Преузимање образаца и обавезног позива на број за уплату АПР накнаде

Наведени обрасци се са ове странице преузимају бесплатно, док се у Агенцији за привредне регистре преузимају уз накнаду од 120,00 динара која се уплаћује на рачун број: 840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу).

 

Регистрациона пријава уписа

Назив Преузимање
Регистрациона пријава уписа

Регистрациона пријава поновног уписа

Назив Преузимање
Регистрациона пријава поновног уписа

Регистрациона пријава промене

Назив Преузимање
Регистрациона пријава промене - обавезни подаци
Додатак 01 - Пословно/регистровано име
Додатак 02 - Адреса седишта
Додатак 03 - Законски заступник правног лица/пословођа предузетника
Додатак 04 - Забележбе

Регистрациона пријава брисања

Назив Преузимање
Регистрациона пријава брисања

Остали обрасци

Назив Преузимање
Захтев за издавање извода
Захтев за издавање потврде
Захтев за исправку грешке
Захтев за издавање преписа решења
Захтев за повраћај погрешно уплаћених средстава