Брисање из Регистра услед престанка рада страног удружења (оснивача представништва)

Поступак брисања представништва услед престанка рада страног удружења из Регистра покреће се подношењем пријаве за брисање из Регистра и прописане документације.

Уз уредно попуњену пријаву за брисање из Регистра страних удружења подноси се документација на основу којих се утврђују чињенице престанка рада страног удружења:

  • оригинал или оверена фотокопија акта и оверен превод акта матичне државе из које се утврђује да је страно удружење престало са радом или оригинал или оверена фотокопија потврде (изјаве) оверене од стране јавног бележника (од 1. марта 2017. за оверу документације надлежни су само нотари, осим у јединицама локалне самоуправе где нема нотара, па се овера и даље може вршити у суду или општини) и оверени превод исте, да је страно удружење престало са радом
  • доказ о уплати накнаде за упис промене података у Регистру, у складу са Уредбом којим се прописује висина накнаде за упис удружења у Регистар и друге услуге које пружа Агенција у поступку вођења Регистра (висине накнада),
  • доказ о престанку пореских обавеза издат од стране надлежног пореског органа, који није старији од пет дана у моменту подношења захтева за брисање из регистра, на основу одредбе члана 29. став 6. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/2002, 84/2002 - испр, 23/2003 - испр, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. закон, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018 и 86/2019).

Напомена: документи којим се доказује престанак пореских обавеза су: уверење које издаје надлежна организациона јединице Пореске управе РС у складу са Инструкцијом Пореске управе број: 437-0027/2013-Д00000 од 1.8.2013.године и уверење пореске администрације надлежне јединице локалне самоуправе.

Брисање на основу одлуке страног удружења (оснивача), да представништво престане са радом

Поступак брисања представништва из Регистра на основу одлуке страног представништва (оснивача), да представништво престане са радом, покреће се подношењем пријаве за брисање из Регистра и прописане документације.

Уз уредно попуњену пријаву за брисање из Регистра страних удружења подноси се документација на основу којих се утврђују чињенице престанка рада страног удружења:

  • оригинал или оверена фотокопија одлуке и оверен превод одлуке надлежног органа страног удружења о престанку рада представништва страног удружења са изјавом да су измирене све обавезе према државним и другим органима и запосленим лицима;
  • доказ о уплати накнаде за упис промене података у Регистру, у складу са Уредбом којим се прописује висина накнаде за упис удружења у Регистар и друге услуге које пружа Агенција у поступку вођења Регистра (висине накнада),
  • доказ о престанку пореских обавеза издат од стране надлежног пореског органа, који није старији од пет дана у моменту подношења захтева за брисање из регистра, на основу одредбе члана 29. став 6. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/2002, 84/2002 - испр, 23/2003 - испр, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. закон, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018 и 86/2019).

Напомена: 

Документи којим се доказује престанак пореских обавеза су: уверење које издаје надлежна организациона јединице Пореске управе РС у складу са Инструкцијом Пореске управе број: 437-0027/2013-Д00000 од 1.8.2013.године и уверење пореске администрације надлежне јединице локалне самоуправе.

Подносилац пријаве је заступник представништва или лице које заступник овласти.

По пријему пријаве регистратор проверава да ли су испуњени законски услови за брисање из Регистра. Ако утврди да је поднета уредна пријава и документација, регистратор у року од 30 дана од дана подношења уредне пријаве доноси Решење о брисању из Регистра.

Напомена:

Регистратор доноси одлуке на основу чињеница из пријаве, приложених докумената и регистрованих података, без испитивања тачности чињеница из пријаве, веродостојности приложених докумената и правилности и законитости поступака у коме су документи донети.

По пријему пријаве регистратор, у складу са одредбом члана 14. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, проверава да ли су испуњени законски услови за упис у Регистар. Ако утврди да су поднете уредне пријаве и документација, регистратор у року од 5 радних дана од дана пријема пријаве у АПР, доноси решење о упису промене података у регистар удружења, и решење објављује на интернет страни Агенције.

Ако регистратор у року од пет радих дана од дана подношења регистрационе пријаве, утврди да нису испуњени услови из члана 14. овог закона, донеће решење којим одбацује пријаву са навођењем који услови за регистрацију промене нису испуњени, и такво решење ће објавити на интернет страни Агенције. Ако подносилац пријаве, у року од 30 дана од дана објављивања овог решења у одељку Претрага података о примљеним регистрационим пријавама и жалбама, поднесе регистрациону пријаву за регистрацију података о чијој регистрацији је добио решење о одбацивању пријаве, поднесе документацију на начин који је утврђен тим решењем и плати половину од износа накнаде за регистрацију која је предмет пријаве, задржава право приоритета одлучивања засновано подношењем одбачене пријаве. Ако се пријава односи на регистрацију два или више податка или документа, пријава се делимично усваја тако што се региструју подаци или документи за чију су регистрацију испуњени услови, а о пријави у осталом делу одлучује се на начин прописан чланом 17. То значи да регистратор доноси решење којим усваја у делу у ком су испуњени услови за регистрацију, а одбацује пријаву у делу у ком нису испуњени услови за регистрацију, и утврђује који услови за регистрацију нису испуњени. Ако подносилац пријаве, у року од 30 дана од дана објављивања овог решења у одељку Претрага података о примљеним регистрационим пријавама и жалбама, поднесе регистрациону пријаву за регистрацију података чија регистрација је била одбачена, поднесе документацију на начин који је утврђен тим решењем и плати половину од износа накнаде за регистрацију која је предмет пријаве, задржава право приоритета одлучивања засновано подношењем пријаве о којој је регистратор одлучио доношењем делимичним решењем. Ако регистратор не одлучи о пријави у року од пет радних дана од дана пријема, сматраће се да је пријава усвојена, о чему доноси решење и тражену регистрацију, без одлагања, спроводи у Регистар. Ово правило се не примењује ако се пријава одбацује из следећих разлога: ако је регистратор ненадлежан за поступање по пријави; ако податак или достављени документ није предмет регистрације; ако је податак или документ чија се регистрација захтева већ регистрован.  

Забрана рада

Упис забелешке о покретању поступка за забрану рада представништва страног удружења

Упис покретања поступка за забрану рада представништва у Регистар покреће се подношењем пријаве за упис промене (забелешке) и прописане документације.

Уз уредно попуњену пријаву уписа заблешке у Регистар подноси се:

  • предлог надлежног органа за забрану рада представништва у оригиналу или овереној фотокопији;
  • доказ о уплати накнаде у складу са Уредбом којим се прописује висина накнаде за упис удружења у Регистар и друге услуге које пружа Агенција у поступку вођења Регистра (висине накнада).

Упис забелешке Одлуке Уставног суда којом је забрањен рад представништву страног удружења

Упис забелешке Одлуке Уставног суда којом је забрањен рад представништву страног удружења покреће се подношењем пријаве за упис забелешке и прописане документације.

Уз уредно попуњену пријаву уписа забелешке у Регистар подноси се:

  • одлука уставног суда о забрани рада представништва страног удружења у оригиналу или овереној фотокопији
  • доказ о уплати накнаде у складу са Уредбом којим се прописује висина накнаде за упис удружења у Регистар и друге услуге које пружа Агенција у поступку вођења Регистра (висине накнада).

Напомена:

По упису забелешке Одлуке Уставног суда о забрани рада представништва страног удружења регистратор по службеној дужности брише представништво из Регистра страних удружења.