Ко плаћа трошкове уписа у Регистар?

Подносилац регистрационе пријаве сноси трошкове уписа у Регистар, а у складу са Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре.

Висина накнаде?

Висина накнада прописана је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре. За регистрацију података о уговору о финансијском лизингу плаћа се накнада према укупном износу лизинг накнаде коју по уговору плаћа прималац лизинга (обрачун накнаде врши се применом средњег курса Народне банке Србије, на дан подношења пријаве), и то:

 • за износ до 10.000 евра, накнада износи 2.200,00 динара, ако је пријава поднета у папирној форми, а ако је пријава електронска 2.000,00 динара;
 • за износ преко 10.000 евра до 200.000 евра, накнада износи 5.500,00 динара, ако је пријава поднета у папирној форми, а ако је пријава електронска 5.000,00 динара;
 • за вредност преко 200.000 евра, накнада износи 11.000,00 динара, ако је пријава поднета у папирној форми, а ако је пријава електронска 10.000,00 динара.

Ако се једном пријавом тражи регистрација података за већи број субјеката, односно већи број покретних, односно непокретних ствари, за сваки следећи субјект, односно сваку следећу покретну, односно непокретну ствар, износ накнаде утврђен Одлуком се увећава за 220,00 динара, ако је пријава поднета у папирној форми, а ако је пријава електронска за 200,00 динара.

За регистрацију података о посебном овлашћењу које давалац лизинга даје примаоцу лизинга у погледу држања и коришћења предмета лизинга и испоруку ових података путем веб сервиса органу надлежном за регистрацију возила плаћа се од 330,00 динара по овлашћењу или једнократна накнада у износу од 1.100,00 динара за цео период трајања уговора, ако је пријава поднета у папирној форми.  Ако је пријава електронска, накнада по овлашћењу износи 300,00 динара, а једнократна накнада за цео период трајања уговора 1.000,00 динара.

Накнада за регистрацију измене и/или допуне регистрованих података износи 2.200,00 динара, ако је пријава поднета у папирној форми, а ако је пријава електронска 2.000,00 динара.

Ако се једном пријавом тражи регистрација нових података, промена или брисање регистрованих података за већи број субјеката, односно већи број покретних, односно непокретних ствари, за сваки следећи субјект, односно сваку следећу покретну, односно непокретну ствар, износ накнаде утврђен Одлуком се увећава за 220,00 динара, ако је пријава поднета у папирној форми, а ако је пријава електронска за 200,00 динара.

Накнада за регистрацију забележбе износи 2.200,00 динара, ако је пријава поднета у папирној форми, а ако је пријава електронска 2.000,00 динара.

Накнада за брисање регистроване забележбе износи 1.100,00 динара, ако је пријава поднета у папирној форми, а ако је пријава електронска 1.000,00 динара.

Накнада за упис престанка уговора или брисање података о уговору о финансијском лизингу из Регистра износи 1.100,00 динара, ако је пријава поднета у папирној форми, а ако је пријава електронска 1.000,00 динара.

Додатна накнада за неблаговремено поднету регистрациону пријаву износи 3.000,00 динара.

Када се поступа по раније одбаченој пријави, у смислу члана 17. став 3. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, плаћа се половина износа накнаде прописане за предметну регистрацију. 

Накнада за издавање извода, потврда и копија документа из Регистра износи:

 • за издавање извода који садржи све податке о регистрованом уговору о финансијском лизингу, према стању у тренутку издавања извода, 1.900,00 динара у папирној форми, а у електронској форми 1.700,00 динара,
 • за издавање потврде да су подаци о конкретном субјекту или предмету садржани у регистру, уз навођење броја под којим је тражени податак регистрован и основних података о предмету регистрације у папирној форми 1.600,00 динара, а у електронској форми 1.500,00 динара, при чему, уколико се потврда издаје за већи број покретних, односно непокретних ствари, односно физичких или правних лица, за сваки следећи предмет, односно субјект, прописани износ накнаде се увећава за 220,00 динара за потврду у папирној форми, а у електронској форми за 200,00 динара,
 • за издавање потврде о томе да регистар не садржи податке о финансијском лизингу на одређеној ствари у папирној форми 1.100,00 динара, а у електронској форми 1.000,00 динара, при чему, уколико се потврда издаје за већи број покретних, односно непокретних ствари, односно физичких или правних лица, за сваки следећи предмет, односно субјект, прописани износ накнаде се увећава за 220,00 динара за потврду у папирној форми, а у електронској форми за 200,00 динара,
 • за издавање потврде о подацима садржаним у документацији на основу које је извршена регистрација и потврде о раније регистрованим подацима, у папирној форми 1.100,00 динара, а у електронској форми 1.000,00 динара по упису,
 • Ако се потврда издаје за већи број субјеката, покретних или непокретних ствари, при чему се истом потврђује да су одређени субјекти, покретне или непокретне ствари садржани у регистру, а неки нису, за издавање потврде плаћа се накнада од 1.600,00 динара за потврду у папирној форми, односно 1.500,00 динара за потврду у електронској форми, при чему, уколико се потврда издаје за већи број покретних или непокретних ствари, односно физичких или правних лица, за сваки следећи предмет односно субјект, прописани износ накнаде се увећава за 220,00 динара за потврду у папирној форми, а у електронској форми за 200,00 динара.
 • за издавање преписа одлуке регистратора за који није прописана посебна накнада, 1.900,00 динара у папирној форми, а у електронској форми 1.700,00 динара,
 • за штампање регистрационе пријаве, 120,00 динара,
 • за издавање копије документа на основу кога је извршена регистрација, по страни документа 30,00 динара,
 • за давање регистрованих података у електронској форми који се обрађују по посебном захтеву корисника 35,00 динара по упису, за извештај који садржи до 50 уписа, односно за сваки наредни упис изнад 50 уписа, 10,00 динара по упису,
 • за издавање стандардизованих извештаја са унапред дефинисаном структуром података 10.000,00 динара по извештају, а за извештаје који садрже податке из појединачних уписа 5,00 динара по упису,
 • за достављање збирних (статистичких) података садржаних у регистру, обрађених по посебном захтеву корисника, накнада се обрачунава према броју података и износи:    
  (1) од 1 до 10 података, 500 динара;    
  (2) од 11 до 100 података, 50 динара по податку;    
  (3) од 101 до 200 података, 40 динара по податку;    
  (4) од 201 до 300 података, 30 динара по податку;    
  (5) преко 300 података, 20 динара по податку.

Накнада се увећава према нивоу обраде из захтева корисника за 20% за сваки следећи ниво, односно атрибут по коме се врши упит у одговарајући регистар, односно базу података.

Како се одређује накнада за регистрацију података о уговору о финансијском лизингу?

За регистрацију података о уговору о финансијском лизингу плаћа се накнада према вредности уговора.

Да ли страна лизинг кућа може бити подносилац регистрационе пријаве за упис уговора о финансијском лизингу?

Уговор о финансијском лизингу, где је давалац лизинга страна лизинг кућа, не може бити предмет уписа у Регистар финансијског лизинга јер такав уговор није закључен по Закону о финансијском лизингу, па сходно томе не подлеже ни упису у Регистар финансијског лизинга.

У ком року мора да се поднесе регистрациона пријава за упис уговора о финансијском лизингу?

У року од седам дана од дана испоруке предмета лизинга давалац лизинга је дужан да поднесе регистрациону пријаву за упис уговора о финансијском лизингу.

У ком року мора да се поднесе регистрациона пријава за упис измене и/или допуне података о регистрованом уговору о финансијском лизингу?

У року од седам дана од момента наступања чињеница које условљавају измену и/или допуну уписаног податка о уговору о финансијском лизингу.

У ком року мора да се поднесе регистрациона пријава за брисање података о регистрованом уговору?

