Регистрација установа културе

На поступак регистрације установа културе у Регистру установа културе који води Агенција за привредне регистре од 18.11.2022. године, примењују се следећи прописи:

 • Закон о култури („Сл.гласник РС“ бр.72/2009, 13/2016, 30/2016-испр, 6/2020, 47/2021 и 78/2021);
 • Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Сл.гласник РС“ бр. 99/2011, 83/2014 и 31/2019, 105/2021);
 • Закон о општем управном поступку („Сл.гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење);
 • Закон о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019, 109/2021);
 • Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Сл.гласник РС“ бр. 80/2002... 86/2019...144/2020);
 • Закон о стечају („Сл.гласник РС“ бр. 104/2009... 95/2018);
 • Уредба о класификацији делатности ("Сл. гласник РС", бр. 54/2010);
 • Правилник о о ближој садржини Регистра установа културе и документацији потребној за регистрацију („Сл. гласник РС“ бр. 09/2022);
 • Правилник о додели ПИБ  правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна АПР („Сл.гласник РС“ бр. 32/2009... 100/2016...119/2020);
 • Одлука о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа АПР („Сл.гласник РС“ бр. 119/2013... 91/2020...129/2021);

У Регистар установа културе региструју се установе културе у јавној, приватној својини, и установе културе у којима су оснивачи Република Србија/аутономна покрајина/јединица локалне самоуправе приватно правна лица (установе које се којима се рад и програми, у целини или већим делом финансирају из буџета).

Поступак регистрације по Закону о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре

Покретање поступка регистрације

Поступак регистрације установе културе са седиштем на територији Републике Србије, покреће се подношењем:

 • уредно попуњене прописане регистрационе пријаве (пријава усклађивања, промена и брисања података је прописана Правилником о ближој садржини регистра установа културе и документацији потребној за регистрацију, а Јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника, је прописана Правилником о додели ПИБ-а правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна АПР),
 • прописане документације у оригиналу или овереној фотокопији – документација је прописана Правилником о ближој садржини регистра установа културе и документацији потребној за регистрацију,
 • доказа о уплати накнаде Агенцији за привредне регистре (АПР) - висина накнаде је прописана Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа АПР.

Подношење електронске пријаве

Подношење електронске пријаве биће омогућено у другом кварталу 2023. године, за све поступке регистрације осим за поступак усклађивања и пререгистрације у Регистар установа културе.

Електронска пријава Агенцији подноси се путем корисничке апликације за пријем електронске пријаве којом се обезбеђује пријем електронских докумената и доказа о уплати накнаде за регистрацију. Потписивање електронске пријаве и докумената, као и овера електронских докумената, врши се у складу са прописима којима се уређује електронски потпис и електронски документ. Валидација квалификованог електронског потписа на регистрационој пријави врши се према времену пријема пријаве. Валидација квалификованог електронског потписа на документима који се прилажу уз регистрациону пријаву врши се према времену учитавања докумената у корисничку апликацију, осим у случају када су документа снабдевена квалификованим електронским временским жигом. У тренутку валидације квалификованог електронског потписа из Агенција ће чињеницу валидности тог потписа потврдити квалификованим електронским временским жигом.

Регистрационе пријаве се попуњавају читко, електронски или писаним путем, а могу се преузети:

Напомена:

Наведене пријаве се из одељка Обрасци преузимају бесплатно, док се у Агенцији за привредне регистре и њеним организационим јединицама преузимају уз накнаду од 120,00 динара.

Уредно попуњене регистрационе пријаве са пратећом документацијом и доказом о уплати накнаде се подносе:

 • лично, у седишту АПР-а у Београду, Бранкова 25, или у просторијама АПР-а у Раковици, ул. Ослобођења 1б,
 • у организационим јединицама АПР,
 • препорученом поштом на адресу Бранкова 25, 11000 Београд.

Покретање поступка по службеној дужности

Поступак регистрације покреће се по службеној дужности, ако је таква регистрација предвиђена законом или када је то у јавном интересу.

Упис забележбе

Упис забележбе врши се на основу пријаве или по службеној дужности, ако регистратор дође до сазнања о чињеницама и документима који су од значаја за правни промет, а у вези су са подацима и документима који су предмет регистрације. Ако оцени да чињенице и документа нису од значаја за правни промет или нису у вези са подацима и документима који су предмет регистрације, регистратор у року од пет радних дана од дана подношења пријаве решењем одбија пријаву.

