Обрасци захтева уграђени су у посебни информациони систем Агенције и исти се НЕ ДОСТАВЉАЈУ у папирном облику.

Регистрациона пријава промене

Назив Преузимање
Захтев за промену података уписаних у Регистар пружалаца рачуноводствених услуга

Регистрациона пријава брисања

Назив Преузимање
Захтев за брисање овлашћеног рачуновође на његов захтев