Kада је обвезник вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја уговором поверио правном лицу, односно предузетнику у смислу члана 16. став 1. Закона о рачуноводству, то лице мора бити уписано Регистар пружалаца рачуноводствених услуга, да би достављени финансијски извештај био јавно објављен као потпун и рачунски тачан.

Кориговани редовни годишњи финансијски извештај са документацијом

Пре достављања захтева, проверити ажурност података о обвезнику у Евиденцији обвезника. У случају неажурних података, обвезник неће моћи да достави извештаје, односно документацију, у складу са прописима.

Обвезник ревизије који је, након достављања редовног годишњег финансисјког извештаја (РГФИ), вршио корекције у односу на исти, дужан је да  достави кориговани РГФИ заједно са документацијом из члана 45. Закона која се односи на тај кориговани извештај - путем захтева Кориговани редован годишњи финансијски извештај са документацијом. Наведени захтев обвезник треба да достави најкасније до 1. јула 2024. године, а обвезник који има пословну годину различиту од календарске, у року од шест месеци од датума биланса. По истеку законског рока, кориговани РГФИ са документацијом за 2023. годину је могуће доставити до краја наредне пословне године у односу на годину на коју се РГФИ односи (до краја 2024. године за обвезнике за пословном годином која је једнака календарској), након чега престаје свака могућност достављања исте.

Кориговани РГФИ са документацијом је могуће доставити тек по јавном објављивању раније достављеног РГФИ као потпуног и рачунски тачног на интернет страници Агенције. Исти није могуће доставити након јавног објављивања документације уз РГФИ прописане чланом 45. Закона као исправне, у ком случају обвезник може да достави замену РГФИ.

Садржина захтева

У оквиру захтева „Кориговани РГФИ са документацијом“, обвезници ревизије достављају РГФИ измењене садржине у обиму и на обрасцима прописаним подзаконским актима за конкретну врсту обвезника, као што су то чинили приликом достављања финансијског извештаја чија се корекција врши. Уз исти, на прописаном обрасцу, достављају и Статистички извештај који мора бити рачунски и логички усаглашен са коригованим финансијским извештајем.

Осим наведеног, обвезници су дужни да доставе документацију из члана 45. Закона која се односи на кориговани финансијски извештај и то:

  • Одлуку о усвајању коригованог финансијског извештаја коју је донела скупштина односно оснивачи или други надлежни орган обвезника, и која мора бити потписана од стране лица овлашћеног за њено доношење у складу са прописима; Обвезници не могу уместо наведене Одлуке да доставе изјаву да иста није донета;
  • Ревизорски извештај који се односи на кориговани РГФИ - састављен у складу са законом којим се уређује ревизија и који је потписан квалификованим електронским потписом кључног ревизорског партнера (уз ревизорски извештај се обавезно прилаже поменути РГФИ);
  • Годишњи извештај о пословању уз кориговани финансијски извештај - достављају велика и средња правна лица, сва јавна друштва, као и мала и микро правна лица која нису две године узастопно разврстана као таква; уколико обвезник који је истовремено матично правно лице одлучи да годишњи извештај о пословању и консолидовани годишњи извештај о пословању прикажe као један извештај, Агенцији је потребно доставити одлуку надлежног органа о томе, при чему је са истом неопходно истовремено поднети и Одлуку о усвајању коригованог РГФИ, а могуће је доставити и тај обједињени извештај. У случају достављања одлуке без годишњег извештаја о пословању, Агенција неће обрадити и јавно објавити кориговани РГФИ и документацију, све док обвезник не достави тај извештај уз КГФИ.

За обвезнике код којих је законски заступник ограничен супотписом, неопходно је да сам захтев и сваки документ који законски заступник доноси (нпр. Напомене уз финансијски извештај и др.), буду потписани квалификованим електронским потписима законског заступника и супотписника. У случају када је документ својеручно потписан од стране лица овлашћеног за његово доношење, довољно је да исти буде верификован квалификованим електронским потписом законског заступника.

Само изузетно, уколико постоје објективне околности које спречавају супотписника да обезбеди квалификовани електронски сертификат (нпр. супотписник је странац који није у могућности да дође у Републику Србију), прихватиће се сагласност супотписника са садржином захтева којим је достављен финансијски извештај, односно прописана документација, издата у папирном облику. У том случају, поред поменуте сагласности, у оквиру захтева неопходно је доставити образложење супотписника о отежавајућим околностима због чега није потписао захтев својим квалификованим електронским потписом. Подсећамо да у овим ситуацијама, документа која доноси законски заступник треба да буду својеручно потписана од стране тог лица и супотписника, а потом верификована квалификованим електронским потписом законског заступника.

