Од 01.05.2017. године, спортска удружења која буду хтела да региструју обављање привредних делатности које су обухваћене Законом о туризму: 01.70, 49.32, 50.10, 50.30, 52.22, 55.10, 55.20, 55.30, 55.90, 56.10, 56.21, 56.30, 77.11, 79.11, 79.12 и 93.29, мораће да региструју огранак без обзира да ли ту привредну делатност обављају на адреси седишта спортског удружења или на некој другој адреси. Наиме Законом о туризму је прописано да правна лица која региструју обављање напред наведених делатности, ако ту делатност не обављају као претежну, имају обавезу да региструју огранак за обављање те привредне делатности.

У случају спортских удуржења, а како се привредна делатност обавља у мањем обиму (односно није претежна делатност спортског удружења), спортско удружење може обављати једну од напред наведених делатности само ако образује огранак без обзира да ли ту делатност обавља на адреси седишта удружења или некој другој адреси.

Поступак регистрације оваквог огранка у Регистру спортских удружења је следећи:

Спортско удружење одређује обављање привредне делатности ОБАВЕЗНО у Статуту. Образовање огранка на адреси седишта или на другој адреси може се вршити кроз Статут, или доношењем одлуке о образовању огранка (ову одлуку доноси Скупштина, ако Статутом није другачије прописано и мора да садржи назив огранка, седиште и адресу огранка, привредну делатност огранка, лице овлашћено за заступање огранка и контакт податке огранка. Ако се одлуком не одреди назив огранка, огранак ће носити назив спортског удружења уз додатак: „Огранак – 1“ или други редни број ако спортско удуржење има више огранака. Ако се одлуком не одреди лице овлашћено за заступање, сви заступници спортског удружења ће бити одређени и као заступници огранка). Напомињемо да спортско удружење може да региструје обављање само једне привредне делатности кроз један или више огранака.

То значи да се Регистру спортских удружења поред регистрационе пријаве регистрације Статута подноси и регистрациона пријава регистрације огранка, а од документације се подноси Статут (или пречишћен текст статута), и одлука о образовању огранка ако огранак није прописан Статутом. Ако се за заступника именује лице које није регистровано као заступник спортског удружења, онда се подноси и фотокопија личне карте за заступника огранка и изјава изабраног односно именованог лица овлашћеног за заступање, дата под кривичном и материјалном одговорношћу, да испуњава услове прописане чланом 33. став 2. и 3. односно члана 99. став 5. Закона о спорту. Подноси се и доказ о уплати одговарајуће накнаде (накнада за регистрацију огранка износи 2.800 динара).