Датум и време подношења пријаве

Ако је пријава послата поштом, као датум и време подношења пријаве и документације узима се датум и време пријема пријаве у АПР-у.

Подносилац пријаве

Подносилац пријаве за упис у Регистар је:

 • лице овлашћено за заступање установе културе;
 • пуномоћник са приложеним писменим пуномоћјем потписаним од стране лица овлашћеног за заступање;
 • друго лице овлашћено законом.

Напомена:

Ако је пуномоћје дато од стране заступника установе културе у јавној својини, пуномоћје мора бити снабдевено и печатом установе културе у јавној својини.

Ако се пријава за упис у Регистар или преузимање одлуке регистратора врши преко пуномоћника, пуномоћје се доставља АПР-у као саставни део документације и то у оригиналу или овереној фотокопији. Ако је подносилац пријаве пуномоћник - адвокат, он може овластити другог адвоката за подношење пријаве и преузимање одлука регистратора (заменичко пуномоћје). Пуномоћника - адвоката може замењивати адвокатски приправник који је код њега запослен, само ако је тако одређено у пуномоћју.

Рок за подношење пријаве

Подносилац пријаве је дужан да Агенцији поднесе пријаву у року од 15 дана од дана настанка податка или документа који je предмет регистрације, односно промене регистрованог податка или документа, ако законом није одређен други рок. За пријаву која је поднета по истеку рока од 15 дана од дана настанка податка или документа који су предмет регистрације, плаћа се накнада у складу са прописом којим се уређују накнаде које за своје услуге наплаћује Агенција. Овај рок не важи за регистрације у којима решење регистратора има конститутивно дејство (усклађивање, оснивање, брисање, статусне промене и промена правне форме), односно за регистрације које производе правно дејство даном доношења решења регистратора, а не даном доношења одлуке надлежог органа установе културе.

Потврда о поднетој пријави

Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре је прописано да се на интернет страни Агенције објављују подаци о примљеној пријави који садрже:

 • ознаку регистра,
 • број под којим је пријава заведена,
 • датум и време пријема пријаве,
 • врсту пријаве,
 • податак о подносиоцу пријаве и
 • податак о статусу у коме се пријава налази.

На овај начин је подносиоцу пријаве омогућено да, од тренутка пријема пријаве у Агенцији, на страници: Претрага података о примљеним регистрационим пријавама и жалбама прати њено кретање односно ток поступка и то само на основу броја предате пријаве или на основу података о подносиоцу пријаве).

Измена и одустанак од пријаве

Подносилац пријаве може да измени пријаву или да од ње одустане до доношења одлуке регистратора о пријави. Ако подносилац пријаве одустане од пријаве, регистратор доноси решење којим се поступак обуставља.

Одлучивање регистратора о пријави

Регистратор доноси одлуке на основу чињеница из пријаве, приложених докумената и регистрованих података, без испитивања тачности чињеница из пријаве, веродостојности приложених докумената и правилности и законитости поступака у коме су документи донети.

По пријему пријаве регистратор, у складу са одредбом члана 14. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, проверава да ли су испуњени законски услови за упис у регистар. Ако утврди да је поднета уредна пријава и документација, регистратор у року од пет радних дана од дана пријема пријаве у АПР-у, доноси решење о усвајању регистрационе пријаве, врши упис/промену/брисање у регистру и решење објављује на интернет страни Агенције.

Ако регистратор у року од пет радних дана од дана подношења регистрационе пријаве, утврди да нису испуњени услови из члана 14. ст. 2, 5, 6, 7, 8 и 9. овог закона, донеће решење којим одбацује пријаву са навођењем који услови за регистрацију нису испуњени, и такво решење ће објавити на страници: Претрага података о примљеним регистрационим пријавама и жалбама.

Ако подносилац пријаве, у року од 30 дана од дана објављивања овог решења поднесе:

 • нову регистрациону пријаву за упис података о чијој регистрацији је добио решење о одбацивању пријаве и позове се на број решења којим је ранија пријава одбачена и отклони утврђене недостатке,
 • поднесе документацију на начин који је утврђен тим решењем,

плаћа половину прописаног износа накнаде за регистрацију (право на плаћање половине прописаног износа накнаде за регистрацију може се искористити само једном).

