег је дата дозвола конкретном пружаоцу рачуноводствених услуга и само тај рачуновођа се у том својству води у Регистру. Такође, када доставља решење о давању дозволе за пружање рачуноводствених услуга које се односи на друштво за ревизију, Комора није дужна да у посебну апликацију Агенције уноси податке о овлашћеном рачуновођи.

На исти начин, тј. на основу решења о одузимању дозволе, које Комора такође доставља путем поменуте апликације Агенције, у електронском облику, врши се брисање пружаоца рачуноводствених услуга из Регистра.

Пружалац рачуноводствених услуга, дакле, није овлашћен, нити може да путем посебне апликације Агенције поднесе захтев за упис, односно за брисање из Регистра тог пружаоца. 

Упис промене података у Регистру

Промене података који се воде у Регистру евидентирају се на основу захтева лица овлашћеног за заступање пружаоца рачуноводствених услуга (законског или осталог заступника, односно предузетника). Поменуто лице дужно је да захтев за промену података достави у електронском облику, путем посебне апликације Агенције, и да тај захтев потпише својим квалификованим електронским потписом. У овом регистру евидентирају се следеће промене података:

  • о овлашћеном рачуновођи, и то:
    • измене података о постојећем oвлашћеном рачуновођи (промена презимена, звања, података о сертификату и сл),
    • брисање постојећег и упис новог oвлашћеног рачуновође.
  • о повезаним правним лицима (измене података о постојећем ако се ради о страном повезаном правном лицу, брисање повезаног правног лица, као и упис новог повезаног правног лица).

Лице овлашћено за заступање пружаоца рачуноводствених услуга дужно је да у случајевима када подноси захтев за брисање рачуновође, истовремено захтева и упис новог рачуновође.

Промена података који се изворно не уписују, али се јавно објављују у оквиру овог регистра (промена пословног имена, седишта, претежне делатности, заступника, оснивача, стварних власника и сл), врши се само у надлежном статусном регистру - Регистру привредних субјеката, односно у Евиденцији стварних власника. Одмах по извршеним променама података у том регистру или евиденцији, Регистар пружалаца рачуноводствених услуга ће те промене преузети аутоматски и користити за своје потребе, у складу са прописима.

Брисање рачуновође на лични захтев

Изузетно, овлашћени рачуновођа може да захтева своје брисање код конкретног пружаоца рачуноводствених услуга. Предметни захтев и он је дужан да достави у електронском облику, путем посебне апликације Агенције, одабиром одговарајуће врсте захтева – „Брисање рачуновође на лични захтев“. Захтев је дужан да потпише својим квалификованим електронским потписом.

Претпоставка за брисање овлашћеног рачуновође из Регистра, на основу оваквог захтева, јесте то да је том рачуновођи престао радни однос код конкретног пружаоца рачуноводствених услуга. У том смислу, Агенција по службеној дужности од Централног регистра обавезног социјалног осигурања прибавља информацију о томе, па ако је истом радни однос заиста престао код тог пружаоца, дозвољава се његово брисање из Регистра.

Начин подношења захтева за промену података у Регистру, односно за брисање рачуновође на лични захтев детаљније је објашњен Упутством за подношење захтева Регистру пружалаца рачуноводствених услуга од стране екстерних корисника.