Садржај странице:

Предузетници

Потребна документација:

 1. Регистрациона пријава уписа понуђача (обрасци),
 2. Доказ о уплати накнаде за регистрацију понуђача (висине накнада),
 3. Документација која се прилаже:

Одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку (Службени гласник РС бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење), је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање , осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Регистратор по службеној дужности може утврдити услове за непостојање основа за искључење из поступка јавне набавке на следећи начин:

3.1. Регистратор може, по службеној дужности само да утврди да ли се домаће физичко лице предузетник (и пословођа ако је регистрован) НЕ НАЛАЗИ или НАЛАЗИ У КАЗНЕНОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ Министарства унутрашњих послова

Уколико се домаће физичко лице предузетник или регистровани пословођа НАЛАЗИ у казненој евиденцији, подносилац пријаве је у обавези да приложи Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, са податком за које кривично дело је физичко лице било осуђено да би регистратор могао да утврди да ли се ради о делу које представља основ за искључење иу поступка јавне набавке (списак кривичних дела).

За страна физичка лица (стране држављане) - странац који има одобрен боравак у Републици Србији, тражени услов се доказује достављањем потврде о неосуђиваности. Захтев за издавање наведене потврде се може поднети Полицијској управи према територији одобреног боравка, Одељењу за аналитику.

За страна физичка лица (стране држављане) – странац, који нема одобрен привремени боравак и никад није боравио у Републици Србији, тражени услов доказује достављањем акта о неосуђиваности који је издат од стране надлежног органа државе чији је држављанин, а ако се то у тој држави не издају предметни докази може се приложити писана изјава, дата под кривичном и материјалном одговорношћу, оверена пред јавним бележником државе чији је држављанин.

3.2. Регистратор може, по службеној дужности, само да утврди да ли је предузетник измирио или није измирио доспеле порезе и доприносе код Пореске управе, односно да ли постоји или непостоји дуг без обзира на висину

Уколико му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне, подносилац пријаве је у обавези да сам приложи Потврду надлежног пореског органа којом доказује наведено.

3.3. Регистратор може, по службеној дужности, само да утврди да ли је предузетник измирио или није измирио доспеле доспеле обавезе јавних прихода код надлежног пореског органа локалне самоуправе, односно да ли постоји или непостоји дуг без обзира на висину

Уколико му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне, подносилац пријаве је у обавези да сам приложи Потврду надлежног пореског органа локалне самоуправе којом доказује наведено.

Уколико предузетник обавља делатност и изван седишта, односно има регистрована издвојена места чија се адреса седишта разликује од седишта, неопходно је да у наведеном случају приложи потврду свих јединица локалне самоуправе на чијој територији обавља делатност;

Правна лица

Потребна документација:

 1. Регистрациона пријава уписа понуђача (обрасци),
 2. Доказ о уплати накнаде за регистрацију понуђача (висине накнада),
 3. Документација која се прилаже:

Одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење), је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање , осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Регистратор по службеној дужности може утврдити услове за непостојање основа за искључење из поступка јавне набавке на следећи начин:

3.1. Регистратор може, по службеној дужности, само да утврди да ли се домаће физичко лице законски заступник правног лица НЕ НАЛАЗИ или НАЛАЗИ У КАЗНЕНОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ Министарства унутрашњих послова

Уколико се домаће физичко лице НАЛАЗИ у казненој евиденцији, подносилац пријаве је у обавези да приложи Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, са податком за које кривично дело је физичко лице било осуђено да би регистратор могао да утврди да ли се ради о делу које представља основ за искључење иу поступка јавне набавке (списак кривичних дела).

За страна физичка лица (стране држављане) - странац који има одобрен боравак у Републици Србији, тражени услов се доказује достављањем потврде о неосуђиваности. Захтев за издавање наведене потврде се може поднети Полицијској управи према територији одобреног боравка, Одељењу за аналитику.

За страна физичка лица (стране држављане) – странац, који нема одобрен привремени боравак и никад није боравио у Републици Србији, тражени услов доказује достављањем акта о неосуђиваности који је издат од стране надлежног органа државе чији је држављанин, а ако се то у тој држави не издају предметни докази може се приложити писана изјава, дата под кривичном и материјалном одговорношћу, оверена пред јавним бележником државе чији је држављанин.

Уколико понуђач има више законских заступника чињеница неосуђиваности се проверава односно доказује по потреби за сваког од њих.

3.2. Регистратор може, по службеној дужности, само да утврди у Евиденцији Пореске управе да ли је правно лице измирило или није измирило доспеле порезе и доприносе код Пореске управе, односно да ли постоји или непостоји дуг без обзира на висину

Уколико му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне, подносилац пријаве је у обавези да сам приложи Потврду надлежног пореског органа којом доказује наведено.