Ако регистратор у року од пет радних дана од дана подношења регистрационе пријаве, утврди да нису испуњени услови из члана 14. овог закона и то:

 • да регистратор није надлежан за поступање по пријави;
 • да податак или достављени документ није предмет регистрације;
 • да је податак или документ чија се регистрација захтева већ регистрован;
 • да ли је пријава поднета у законом прописаном року, ако је рок услов за регистрацију;
 • да ли је пријава, која се подноси јер је претходна пријава одбачена (пријава из члана 17. став 3. овог закона), поднета у прописаном року од 30 дана од дана објављивања претходно одбачене пријаве;
 • да ли је регистрација податка или документа у супротности са посебним законом;
 • да ли је регистрација податка или документа у супротности са актом надлежног органа донетим у складу са законом;

донеће решење којим одбацује пријаву са навођењем који услови за регистрацију нису испуњени, и такво решење ће објавити на страници: Претрага података о примљеним регистрационим пријавама и жалбама. По овом решењу странка више нема право да поступи, односно има обавезу да поднесе нову регистрациону пријаву и уплати пуну прописану накнаду.

Како се уз регистрационе пријаве предаје документација у оригиналу или овереној копији, то се странци увек оставља могућност, да се приликом предаје пријаве, позове на документ који је раније предат, уз навођење броја пријаве уз коју је тај документ предат.

Ако се пријава односи за регистрацију два или више податка или документа, пријава се делимично усваја тако што се региструју подаци или документи за чију су регистрацију испуњени услови, а о пријави у осталом делу одлучује тако што се пријава одбацује у делу у ком нису испуњени услови за регистрацију. Делимично усвајање пријаве се не може спровести у поступку усклађивања, оснивања, статусних промена, промене правне форме и брисања из Регистра.

Ако регистратор не одлучи о пријави у року од пет радних дана од дана пријема, сматраће се да је пријава усвојена, о чему доноси решење и тражену регистрацију, без одлагања, спроводи у Регистар. Ово правило се не примењује ако се пријава одбацује из следећих разлога:

 • ако је регистратор ненадлежан за поступање по пријави;
 • ако податак или достављени документ није предмет регистрације;
 • ако је податак или документ чија се регистрација захтева већ регистрован.
 • ако пријава није поднета у законом прописаном року, ако је рок услов за регистрацију;
 • ако пријава, која се подноси јер је претходна пријава одбачена (пријава из члана 17. став 3. овог закона), није поднета у прописаном року од 30 дана од дана објављивања претходно одбачене пријаве;
 • ако је регистрација податка или документа у супротности са посебним законом;
 • ако је регистрација податка или документа у супротности са актом надлежног органа донетим у складу са законом.

Прекид и одлагање поступка

Регистратор прекида или одлаже поступак одлучивања о пријави, у случајевима и на начин прописан законом којим се уређује предмет те регистрације.

Повраћај у пређашње стање

У поступку регистрације није дозвољен повраћај у пређашње стање.

Исправка грешке

Ако је приликом регистрације начињена грешка у писању, рачунању или друга очигледна грешка, регистратор ће, у року од пет радних дана од дана сазнања за грешку или од дана подношења захтева за исправку, извршити исправку грешке у регистру и о томе донети решење. Ако регистратор, одлучујући о захтеву за исправку грешке, утврди да грешка није начињена, доноси решење којим се захтев одбија као неоснован.

Објављивање и дејство регистрације

Одлуке регистратора донете у поступку регистрације истовремено се и објављују. Регистровани подаци и документи истовремено се објављују са доношењем решења којим се пријава усваја. Регистрација производи правно дејство према трећим лицима наредног дана од дана објављивања. Регистрација производи правно дејство за убудуће.

Преузимање одлуке регистратора

Све одлуке регистратора у поступку регистрације се истовремено објављују на интернет страни Агенције. Такође се и оснивачки акт, статут (статут или пречишћен текст статута ако је дошло до промене статута), и сагласности надлежног Министарства за која је прописано да су предмет регистрације, истовремено објављују са доношењем решења којим се пријава усваја. Прописано је да регистрација података и докумената производи правно дејство према трећим лицима наредног дана од дана објављивања и да регистрација производи правно дејство за убудуће. Ако је подносилац у пријави назначио да жели да му се писмени отправак одлуке регистратора и достави, достава се врши на начин који је изабран у пријави. Иначе, Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре је прописано да се достављање писменог отправка одлуке регистратора сматра извршеним даном слања на адресу која је означена у пријави.

