Упутство за подношење регистрационе пријаве

У Регистру судских забрана постоје следеће врсте регистрационих пријава:

  • Регистрациона пријава за упис привремене мере;
  • Регистрациона пријава за измену и/или допуну података о регистрованој привременој мери и
  • Регистрациона пријава за брисање података о регистрованој привременој мери из Регистра.

Постоји и образац захтева за издавање извода и потврда из Регистра судских забрана, који се подносе ради добијања података о постојању или непостојању уписане привремене мере  (забрани отуђења или оптерећења одређене покретне или непокретне ствари, односно стварном праву на непокретности). Свако има право да захтева извод и потврду о подацима из Регистра.

Обрасци наведених пријава и захтева налазе се у одељку Судске забране – „Обрасци.

Наведене пријаве се из одељка „Обрасци‟ преузимају бесплатно, док се у Агенцији за привредне регистре и њеним организационим јединицама преузимају уз накнаду од 120,00 динара.

Одговарајућа регистрациона пријава мора бити уредно попуњена, у складу са упутством које се налази на обрасцу, а прва страна пријаве мора бити потписана и то:

  • Уколико је подносилац правно лице – прва страна мора бити снабдевена печатом и потписом овлашћеног лица (законски заступник привредног друштва или другог правног лица, заступник који је актом или одлуком надлежног органа друштва овлашћен да заступа друштво или пуномоћник, при чему уз пријаву доставља и овлашћење за предузимање те правне радње). Уколико пријаву подноси пуномоћник правног лица, прва страна пријаве мора бити снабдевена потписом пуномоћника, а ако је пуномоћник адвокат и његовим печатом.
  • Уколико је подносилац физичко лице – прва страна пријаве мора бити потписана. Уколико пријаву подноси пуномоћник, прва страна пријаве мора бити снабдевена потписом пуномоћника, а ако је пуномоћник адвокат и његовим печатом.

Од 1. октобра 2018, привредни субјекти немају обавезу да употребљавају печат у пословним писмима и другим документима (члан 25. Закона о привредним друштвима „Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/18, 91/2019 и 109/21).

Документација коју је потребно поднети уз одговарајућу пријаву за упис или брисање података из Регистра:

  • Решење о привременој мери којом је одређена забрана располагања, отуђења или оптерећења покретних ствари, непокретности и стварних права на непокретности. Документација се прилаже у оригиналу или  овереној копији;
  • Доказ о идентитету подносиоца пријаве и свих странака у поступку – фотокопија личне карте или пасоша подносиоца уколико је подносилац физичко лице, фотокопија извода надлежног домаћег (уколико за регистрацију конкретног правног лица није надлежна АПР) или страног регистра уколико подаци о броју под којим је правно лице регистровано нису садржани у судској одлуци која је правни основ уписа;
  • Пуномоћје, уколико подносилац подноси пријаву преко пуномоћника – уколико пуномоћник није адвокат, а физичко лице даје овлашћење, пуномоћје мора бити оверено од стране органа надлежног за оверу потписа (од 1. марта 2017. године за оверу документације надлежни су само нотари, осим у јединицима локалне самоуправе где нема нотара, па се овера и даље може вршити у суду или општини). Пуномоћје мора бити достављено у оригиналу;
  • Доказ о уплати накнаде за упис у Регистар – уплатница или други доказ о уплати накнаде у складу са Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре (висине накнада доступне су у одељку „Накнаде‟). 

Приликом попуњавања РЕГИСТРАЦИОНЕ ПРИЈАВЕ ЗА УПИС ПРИВРЕМЕНЕ МЕРЕ, потребно је попунити стране које се односе на странке у поступку – извршног повериоца и извршног дужника, а стране које се односе на имовину у односу на коју је одређена забрана отуђења или оптерећења, попуњавају се у зависности од тога да ли се забрана односи на покретну или непокретну ствар, односно право.

Приликом попуњавања РЕГИСТРАЦИОНЕ ПРИЈАВЕ ЗА ИЗМЕНУ И/ИЛИ ДОПУНУ ПОДАТАКА О РЕГИСТРОВАНОЈ ПРИВРЕМЕНОЈ МЕРИ, потребно је попунити податке о подносиоцу пријаве, односно пуномоћнику, а остале стране се попуњавају подацима чија се измена тражи. У зависности од тога на шта се измена односи прилаже се само одговарајућа, попуњена страна обрасца.

ЖАЛБА НА ОДЛУКУ РЕГИСТРАТОРА

Против одлуке регистратора подносилац регистрационе пријаве може поднети жалбу у року од 30 дана од дана објављивања одлуке министру надлежном за послове привреде.

Жалба се у истом року може изјавити и усмено на записник у Агенцији за привредне регистре.

Жалба не задржава извршење решења.

Ако подносилац пријаве изјави жалбу на решење којим је одбачена пријава за регистрацију уз утврђивање услова који нису испуњени, а истовремено отклони и недостатке утврђене решењем, сматраће се да радње предузете ради отклањања утврђених недостатака нису предузете и наставља се поступак по жалби.