3.3. Регистратор може, по службеној дужности, само да изврши Увид у стање на рачун у обвезника пореза на имовину Локалне пореске администрације и утврди да ли је правно лице измирило или није измирило доспеле доспеле обавезе јавних прихода код надлежног пореског органа локалне самоуправе, односно да ли постоји или непостоји дуг без обзира на висину

Уколико му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне, подносилац пријаве је у обавези да сам приложи Потврду надлежног пореског органа локалне самоуправе којом доказује наведено.

Уколико правно лице има огранке уколико привредно друштво има регистроване огранке чија се адреса седишта разликује од регистрованог седишта друштва, неопходно је да у наведеном случају (постојање дуга) приложи потврду свих јединица локалне самоуправе на чијој територији обавља делатност.

3.4. Регистратор може, по службеној дужности да утврди чињеницу неосуђиваности правног лица у Евиденцији Посебног одељења Вишег суда у Београду за организовани криминал који је правно лице за нека од следећих кривичних дела: кривична дела организованог криминала; кривично дело удруживања ради вршења кривичних дела; кривично дело злоупотребе службеног положаја, трговине утицајем, примања мита и давања мита ако је окривљени односно лице којем се даје мито службено или одговорно лице које врши функцију на основу избора, именовања или постављења од стране Народне скупштине, председника Републике, опште седнице Врховног касационог суда, Високог савета судства или Државног већа тужилаца; кривична дела против привреде, ако вредност имовинске користи прелази 200.000.000 динара, односно ако вредност јавне набавке прелази 800.000.000 динара и то за: кривично дело злоупотребе у вези са јавним набавкама, кривично дело примања мита у обављању привредне делатности, кривично дело давања мита у обављању привредне делатности, кривично дело преваре у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело прања новца – у случају ако имовина која је предмет прања новца потиче из свих наведених кривичних дела; кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела; кривично дело финансирања тероризма; кривично дело тероризма; кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело терористичког удруживања.

3.5. Регистратор може, по службеној дужности да утврди чињеницу неосуђиваности правног лица у Евиденција Посебног одељења виших судова у Београду, Новом Саду, Нишу или Краљеву за сузбијање корупције за следећа кривична дела: кривично дело примање мита у обављању привредне делатности; кривично дело давање мита у обављању привредне делатности; кривично дело злоупотреба у вези са јавним набавкама; кривично дело преваре у обављању привредне делатности; кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица и кривично дело прања новца.

3.6. Регистратор може, по службеној дужности да утврди чињеницу неосуђиваности правног лица у Евиденцији надлежног Вишег суда за следећа кривична дела: кривично дело злоупотребe службеног положаја, ако вредност прибављене имовинске користи прелази 1.500.000,00 динара; кривично дело трговине људима (за облике из члана 388. ст. 1, 5 и 7); кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу ако је извршено према малолетном лицу и кривично дело примањa мита.

3.7. Регистратор може, по службеној дужности да се писмено обрати надлежном Основном суду на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, ради утврђивања чињенице неосуђиваности за следећа кривична дела: кривично дело пореске утаје; кривично дело преварe; кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности; кривично дело злоупотребe службеног положаја; кривично дело трговинe утицајем; кривично дело давањa мита; кривично дело трговине људима (за облике из члана 388. ст. 2, 3, 4, 6, 8 и 9) и кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу (за облике из члана 390. ст. 1 и 2).

Напомена:

Будући да регистратор нема електронски приступ евиденцијама Основних судова, поступак прибављања потврде о неосуђиваности се води у складу са Законом о општем у правном поступку и у роковима прописаним истим, те је и рок за одлучивање регистратора 30 дана од дана подношења пријаве за упис, а не 5 радних дана како је је прописано Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре.

Уколико странка жели да сама прибави и приложи потврду надлежног Основног суда о неосуђиваности правног лица потребно је да уз регистрациону пријаву уписа приложи и изјаву.


4. ЗА ДОМАЋА ПРАВНА ЛИЦА КОЈА НИСУ РЕГИСТРОВАНА У АПР-У УЗ ГОРЕ НАВЕДЕНО ПРИЛАЖЕ СЕ И ДОДАТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 • извод из регистра надлежног органа или други одговарајући доказ да је понуђач регистрован код надлежног органа у оригиналу или овереној копији,
 • доказ о матичном броју, у копији,
 • потврда о пореском идентификационом броју, у копији,
 • фотокопија личне карте, односно за странца фотокопија пасоша, законског заступника.

5. ЗА ДОМАЋА ПРАВНА ЛИЦА КОЈА СЕ НАЛАЗЕ У ПОСТУПКУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ПРИЛАЖЕ СЕ:

 • ПОТВРДА Министарства привреде да се правно лице налази у поступку приватизације (уместо пореских потврда).