Уз регистрациону пријаву за брисање из Регистра представништава страних привредних комора подноси се:

  • одлука и оверен превод од овлашћеног судског тумача, одлуке надлежног органа стране привредне коморе о престанку рада представништва на територији републике Србије;
  • доказ о уплати накнаде за брисање из Регистра представништава страних привредних комора;
  • доказ о о престанку пореских обавеза издат од стране надлежног пореског органа, који није старији од пет дана у моменту подношења захтева за брисање из регистра,на основу одредбе члана 29. став 7. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр.80/2002, 84/2002- исправка, 23/2003 – исправка, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – др. закон, 62/2006 – др. закон, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - исправка, 93/2012 , 47/2013, 108/2013, 68/2014 и 105/2014, 91/2015 – аутентично тумачење и 112/2015).