Поред наведеног, обвезници могу да доставе и одређена документа која могу бити релевантна за поступак обраде и јавног објављивања конкретног захтева, као на пример:

  • доказ о уплати накнаде - доставља се уколико до момента потписивања захтева није идентификована уплата;
  • извод из надлежног статусног регистра - достављају обвезници који се не региструју у регистрима које води Агенција, уколико неки од статусних података у Евиденцији обвезника није ажуран.

Начин достављања

Захтев „Кориговани РГФИ са документацијомсе доставља применом Посебног информационог система Агенције (ПИС ФИ Агенције), у електронском облику, потписаног квалификованим електронским потписом законског заступника, на начин описан у Корисничком упутству за достављање Коригованог редовног годишњег финансијског извештаја са документацијом.

Уколико захтев није потписан на наведени начин (нпр. потписан је од стране рачуновође или другог лица на основу пуномоћја које је издао законски заступник и сл.), исти се враћа обвезнику електронским путем ради исправног потписивања. Напомене уз кориговани финансијски извештај, такође, морају бити потписане квалификованим електронским потписом законског заступника. Осим тога, и документацијa уз РГФИ мора бити потписана од стране лица овлашћеног за њено доношење, како је то напред описано.

Да би се избегли проблеме у вези са видљивошћу појединих страна достављеног документа или података о потписнику, захтеви и документација који се достављају Агенцији морају бити потписани путем посебне бесплатне апликације Агенције (NexU-APR апликација) или путем апликација које обезбеђују потпис у клауду.

На страници „Услуге - Сервис деск – техничка подршка еСервисима - Информације и техничка упутства” објављена су техничка упутства за инсталацију NexU-APR апликације и упутства за електронско потписивање сертификатима различитих сертификационих тела, односно упутство за потписивање преко сертификата у клауду.

Накнада

За обраду и јавно објављивање коригованог РГФИ са документацијом потребно је платити накнаду у складу са Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција. Накнада коју обвезник треба да плати одговара збиру основних накнада за обраду и јавно објављивање финансијског извештаја чија се корекција врши и документације која се доставља уз тај извештај. Инструкције за плаћање накнаде, као и праћење статуса накнаде, обвезнику су обезбеђене у ПИС ФИ Агенције и приказане на линку „Статус наплате захтева/Инструкције за плаћање“.

Обрада и јавно објављивање

У случају да достављени захтев „Кориговани РГФИ са документацијом“ има мањкавости, обавештење о утврђеним недостацима се објављује на интернет страници Агенције у оквиру Регистра финансијских извештаја (Регистар) и истог дана се обвезнику доставља информација о томе на мејл адресу која је унета за законског заступника у захтев и адресу лица које је креирало кориснички налог. Утврђене недостатке, обвезник треба да отклони најкасније у року од 30 дана од дана објављивања обавештења. У супротном, кориговани РГФИ и документација неће бити уписани у Регистар, те финансијски извештај неће бити јавно објављен као потпун и рачунски тачан, а документација као исправна.

Уколико се у поступку обраде утврди да је у захтеву као лице одговорно за састављање финансијског извештаја обележен „пружалац рачуноводствене услуге“, а притом то правно лице или предузетник нису уписани у Регистар пружалаца рачуноводствених услуга, Агенција не израђује обавештење о недостацима, већ одмах по пријему захтева јавно објављује информацију да извештај није састављен на начин прописан законом и да не може бити јавно објављен. На исти начин ће се поступити и у случајевима када кориговани РГФИ буде достављен у папирном облику, када ће Агенција само јавно објавити информацију да је тај извештај достављен супротно Закону. У наведеним случајевима обвезнику се доставља и допис о немогућности обраде коригованог РГФИ.

Потпун и рачунски тачан кориговани РГФИ и исправна документација се, заједно са Статистичким извештајем, уписују коригован у Регистар и јавно објављују на интернет страници Агенције као такви, заједно са потврдом о јавном објављивању. Након тога, обвезници ревизије могу захтевати замену РГФИ и замену документације.

Уколико се јавно објави да је кориговани РГФИ непотпун и рачунски нетачан, а документација неисправна или се објави информација да Кориговани РГФИ са документацијом није јавно објављен услед неплаћене накнаде за обраду и јавно објављивање, чињенице да пружалац рачуноводствeне услуге обвезнику није уписан у Регистар пружалаца рачуноводствених услуга или услед достављања у папирној форми, обвезник има могућност да најкасније до краја пословне године у односу на годину на коју се извештај односи (до краја 2024. године за обвезнике са годином једнаком календарској), креира и поднесе нов захтев путем којег ће доставити кориговани РГФИ са документацијом.