Ако се подносилац пријаве определио за преузимање одлуке у седишту АПР-а у Београду или организационој јединици АПР-а, следећа лица могу преузети одлуке регистратора:

 • подносилац регистрационе пријаве;
 • регистровани заступник;
 • лице које заступник овласти пуномоћјем;
 • пуномоћник адвокат може овластити другог адвоката (заменичко пуномоћје), осим ако је властодавац у пуномоћју другачије одредио;
 • пуномоћника који је адвокат, може заменити адвокатски приправник који је код њега запослен, осим ако је властодавац у пуномоћју другачије одредио.

Жалба на одлуку регистратора

На одлуку регистратора жалбу може поднети лице овлашћено за подношење пријаве.

Жалба се подноси министру надлежном за пословање и правни положај установа културе (Министарству културе и информисања), преко Агенције, у року од 30 дана од дана објављивања одлуке регистратора на интернет страни АПР-а.

У жалби се обавезно наводи број и датум одлуке која се жалбом побија, разлози побијања, идентификациони подаци о подносиоцу жалбе и потпис подносиоца жалбе.

Ако лице овлашћено за подношење пријаве изјави жалбу на решење којим је захтев за регистрацију одбачен уз утврђивање услова који нису били испуњени и истовремено отклони недостатке утврђене решењем, сматраће се да радње предузете ради отклањања утврђених недостатака нису ни предузете, односно наставиће се поступак по жалби. Ово значи да подносилац уз жалбу не може доставити недостајућу или исправљену документацију, односно да она неће бити узета у обзир ако је достављена уз жалбу.

Ако регистратор утврди да је жалба неблаговремена, недопуштена или изјављена од неовлашћеног лица, одбациће жалбу својим решењем.

Ако регистратор утврди да је жалба основана, измениће побијену одлуку или ставити ван снаге решење о одбацивању пријаве и донети решење о усвајању пријаве.

Ако регистратор у року од пет радних дана од дана пријема уредну жалбу нити одбаци нити усвоји, без одлагања је доставља надлежном министру.

Министар о жалби одлучује у року од 30 дана од дана пријема жалбе у министарству.

Одлука о жалби доставља се регистратору који је дужан да ту одлуку достави странци у року од осам дана од дана пријема.

Уз жалбу се подноси доказ о уплати републичке административне таксе за жалбу и одлуку. Такса се уплаћује у буџет Републике Србије, жиро-рачун 840-742221843-57, позив на број 50-016.

Према члану 5. став 1. тач 1) и 2) Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 101/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011, 55/2012, 93/2012, 47/2013, 65/2013, 57/2014, 45/2015, 83/2015, 112/2015, 50/2016, 61/2017, 113/2017, 3/2018, 50/2018, 95/2018 и 38/2019...62/2021), таксена обавеза за захтеве настаје у тренутку подношења, а за решења у тренутку захтева за њихово издавање. Према Тарифи републичких административних такси, такса за жалбу износи 490,00 динара (тарифни број 6), за решење по жалби 570,00 динара (тарифни број 9), а за опомену којом се обвезник позива да плати таксу 280,00 динара (тарифни број 18).

Брисање регистрованог податка или документа по службеној дужности (члан 30. Закона о послтупку регистрације у АПР)

Регистратор, када утврди да је податак или документ регистрован, а да у моменту регистрације нису били испуњени услови за његову регистрацију, укинуће своју одлуку и брисати податак или документ, најкасније у року од 12 месеци од наредног дана од дана објављивања регистрованог податка или документа. Решење о брисању регистрованог податка или документа доставља се лицу чији је податак или документ брисан. Истовремено са брисањем регистрованог податка или документа успоставља се претходно регистровано стање. Подносилац пријаве по основу које је извршена регистрација податка или докумeнта који је брисан у складу са одредбама овог члана има право на жалбу.

Управни спор

Одлука министра је коначна и против ње се може покренути управни спор. Против правноснажне одлуке Управног суда странка и надлежни јавни тужилац могу да поднесу Врховном касационом суду захтев за преиспитивање судске одлуке.

