Од ове године, ажурирање података у Евиденцији обвезника, укључујући и пријаву/одјаву предузетника, вршиће се путем екстерног портала „Ажурирање Евиденције обвезника“ којем је могуће приступити из Посебног информционог система Агенције (ПИС ФИ Агенције).

Приликом претраге Евиденције обвезника приказују се статусни подаци о обвезнику на датум биланса, подаци о актуелним законским заступницима и остали подаци о обвезнику који су од значаја за достављање извештаја за 2023. годину (величина обвезника, обавеза вршења ревизије, рачуноводствена регулатива и обрасци на којима обвезник саставља извештаје).

Осим тога, обвезницима који немају финансијске извештаје за претходну извештајну годину јавно објављене као исправне или те извештаје уопште нису доставили, као и новооснованим обвезницима, односно предузетницима који су у 2023. години почели да воде пословне књиге по систему двојног књиговодства могу, уз помоћ калкулатора, да израчунају величину и обавезу ревизије за 2023. годину.

Ако подаци у Евиденцији обвезника нису ажурни, у циљу стварања услова за несметано достављање финансијских извештаја односно прописане документације, обвезник треба да поднесе рекламацију путем портала „Ажурирање евиденције обвезника“. Препорука је да обвезници који се не региструју у регистрима Агенције, а ради убрзања поступка исправке података, у прилогу доставе доказе којима потврђују истинитост навода из рекламације (копија извода или решења из надлежног регистра или другог документа и сл.).