У року од седам дана од момента наступања чињенице која условљава брисање.

Шта је правни основ за упис измене и/или допуне података о регистрованом уговору о финансијском лизингу?

Анекс уговора о финансијском лизингу, на пример, представља правни основ за упис података о измени и/или допуни већ уписаног уговора о финансијском лизингу. Свака измена и/или допуна има карактер новог уписа у Регистар.

Где се могу наћи обрасци регистрационих пријава за упис уговора о финансијском лизингу?

Обрасци регистрационих пријава за упис уговора о финансијском лизингу (измене и/или допуне података о уговору о финансијском лизингу, забележбе, брисања, као и извода) су истакнути на интернет страни Агенције за привредне регистре.

Ко подноси регистрациону пријаву за упис забележбе?

Свако лице које има одређен правни интерес да у Регистар финансијског лизинга упише забележбу постојања спора који је у вези са предметом лизинга или уговором о финансијском лизингу или забележбу података о чињеницама или документима који су од значаја за правни промет, а у вези су са регистрованим уговором о финансијском лизингу, може поднети регистрациону пријаву за упис забележбе.

Како се покреће поступак уписа уговора о лизингу у Регистар?

Поступак уписа уговора о финансијском лизингу у Регистар се покреће регистрационом пријавом која представља образац са подацима који се уписују у Регистар.

Да ли је упис уговора о лизингу доказ о својинским правима на предмету лизинга?

Упис уговора о финансијском лизингу у Регистар није доказ о својинским или другим правима на предмету лизинга, нити пуноважности било код правног посла.

У ком року мора да се поднесе регистрациона пријава за престанак уговора?

У року од седам дана од момента наступања чињенице која условљава брисање података у Регистру.

Да ли регистрациону пријаву може да поднесе пуномоћник?

Треће лице које је овлашћено за заступање (пуномоћник) може да поднесе регистрациону пријаву за упис. Уз такву пријаву пуномоћник мора да достави пуномоћје за заступање. Уколико пуномоћник није адвокат, а физичко лице даје овлашћење за заступање, пуномоћје мора бити оверено од стране органа надлежног за оверу потписа.

Шта је правни основ за упис или брисање података из Регистра?

Правни основ за упис или брисање података из Регистра представља документација која се прилаже уз регистрациону пријаву и на основу које се врши упис или брисање података из Регистра (уговор, анекс уговора, судска одлука и сл.).

Ко је заинтересовано лице?

Лице које има одређен правни интерес, (а није давалац, ни прималац лизинга) да се подаци, чију регистрацију тражи, региструју или бришу из Регистра.Заинтересовано лице треба да достави одговарајући доказ из кога јасно произилази то његово својство.

Када се подноси регистрациона пријава за брисање података о регистрованом уговору?

Регистрациона пријава за брисање података о регистрованом уговору подноси се, на пример, у случају да предмет лизинга није испоручен.

Ко може да поднесе регистрациону пријаву за упис у Регистар?

Регистрациону пријаву за упис уговора о финансијском лизингу могу да поднесу давалац лизинга и прималац лизинга, ако је то одређено уговором о финансијском лизингу.

Које су последице по даваоца лизинга у случају стечаја примаоца лизинга?

Чланом 15. Закона о финансијском лизингу прописано је да у случају стечаја примаоца лизинга, давалац лизинга има право на издвајање предмета лизинга (излучно право) из стечајне масе примаоца лизинга, у складу са законом којим се уређује стечајни поступак.

Да ли је могуће закључити уговор о финансијском лизингу непокретности?

Закон о изменама и допунама Закона о финансијском лизингу који је ступио на снагу 17. маја 2011. године прописује могућност закључења уговора о финансијском лизингу непокретности.

Које су последице по примаоца лизинга у случају стечаја и ликвидације даваоца лизинга?

У поступку стечаја, односно ликвидације даваоца лизинга, стечајну, односно ликвидациону масу не чине непокретне ствари које су предмет уговора о лизингу.

Извод из Регистра?

Документ који садржи податке о одређеном уговору о финансијском лизингу који је уписан у Регистар (позитиван извод) или којим се потврђује да Регистар не садржи податке да је одређена покретна или непокретна ствар предмет уговора о финансијском лизингу (негативан извод), односно да је одређено правно или физичко лице уписано као прималац лизинга.

Када престаје уговор о финансијском лизингу?

Протеком рока на који је закључен уговор о лизингу или пропашћу предмета лизинга услед више силе престаје уговор о финансијском лизингу. Поред тога, уговор може престати раскидом уговора и сл.

Шта је предмет лизинга?

Предмет лизинга је покретна непотрошна ствар (опрема, постројења, возила и сл.) и непокретна ствар која може бити предмет права својине у смислу закона који уређује својинскоправне односе.

Колико траје уговор о лизингу?

Закон о финансијском лизингу не прописује минимални рок на који се закључује уговор о лизингу.

Ко је давалац лизинга?

Давалац лизинга је друштво са ограниченом одговорношћу или акционарско друштво са седиштем у Републици Србији, које има дозволу Народне банке Србије за обављање послова финансијског лизинга у складу са Законом о финансијском лизингу.

За обављање послова финансијског лизинга чији је предмет покретна ствар, новчани део оснивачког капитала даваоца лизинга не може бити мањи од 500.000 евра у динарској противвредности, према званичном средњем курсу динара на дан уплате. За обављање послова финансијског лизинга чији је предмет непокретна ствар новчани део оснивачког капитала даваоца лизинга не може бити мањи од 5.000.000 евра у динарској противвредности, према званичном средњем курсу динара на дан уплате.

Лизинг накнада?

Накнада коју прималац лизинга плаћа даваоцу лизинга за коришћење предмета лизинга представља лизинг накнаду.

Како се долази до података о уписаном уговору о финансијском лизингу?

Свако заинтересовано лице може доћи до података садржаних у Регистру финансијског лизинга преко интернет стране Агенције или у току радног времена у просторијама Агенције.

Каква су права даваоца лизинга у случају стечаја примаоца лизинга?

У случају стечаја примаоца лизинга, давалац лизинга има право на издвајање предмета лизинга (излучно право) из стечајне масе примаоца лизинга, у складу са законом којим се уређује стечајни поступак.

Ко је прималац лизинга?

Прималац лизинга је правно или физичко лице на кога давалац лизинга преноси овлашћење држања и коришћења предмета лизинга, на уговорено време и уз уговорену накнаду.

Ко је испоручилац предмета лизинга?

Правно или физичко лице које на даваоца лизинга преноси право својине на предмету лизинга, ради његове предаје примаоцу лизинга на држање и коришћење, на уговорено време и уз уговорену накнаду.

Зашто је важан упис у Регистар?

Уписом у Регистар уговора о финансијском лизингу повећава се правна сигурност. Сматра се да су трећа лица упозната са постојањем уговора о лизингу на основу уписа у Регистар и нико се не може позивати на то да му нису били познати подаци о финансијском лизингу.

Од када се води Регистар финансијског лизинга?

Агенција за привредне регистре води Регистар финансијског лизинга од 1.1.2005. године.

Шта је финансијски лизинг?

Финансијски лизинг је посао у коме давалац лизинга са испоручиоцем предмета лизинга одређеним од стране примаоца лизинга закључује уговор на основу кога стиче право својине на предмету лизинга (уговор о испоруци). Услови под којима се закључује уговор о испоруци одобрава прималац лизинга. Затим, уговором о финансијском лизингу закљученим између даваоца и примаоца лизинга, давалац преноси овлашћење држања и коришћења предмета лизинга на уговорено време, а прималац лизинга се обавезује да му за то плаћа уговорену накнаду у уговореним ратама (уговор о лизингу).

Шта је оперативни лизинг?

Уговор у коме су давалац лизинга и испоручилац исто лице не сматра се уговором о финансијском лизингу.