Супсидијарна примена Закона о општем управном поступку

На питања која се односе на поступак регистрације и евидентирања, а која нису посебно уређена Законом о поступку регистрације у АПР-у, примењује се закон којим се уређује општи управни поступак. Ако надлежни регистратор или другостепени орган поништи коначну, односно правноснажну одлуку надлежног регистратора, не уклањају се правне последице које је поништена одлука произвела.

Ако се конaчним упрaвним aктом другостепеног оргaнa донетим у склaду са одредбама закона којим се уређује општи управни поступак које се односе на поништавање и укидање коначног решења, поништи, односно укине одлукa нaдлежног регистрaторa о регистрaцији промене подaтака и докумената, a подносилaц пријaве у поновном поступку не уреди пријaву, односно не отклони недостaтке нa које му укaже нaдлежни регистрaтор или aко тaкве недостaтке није могуће отклонити, нaдлежни регистрaтор ће по службеној дужности регистровaти зaбележбу конaчног упрaвног aктa другостепеног оргaнa и успостaвити претходно регистровaно стање, осим ако на основу касније поднете регистрационе пријаве није регистрована промена истог податка.

Објављивање података и докумената

Подаци и документи који нису предмет регистрације и евидентирања објављују се на захтев овлашћеног лица, надлежног органа или преузимањем података и докумената из других регистара и евиденција садржаних у регистрима и евиденцијама које води Агенција и други надлежни органи, а који су прописани као предмет објављивања. Регистратор, на захтев подносиоца, у року од пет радних дана од дана пријема захтева, издаје потврду да ли је неки податак или документ објављен.

Издавање извода, копија и потврда

На захтев лица, регистратор, најкасније у року од два радна дана од дана пријема захтева, издаје:

1) извод о подацима из регистра;

2) копију документа на основу кога је извршена регистрација или евиденција, односно документа који је објављен у складу са овим законом;

3) потврду којом се потврђује да ли је неки податак или документ био регистрован, евидентиран, објављен, да ли регистар садржи неки документ, да ли су одређене чињенице садржане у документима из регистра или којом се потврђују правна стања и правне последице регистрације, евиденције, односно објављивања.

Ови захтеви се подносе на прописаном обрасцу, а ако образац није прописан, подносе се као поднесак. Уз захтев се прилаже и доказ о уплати накнаде за издавање извода, копија или потврда.

Резервација назива

Резервација назива покреће се подношењем пријаве са доказом о уплати накнаде за резервацију назива. Потврда о примљеној пријави за резервацију назива садржи: 1) ознаку регистра; 2) број под којим је пријава заведена; 3) датум и време пријема пријаве; 4) назив који се резервише; 5) податке о подносиоцу пријаве; 6) податке о висини накнаде.

Ако су испуњени услови за резервацију назива, регистратор у року од пет радних дана од дана подношења пријаве издаје потврду о резервацији назива и резервисани назив уноси у базу података резервисаних назива. Назив се резервише у корист подносиоца пријаве на рок од 60 дана од дана објаве. Ако нису испуњени услови за резервацију назива, регистратор у року од пет радних дана од дана подношења пријаве решењем одбија пријаву за резервацију назива.

Пре истека рока на који је назив резервисан, лице у чију је корист назив резервисан, може, уз поновну уплату накнаде за резервацију назива, обновити резервацију назива на накнадни рок од 60 дана. Резервација назива може се пренети на друго правно или физичко лице до истека рока на који је назив резервисан. Регистратор потврду о преносу резервисаног назива доставља лицу у чију је корист назив резервисан.

Накнаде

За поступак регистрације оснивања, промене података, брисања из регистра, евидентирања, објављивања, резервације назива, поступке по осталим захтевима, као и за друге услуге које пружа Агенција, подносилац пријаве или захтева плаћа накнаду у складу са прописима којима се уређује положај и надлежност Агенције. Висина накнаде је прописана Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа АПР („Сл. гласник РС“ бр. 119/2013... 91/2020, 11/21, 66/21 и 129/21).

Напомена:

За поступак уклађивања и уписа у Регистар установа културе накнада се не плаћа ако се пријава за регистрацију поднесе у периоду од 18.11.2022. године до 18.02.2023. године. Ако се пријава поднесе по протеку рока од 3 месеца од дана почетка рада регистра, односно после 18.02.2023. године, плаћа се накнада од 6.500,00 динара.