Туристичке агенције посредници у продаји путовања

Регистрација туристичке агенције посредника у продаји туристичког путовања

Туристичка агенција посредник у продаји туристичког путовања може да обавља послове продаје и посредовања у продаји туристичких путовања, послове прихвата, превоза и трансфера путника, као и остале послове утврђене одредбом члана 52. тачка 3-15. Закона о туризму, ако испуњава услове прописане Законом о туризму.

Пре отпочињaњa обaвљaњa делaтности посредник је дужaн дa се региструје у Регистру туризмa. Нa зaхтев привредног друштвa, другог прaвног лицa или предузетникa регистрaтор туризмa издaје решење о регистрaцији у Регистру туризмa.

Регистрациона пријава  за  упис туристичке агенције посредника у продаји туристичког путовања обавезно садржи податке о:

 • матичном броју и пословном имену, односно називу субјекта,
 • потпис и податке о лицу овлашћеном за подношење пријаве,
 • правној форми, односно облику организовања туристичке агенције посредника,
 • месту обављања  делатности туристичке агенције (седиште или/и огранак/издвојено место),
 • руководиоцу, његовој стручној спреми и страном језику за које има активно знање.

За упис туристичке агенције посредника у продаји туристичког путовања, прилаже се:

 • уредно попуњен захтев за упис туристичке агенције посредника у Регистар туризма (Обрасци);
 • извод из регистра у којем је правно лице регистровано, уколико није регистровано у регистру за чије је вођење надлежна Агенција за привредне регистре;
 • одговарајући доказ да је лице које се уписује као руководилац запослен са пуним радним временом у својству руководиоца у простору, односно месту пословања у ком правно лице, односно предузетник обавља делатност туристичке агенције;
 • оверена копија или оверени препис дипломе – потврде надлежне школске установе код које је то лице стекло средње образовање у четворогодишњем трајању туристичког, економског или другог друштвеног смера;
 • доказ о активном знању страног језика – Б2 ниво језичке компетентности ЦЕФР – потврда школе страног језика; диплома о завршеном факултету основних академских студија од 180 до 240 ЕСПБ бодова, где је програмом предвиђено учење, односно полагање страног језика најмање две школске године са доказом о положеним испитима; диплома о завршеној средњој школи или факултету на којој се програм наставе и учења одржава на страном језику или уверење о положеном испиту за туристичког водича или туристичког пратиоца, односно лиценца туристичког водича или туристичког пратиоца;

Напомена: Уколико је лице чији се упис тражи у својству руководиоца положило испит за туристичког водича или туристичког пратиоца Регистратор туризма по службеној дужности прибавља тражене податке, у складу са законом.

 • доказ из кога се може утврдити да лице које се уписује као руководилац има радно искуство у туристичкој делатности од најмање једне године за рад код посредника у продаји туристичких путовања – оверена копија или оверени препис радне књижице, потврда правних лица и предузетника код којих је то радно искуство стечено или оверена изјава лица које се уписује као руководилац;
 • доказ о уплати накнаде за регистрацију туристичке агенције посредника у продаји туристичког путовања (висине накнада).

Промене података о туристичкој агенцији посреднику у продаји туристичког путовања

За промену, упис нових и/или брисање регистрованих података из Регистра, подноси се:

 • уредно попуњена регистрациона пријава за регистрацију промене података о туристичкој агенцији (Обрасци);
 • доказ о уплати накнаде за регистрацију промене података (висине накнаде);
 • документ којим се доказује настала промена и испуњеност услова за промену која се тражи, и то:

ЗА ПРОМЕНУ ПОДАТАКА О РУКОВОДИОЦУ ТУРИСТИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ

 • одговарајући доказ да је лице које се уписује као руководилац запослен са пуним радним временом у својству руководиоца у простору, односно месту пословања у ком правно лице, односно предузетник обавља делатност туристичке агенције;
 • оверена копија или оверени препис дипломе – потврде надлежне школске установе код које је то лице стекло средње образовање у четворогодишњем трајању туристичког, економског или другог друштвеног смера;
 • доказ о активном знању страног језика – Б2 ниво језичке компетентности ЦЕФР – потврда школе страног језика; диплома о завршеном факултету основних академских студија од 180 до 240 ЕСПБ бодова, где је програмом предвиђено учење, односно полагање страног језика најмање две школске године са доказом о положеним испитима; диплома о завршеној средњој школи или факултету на којој се програм наставе и учења одржава на страном језику или уверење о положеном испиту за туристичког водича или туристичког пратиоца, односно лиценца туристичког водича или туристичког пратиоца;

Напомена: Уколико је лице чији се упис тражи у својству руководиоца положило испит за туристичког водича или туристичког пратиоца Регистратор туризма по службеној дужности прибавља тражене податке, у складу са законом.

 • доказ из кога се може утврдити да лице које се уписује као руководилац има радно искуство у туристичкој делатности од најмање једне године за рад код посредника у продаји туристичких путовања – оверена копија или оверени препис радне књижице, потврда правних лица и предузетника код којих је то радно искуство стечено или оверена изјава лица које се уписује као руководилац.                           

Уз пријаву промене података по основу оставке руководиоца туристичке агенције прилаже се примерак оставке.

Уз пријаву за промену података о регистрованим лицима, и то података који се уписују у Регистар за домаће физичко лице - лично име и ЈМБГ, за странца  - лично име, број пасоша и држава издавања или број личне карте странца и држава издавања или евиденцијски број, у случају промене личних података регистрованог лица – руководиоца туристичке агенције потребно је доставити доказ који представља основ за промену поменутих података (фотокопија личне карте или пасоша или друга документација у складу са законом (извод из матичне књиге венчаних)). 

ЗА ПРОМЕНУ ПОДАТАКА О АДРЕСИ НА КОЈОЈ ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА ОБАВЉА ДЕЛАТНОСТ ТУРИСТИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ

Уз пријаву за регистрацију података о адреси на којој туристичка агенција обавља делатност туристичке агенције, прилаже се документација која се односи на руководиоца те агенције који ће у том својству радити на адреси чији се упис тражи.

Ако се промена података о адреси на којој туристичка агенција обавља делатност туристичке агенције односи на промену адресе на којој ће руководилац те агенције који је већ у том својству регистрован у Регистру туризма обављати послове, за тражену промену подноси се само пријава и доказ о промени места рада запосленог.

Брисање туристичке агенције  посредника у продаји туристичког путовања из Регистра   

Поступак брисања туристичке агенције посредника у продаји туристичког путовања из Регистра туризма покреће се подношењем:

 • регистрационе пријаве брисања туристичке агенције посредника (Обрасци);
 • доказа о уплати накнаде за регистрацију брисања туристичке агенције (висине накнада).