Потврде у вези вођења Регистра финансијских извештаја издају се према захтеву корисника за сва правна лица и предузетнике.

У оквиру потврда дају се информације да правно лице или предузетник није доставио финансијски извештај за одређену годину, информације о величини правног лица у одређеној години, информација да се не може издати извештај о бонитету или скоринг за одређено правно лице или предузетника, и сл.

Начин наручивања

Потврде се издају свим заинтересованим корисницима - правним и физичким лицима, уз плаћање одговарајуће накнаде.

Захтев за издавање потврда може се доставити електронски, на и-мејл bonitet@apr.gov.rs, као и лично (на пријемном месту у Агенцији) или поштом.

Захтев се може поднети на прописаном обрасцу ФИ– ЗАХТЕВ 2 - Захтев за издавање потврде из Регистра финансијских извештаја или у слободној форми, а потребно је да садржи:

  • елементе за идентификацију корисника - назив правног лица/предузетника или име и презиме физичког лица, матични број, адресу, податке за контакт
  • предмет потврде и идентификационе податке о правном лицу или предузетнику о коме се даје информација у потврди.

По пријему исправног захтева, Агенција кориснику доставља oбавештење са свим потребним елементима за уплату накнаде (текући рачун, позив на број, износ накнаде), а потврде се издају након евидентирања уплате на рачуну Агенције (на основу дневних плаћања), после прихватања авансног рачуна од стране корисника (ако је корисник обвезник примене Закона о електронском фактурисању), на начин за који се корисник определио у свом захтеву (лично, поштом или и-мејлом).

Накнада за издавање потврда у вези вођења Регистра финансијских извештаја износи 1.100 динара по документу, а у електронскоj форми 1.000 динара по документу.