Регистрациона пријава за упис уговора

Поступак уписа уговора о финансијском лизингу, као и измена и др, покреће се подношењем регистрационе пријаве на прописаном обрасцу који садржи податке прописане Законом о финансијском лизингу, па само достављање документације, односно података о закљученом уговору, без регистрационе пријаве није довољно за упис уговора о финансијском лизингу у Регистар.

Упис измене уговора

Споразум о уступању уговора о финансијском лизингу и нов уговор о финансијском лизингу не могу бити основ за упис измене примаоца лизинга, иако је у питању правни посао промене дужника у уговорном односу у складу са Законом о облигационим односима. На тај начин не би био извршен упис података о новом уговору о финансијском лизингу, што би било у супротности са обавезом даваоца лизинга о упису свих уговора предвиђеним чланом 49. став 1, а у вези члана 50. Закона о финансијском лизингу.

Висина накнаде за регистрацију

Накнада за регистрацију података о уговору о финансијском лизингу у Регистар плаћа се у складу са Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре, а одређује се у зависности од вредности уговора.

Давалац лизинга је страна лизинг кућа

Уговор о финансијском лизингу, у којем је давалац лизинга страна лизинг кућа, не може бити предмет уписа у Регистар финансијског лизинга сходно одредбама члана 10. став 1. Закона о финансијском лизингу, којим је прописано да је давалац лизинга друштво с ограниченом одговорношћу или акционарско друштво са седиштем у Републици Србији, које има дозволу Народне банке Србије за обављање послова финансијског лизинга у складу са Законом о финансијском лизингу.