Издавање потврда

Потврде из Регистра пружалаца рачуноводствених услуга издају се на захтев корисника за сва правна лица и предузетнике уписана у овај Регистар.              

У оквиру потврда дају се следеће информације: да ли је правно лице или предузетник уписан у Регистар пружалаца рачуноводствених услуга; да ли су у Регистру евидентирани одређени подаци, односно документи везани за издате, односно одузете дозволе за пружање рачуноводствених услуга које доноси Комора овлашћених ревизора у складу са законом којим се уређује рачуноводство; да Регистар не садржи одређени податак или документ, и сл.

Начин наручивања потврда

Потврде се издају свим заинтересованим корисницима - правним и физичким лицима, уз плаћање одговарајуће накнаде.

Захтев за издавање потврда се може:

Захтев се подноси у слободној форми, а потребно је да садржи:

  • елементе за идентификацију корисника - назив правног лица/предузетника или име и презиме физичког лица, матични број, адресу, податке за контакт,
  • предмет потврде и идентификационе податке о правном лицу или предузетнику о коме се даје информација у потврди.

По пријему исправног захтева, Агенција кориснику доставља oбавештење са свим потребним елементима за уплату накнаде (текући рачун, позив на број, износ накнаде), а потврде се издају након евидентирања уплате на рачуну Агенције (на основу дневних плаћања), после прихватања авансног рачуна од стране корисника (ако је корисник обвезник примене Закона о електронском фактурисању), на начин за који се корисник определио у свом захтеву (лично, поштом или и-мејлом).

Накнада за издавање потврда у вези вођења Регистра пружалаца рачуноводствених услуга износи 1.100 динара, по документу, а у електронској форми 1.000 динара по документу.

Издавање копија докумената

Заинтересовано лице може тражити и издавање копија докумената на основу којих је извршена евиденција или брисање података из Регистра.

Копије докумената корисници могу захтевати на начин и по процедури предвиђеној за издавање потврда.