Брисање из Регистра удружења, друштава и савеза у области  спорта може се извршити по четири основа:

 • након спроведеног поступка ликвидације,
 • након закључења стечајног поступка,
 • услед скраћеног поступка ликвидације
 • услед статусне промене која за последицу има брисање неког од учесника из Регистра.

Брисање из Регистра по спроведеном поступку ликвидације

Одредбом члана 87. Закона о спорту прописано је да се ликвидација спортског удружења спроводи када спортско удружење има довољно финансијских средстава за покриће свих својих обавеза, а да се на спровођење ликвидације спортског удружења сходно примењују одредбе закона којим се уређује ликвидација привредних друштава, ако овим законом није друкчије одређено.

Уз уредно попуњену пријаву за брисање из Регистра подноси се:

 • извештај ликвидационог управника о току ликвидације,
 • одлука скупштине о окончању поступка ликвидације,
 • изјава ликвидационог управника да су све обавезе по основу пријављених потраживања измирене у потпуности и да се против удружења не воде други поступци,
 • одлука скупштине о лицу коме се пословне књиге и документа поверавају на чување или изјава ликвидационог управника о имену и адреси тог лица,
 • одлука скупштине о одобравању финансијског извештаја састављеног са даном завршетка ликвидације и извештаја о спровођењу ликвидације,
 • изјава ликвидационог управника да скупштина спортског удружења није могла да се састане или да се одржи због недостатка кворума, на којој би се дало одобрење финансијског извештаја,
 • одлука о подели ликвидационог остатка,
 • изјава ликвидационог управника да је сва имовина спортског удружења подељена у складу са законом и статутом спортског удружења,
 • доказ о уплати накнаде (висине накнада),
 • докази о престанку пореских обавеза издати од стране надлежног пореског органа, који нису старији од пет дана у моменту подношења захтева за брисање из регистра, на основу одредбе члана 29. став 6. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, бр. 80/2002, 84/2002- исправка, 23/2003 – исправка, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – др. закон, 62/2006 – др. закон, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - исправка, 93/2012 и 47/2013).

Брисање по скраћеном поступку ликвидације

Одредбом члана 87. Закона о спорту прописано је да спортско удружење може престати и по скраћеном поступку ликвидације под условима и на начин утврђен законом којим се уређује ликвидација удружења.

Уз уредно попуњену пријаву за брисање из Регистра подноси се:

 • одлука скупштине спортског удружења о престанку рада,
 • писана изјава са овереним потписима чланова скупштине да су измирене све пореске обавезе, обавезе спортског удружења према повериоцима и да су регулисани сви односи са запосленима,
 • докази о престанку пореских обавеза издати од стране надлежног пореског органа, који нису старији од пет дана у моменту подношења захтева за брисање из регистра, на основу одредбе члана 29. став 6. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, бр. 80/2002, 84/2002 - испр, 23/2003 - испр, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. закон, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018 и 86/2019).
 • Доказ о уплати накнаде (висине накнада).

Брисање након закључења стечаја

Уз уредно попуњену пријаву за брисање из Регистра подноси се: