Број рачуна, модел и позив на број

Уплате накнада за изводе и потврде, врше се на рачун број: 840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу). 

Агенција није преузела архивску документацију Министарства културе, информисања и информационог друштва. За податке и документа која су уписана у Регистар пре 01.03.2011. године, и која се налазе у Министарству, изводе  и потврде ће и даље издавати Министарство културе, информисања и информационог друштва. За податке и документа која су регистрована и налазе се  у Агенцији, после 01.03.2011. године, потврде ће издавати Агенција.

Издавање извода

За добијање извода из Регистра задужбина и фондација потребно је да:

Захтев за издавање извода може да поднесе било које заинтересовано лице, а документ преузима подносилац односно лице које он за то овласти.

Захтев се може:

Законски рок за издавање извода је 2 дана од дана подношења захтева, али се у пракси извод добија одмах у Агенцији (односно њеним организационим јединицама) ако се захтев преда лично и уколико је приложен исправан доказ о уплати.

Агенција вам извод може послати и поштом на адресу наведену у захтеву.

Издавање потврда

За добијање потврде из Регистра задужбина и фондација потребно је да:

 • приложите доказ о уплати накнаде уз захтев.

Захтев се може:

 • предати лично у АПР-у или некој од организационих јединица,
 • послати поштом на адресу Бранкова 25, 11000 Београд или на адресу неке од организационих јединица АПР-а.

Свако заинтересовано лице може да поднесе захтев за издавање потврде.

Рок за добијање потврда је 2 радна дана од дана пријема захтева, осим за потврде о правном следбеништву за чију израду је потребан дужи рок.

Агенција за привредне регистре издаје следеће врсте потврда:

 • потврда да фондација/задужбина није регистрована у Регистру или да Регистар не садржи тражени податак који је у складу са законом, предмет регистрације.

Висина накнаде за издавање ове потврде у папирној форми износи 1.100,00 динара.

 • потврда о правном следбеништву.

Висина накнаде за издавање ове потврде у папирној форми износи 1.600,00 динара по фондацији/задужбини.

 • потврда о подацима садржаним у документацији на основу које је извршена регистрација и историјски регистрованим подацима.

Висина накнаде за издавање ове потврде у папирној форми износи 550,00 динара по податку.

Издавање преписа решења

За издавање преписа решења из Регистра задужбина и фондација потребно је да:

Препис се издаје само заступнику задужбине и фондације односно лицу које је он овластио.

Захтев се може:

 • предати лично у АПР-у или некој од организационих јединица,
 • послати поштом на адресу Бранкова 25, 11000 Београд или на адресу неке од организационих јединица АПР-а.

Уколико се захтев предаје лично, препис решења се одмах добија у Агенцији односно њеним организационим јединицима.

Копије докумената и увид у архиву

Корисницима се у архиви АПР-а пружају следеће услуге:

 • бесплатан увид у оригиналну документацију у папирној форми и у скенирана документа,
 • издавање копија аката и других докумената у поседу АПР-а уз доказ о плаћеној накнади.

Увид у оригиналну документацију коју чува АПР

Увид у документацију коју чува Агенција можете остварити подношењем захтева у слободној форми или захтева за увид у документацију који се без накнаде добија у АПР-у. На оба начина, увид је бесплатан.

Уколико подносите захтев у слободној форми, он треба да садржи:

 • назив задужбине и фондације,
 • матични број задужбине и фондације,
 • датум подношења захтева и име и презиме подносиоца захтева,
 • број предмета (опционо).

Захтев може да поднесе било које заинтересовано лице и то:

 • лично у Архиву у Раковици (Ослобођења 1Б) или у канцеларији бр. 3, у шалтер сали АПР-а у Бранковој 25 односно oрганизационим јединицама АПР,
 • поштом на адресу: Бранкова 25, Београд,
 • на електронску адресу: arhiv@apr.gov.rs.

У канцеларији бр. 3, у шалтер сали АПР-а у Бранковој 25, врши се увид само у скенирана документа архиве, док у Архиву у Раковици (Ослобођења 1Б) можете прегледати и папирну и скенирану документацију.

Копије докумената

Свако заинтересовано лице може да добије копије свих аката и документа које чува и о којима се стара Архив АПР-а.

Потребно је да:

 • поднесете захтев у слободној форми или попуните захтев за издавање копије докумената (добија се бесплатно у Агенцији),
 • платите накнаду од 30 динара по страни.

Захтев у слободној форми треба да садржи:

 • назив задужбине и фондације,
 • матични број задужбине и фондације,
 • датум подношења захтева и име и презиме подносиоца захтева,
 • број предмета (опционо).

Захтев се може предати:

 • лично у Архиву у Раковици (Ослобођења 1Б) или у канцеларији бр. 3 у шалтер сали АПР-а у Бранковој 25 односно oрганизационим јединицама АПР,
 • поштом на адресу: Бранкова 25, Београд,
 • на електронску адресу: arhiv@apr.gov.rs.