Новине предвиђене Законом о спорту

ЗАКОН О СПОРТУ се примењује од 16.02.2016 године.

ЗАСТУПНИК

Заступник спортског удружења се бира односно именује на начин утврђен статутом, што значи да се статутом спортског удружења одређује орган у чијој надлежности ће бити одлучивање о избору заступника.

Орган који именује заступника може га разрешити и пре истека мандата на који је именован, без навођења разлога.

Заступник може у свако доба дати оставку спортском удружењу писаним путем.

Оставка заступника се региструје у складу са Законом о поступку регистрације у АПР-у, што значи да поред регистрационе пријаве подноси се и оставка заступника уз доказ да је спортско удружење обавештено о оставци.

Заступник  и ликвидациони управник као и чланови управе спортске огранизације не могу бити следећа лица:

 • оснивачи, власници удела или акција, заступници, ликвидациони управници, запослени или чланови спортске организације која се такмичи у истом рангу такмичења,
 • чланови управе и службена лица надлежног спортског савеза, односно  службена лица организације у области спорта која управља спортском лигом,
 • лице које врши јавну функцију, као ни лице које врши функцију у органу политичке странке,
 • власници и чланови органа спортских кладионица, као ни запослени у спортској кладионици,
 • спортски посредници у одговарајућој грани спорта,
 • која су осуђена за кривична дела против привреде, имовине и службене дужности, као и за следећа кривична дела: тешко убиство, тешка крађа, разбојничка крађа, разбојништво, утаја, превара, неосновано коришћење кредита и друге погодности, изнуда, уцена и зеленаштво, омогућавање употребе допинг средстава, неовлашћена производња и стављање у промет допинг средстава, насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу и договарање исхода такмичења, док трају правне последице осуде,
 • која не могу бити чланови органа привредних друштава или удружења у складу са законом којим је уређен сукоб интереса у обављању јавних дужности.

Такође, прописано је и да председник управе или заступник националног гранског спортског савеза или другог националног спортског савеза не може бити члан управе, председник или заступник друге организације у области спорта, осим управе Олимпијског комитета Србије, Параолимпијског комитета Србије, Спортског савеза Србије, Републичког завода и Покрајинског завода.

Приликом оснивања, пријаве уписа новоизабраног заступника или ликвидационог управика прилаже се и изјава изабраног односно именованог лица овлашћеног за заступање, дата под кривичном и материјалном одговорношћу, да испуњава услове прописане чланом 33. став 2. односно члана 99. став 5. Закона о спорту.

НАЗИВ

Назив новоснованог спортског удржења мора се јасно разликовати од назива другох спортских удружења  која су уписана или уредно пријављена за упис у Регистар.

Из назива спортског удружења мора бити видљиво да је у питању спортска организација.

Назив спортског удружења не сме доводити у заблуду у погледу гране или области спорта коме припада спортско удружење или о томе о каквој се врсти правног лица ради или о ком правном лицу се ради.

Изузетак је да новосновано спортско удружење може користити назив или део назива спортског удружења које је већ уписано у Регистар под условом да назив новооснованог спортског удружења садржи седиште новосонованог спортског удружења које није идентично седишту спортског удружења које је већ уписано или уредно пријављено у Регистар.

При оснивању спортска организација не може користити реч „клуб“. Реч „клуб“ се може унети у назив уз достављање решење надлежног спортског инспектора да спортско удружење испуњава услове да у свом називу користи реч "клуб".

Спортска организација која учествује у  спортским такмичењима обавезно у називу испред речи „клуб“ садржи и назив спортске гране или дисциплине у којој се такмичи, а  ако учествује у спортским такмичењима у више спортских грана или дисциплина, у називу обавезно садржи речи „спортски клуб“.

Облик организовања „спортско удружење“ не може у свом називу користити реч „друштво“ осим ако се ради о спортском удружењу за планинарски спорт које у свом називу може користити реч „друштво“ ако испред речи „друштво“ користи реч „планинарско“.

ПРИВРЕДНА ДЕЛАТНОСТ

Спортско удружење може непосредно да обавља привредну или другу делатност којом се стиче добит у складу са законом којим се уређује класификација делатности. Спортско удуржење региструје само једну привредну делатност под следећим условима:

 • да је привредна делатност у вези са стаутарним циљевима тог спортског удружења,
 • да је привредна делатност предвиђена статутом,
 • да је привредна делатност мањег обима, односно да се обавља у обиму потребном за остваривање циљева спортског удружења,
 • да је привредна делатност уписана у регистар.

Спортско удружење може отпочети са непосредним обављањем привредне делатности тек наком уписа у регистар.

СПОРТСКА ГРАНА, ДИСЦИПЛИНА И ОБЛАСТ СПОРТА

Спортско удружење може остваривати спортске циљеве у одређеној области спорта, спортској грани или спортској дисциплини, које се обавезно уређују статутом спортског удружења и представљају предмет регистрације.

БРИСАЊЕ ИЗ РЕГИСТРА

Поред ликвидације спортско удружење може престати и по скраћеном поступку ликвидације под условима и на начин утврђен Законом о удружењима. За брисање спортског удружења услед скраћеног поступка ликвидације подноси се следећа документација:

 • регистрациона пријава брисања спортског удружења из Регистра,
 • одлука Скупштине спортског удружења о престанку рада удружења,
 • писана изјава већине чланова Скупштине удружења да су измирене све пореске обавезе, обавезе удружења према повериоцима и да су регулисани сви односи са запосленима - ова изјава мора да садржи лична имена и пребивалиште односно назив и седиште чланова Скупштине који су је потписали и сви потписи морају бити оверени у складу са Законом о оверавању потписа рукописа и преписа,
 • доказ о уплати накнаде у складу са Уредбом којим се прописује висина накнаде за упис удружења у Регистар и друге услуге које пружа Агенција у поступку вођења Регистра (висине накнада),
 • доказ о престанку пореских обавеза издат од стране надлежног пореског органа, који није старији од пет дана у моменту подношења захтева за брисање из регистра, на основу одредбе члана 29. став 6. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, бр. 80/2002, 84/2002- исправка, 23/2003 – исправка, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – др. закон, 62/2006 – др. закон, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - исправка, 93/2012 и 47/2013).