Пре достављања захтева, проверити ажурност података о обвезнику у Евиденцији обвезника. У случају неажурних података, обвезник неће моћи да достави документацију, у складу са прописима.

Добровољна ревизија

Правна лица и предузетници који немају обавезу ревизије редовног годишњег финансијског извештаја (РГФИ) и који су Агенцији већ доставили РГФИ, а желе да ради јавног објављивања доставе и добровољну ревизију, могу то учинити најкасније до 1. јула 2024. године. Наведено се односи и на правна лица са пословном годином различитом од календарске, који ову врсту захтева могу поднети у року од шест месеци од датума биланса.

Добровољну ревизију је могуће доставити тек по јавном објављивању РГФИ као потпуног и рачунски тачног на интернет страници Агенције, путем захтева „Добровољна ревизија“. Изузетно, уколико се ревизорски извештај односи на финансијски извештај различит по садржини од РГФИ који је јавно објављен као потпун и рачунски тачан, правно лице односно предузетник је дужан уз ту добровољну ревизију достави замену финансијског извештаја, путем захтева „Замена редовног годишњег финансисјког извештаја уз добровољну ревизију“.

Садржина захтева

Правна лица и предузетници који немају обавезу ревизије, у оквиру захтевa „Добровољна ревизија“ достављају следећу документацију:

  • одлуку о усвајању РГФИ, коју је донела скупштина односно оснивачи или други надлежни орган обвезника - потписану од стране лица овлашћеног за њено доношење у складу са прописима; уместо одлуке, обвезници могу доставити изјаву да није донета одлука о усвајању РГФИ, потписану од стране законског заступника;
  • ревизорски извештај – састављен у складу са законом којим се уређује ревизија, уз који се прилаже РГФИ који је био предмет ревизије и који је потписан квалификованим електронским потписом кључног ревизорског партнера;

За обвезнике код којих је законски заступник ограничен супотписом, неопходно је да сам захтев и сваки документ који законски заступник доноси (нпр. Изјаву законског заступника да није усвојен финансијски извештај), буду потписани квалификованим електронским потписима законског заступника и супотписника. У случају када је документ својеручно потписан од стране лица овлашћеног за његово доношење, довољно је да исти буде верификован квалификованим електронским потписом законског заступника.

Само изузетно, уколико постоје објективне околности које спречавају супотписника да обезбеди квалификовани електронски сертификат (нпр. супотписник је странац који није у могућности да дође у Републику Србију), прихватиће се сагласност супотписника на садржину захтева којим је достављена прописана документација, издата у папирном облику. У том случају, поред поменуте сагласности, у оквиру захтева неопходно је доставити образложење супотписника о отежавајућим околностима због чега није потписао захтев својим квалификованим електронским потписом. Подсећамо да у овим ситуацијама, документа која доноси законски заступник треба да буду својеручно потписана од стране тог лица и супотписника, а потом верификована квалификованим електронским потписом законског заступника.

Поред наведеног, обвезници могу да доставе и одређена документа која могу бити релевантна за поступак обраде и јавног објављивања конкретног захтева, као на пример:

  • доказ о уплати накнаде - доставља се уколико до момента потписивања захтева није идентификована уплата;
  • извод из надлежног статусног регистра - достављају обвезници који се не региструју у регистрима које води Агенција, уколико неки од статусних података у Евиденцији обвезника није ажуран.

Начин достављања

Захтев „Добровољна ревизијасе доставља применом Посебног информационог система Агенције (ПИС ФИ Агенције), у електронском облику, потписан квалификованим електронским потписом законског заступника, на начин описан у Корисничком упутству за достављање добровољне ревизије.

Уколико захтев није потписан на наведени начин (нпр. потписан је од стране рачуновође или другог лица на основу пуномоћја које је издао законски заступник и сл.), исти се враћа обвезнику електронским путем ради исправног потписивања. Документацијa коју обвезник доставља уз РГФИ мора бити потписана од стране лица овлашћеног за њено доношење, како је то напред описано.

Да би се избегли проблеми у вези са видљивошћу појединих страна достављеног документа или података о потписнику, захтеви и документација који се достављају Агенцији морају бити потписани путем посебне бесплатне апликације Агенције (NexU-APR апликација) или путем апликација које обезбеђују потпис у клауду.

На страници „Услуге - Сервис деск – техничка подршка еСервисима - Информације и техничка упутства” објављена су техничка упутства за инсталацију NexU-APR апликације и упутства за електронско потписивање сертификатима различитих сертификационих тела, односно упутство за потписивање преко сертификата у клауду.

Ако Добровољна ревизија буде достављена у папирном облику, Агенција исту неће обрадити нити јавно објавити на својој интернет страници, већ ће обвезнику доставити допис да је иста достављена супротно Закону.

Накнада

За обраду и јавно објављивање Добровољне ревизије потребно је платити накнаду у складу са Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција. У случају достављања добровољне ревизије након истека законског рока, укупна накнада се увећава за накнаду за неблаговремено достављање у износу од 3.000 РСД. Инструкције за плаћање накнаде, као и праћење статуса накнаде, обвезнику су обезбеђене у ПИС ФИ Агенције и приказане на линку „Статус наплате захтева/Инструкције за плаћање“.

Обрада и јавно објављивање

У случају да достављени захтев „Добровољна ревизија има мањкавости, обавештење о утврђеним недостацима се објављује на интернет страници Агенције у оквиру Регистра финансијских извештаја (Регистар) и истог дана се обвезнику доставља информација о томе на мејл адресу која је унета за законског заступника у захтев и адресу лица које је креирало кориснички налог. Утврђене недостатке, обвезник треба да отклони најкасније у року од 30 дана од дана објављивања обавештења. У супротном, документација неће бити уписана у Регистар и јавно објављена.

Исправна документација уз РГФИ (добровољна ревизија и Одлука о усвајању финансијског извештаја, односно Изјава да иста није донета) се уписује у Регистар и јавно објављује на интернет страници Агенције као таква, заједно са потврдом о јавном објављивању. Након тога, обвезници могу захтевати замену документације. Замену РГФИ, обвезник ће моћи да захтева само ако, као и обвезници ревизије, приложи нов ревизорски извештај.

Уколико је документација уз РГФИ (добровољна ревизија и Одлука о усвајању финансијског извештаја, односно Изјава да иста није донета) непотпуна (укључујући и ситуације када прописана накнада за обраду и јавно објављивање није плаћена) или је добровољна ревизија достављена у папирној форми, иста се јавно не објављује, а Агенција о томе дописом обавештава обвезника на исти начин на који се обвезнику доставља обавештење о утврђеним недостацима. У наведеном случају, обвезник има могућност да најкасније до краја пословне године у односу на годину на коју се тај извештај односи (до краја 2024. године за обвезнике са годином једнаком календарској), достави нову добровољну ревизију.