Подносилац жалбе у жалби не може да се позива на чињенице које нису унете у пријаву и документацију која није приложена уз пријаву.

Уз жалбу се подноси доказ о уплати републичке административне таксе за жалбу и одлуку. Такса се уплаћује у буџет Републике Србије, жиро-рачун 840-742221843-57.

Према члану 5. став 1. тач 1) и 2) Закона о републичким административни таксама („Сл. гласник РС, бр. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 101/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011, 55/2012, 93/2012, 47/2013, 65/2013, 57/2014, 45/2015, 83/2015, 112/2015, 50/2016, 61/2017, 113/2017, 3/2018, 50/2018, 95/2018, 38/2019, 86/2019, 90/2019, 98/2020, 144/2020 и 138/2022) таксена обавеза за захтеве настаје у тренутку њиховог подношења, а за решења у тренутку подношења захтева за њихово издавање. Према тарифи републичких административних такси, такса за жалбу износи 560,00 динара (тарифни број 6), за решење по жалби 660,00 динара (тарифни број 9), а за опомену којом се обвезник позива да плати таксу 330,00 динара (тарифни број 18).

Напомена:

Садржина уписа у Регистар судских забрана регулисана је Законом о извршењу и обезбеђењу, а на поступак уписа у Регистар сходно се примењује закон којим се уређује поступак регистрације у Агенцији за привредне регистре, ако наведеним законом није другачије прописано - Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре. Висина накнаде за упис и брисање података из Регистра судских забрана је одређена Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре. Текстови Закона о извршењу и обезбеђењу,  Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, као и Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре, налазе се у одељку „Прописи‟.

Упутство за претраживање података садржаних у Регистру судских забрана

Претраживање података који су уписани у Регистар судских забрана врши се по четири основна критеријума, и то:

 • субјектима;
 • имовини у односу на коју је одређена привремена мера;
 • броју судске одлуке о привременој мери и
 • броју под којим је заведена регистрациона пријава за упис привремене мере у Регистру (СЗ. бр.).

Претраживање по субјектима

Ако се претраживање врши по извршном дужнику, у зависности од тога да ли је у питању физичко или правно лице или државни орган, страно или домаће лице, критеријуми за претраживање су различити:

 • за домаће физичко лице, уносе се подаци о имену и презимену и/или јединствени матични број грађана (ЈМБГ);
 • за страно физичко лице, уносе се подаци о имену и презимену и/или броју пасоша;
 • за домаће правно лице, уносе се подаци о пословном имену и/или матичном броју;
 • за страно правно лице, уносе се подаци о пословном имену и/или ознака под којом се води у страном регистру привредних субјеката и називу регистра.
 • за државни орган, бира се назив државног органа из падајуће листе државних органа;
 • за предузетника, уносе се подаци о називу предузетника и/или матичном броју.

Напомена:

Када се претраживање врши по извршном дужнику, препорука је да се претраживање увек изврши и по матичном броју, односно ЈМБГ извршног дужника, у зависности од тога да ли је у питању домаће: правно лице, предузетник или физичко лице.

Претраживање података о имовини у односу на коју је одређена привремена мера

Ако се претраживање врши по подацима о имовини у односу на коју је одређена привремена мера, критеријуми за претрагу зависе од врсте имовине.

 •  Када је предмет забране непокретност или стварно право на непокретности критеријуми су следећи:

-    број катастарске парцеле;

-    општина;

-    место;

-    катастарска општина;

-    улица;

-    кућни број или ознака;

-    број стана/пословног простора/гараже.

Критеријуме је могуће навести појединачно или кумулативно.

*Претраживање објеката је потребно извршити посебно према подацима о броју катастарске парцеле и називу катастарске општине, а посебно према адреси (место, улица и кућни број).

 • Када је предмет забране покретна ствар критеријуми су следећи:
 • предмет који има регистрациони број:

-    регистарска ознака/број;

-    марка;

-    тип/модел;

-    број шасије (уколико постоји);

-    број мотора.

Критеријуме је могуће навести појединачно или кумулативно.

*Податке о покретним стварима према којима се врши претраживање потребно је унети у изворном облику.

 • предмет који нема регистрациони број:

-    марка;

-    тип/модел;

-    производна ознака/серијски број.

Критеријуме је могуће навести појединачно или кумулативно.

*Податке о покретним стварима према којима се врши претраживање потребно је унети у изворном облику.

 • уметнички предмет или драгоценост:

-    врста/назив;

-    аутор/произвођач.

Критеријуме је могуће навести појединачно или кумулативно.

*Податке о покретним стварима према којима се врши претраживање потребно је унети у изворном облику.

 • животиња:

-    ближе одређење;

-    врста.

Критеријуме је могуће навести појединачно или кумулативно.

*Податке о покретним стварима према којима се врши претраживање потребно је унети у изворном облику.

Напомена:

Уколико је привремена мера одређена на целокупној имовини извршног дужника, претраживање даје резултате уколико се врши по подацима за извршног дужника.

Када се врши претраживање података, поред претраживања по предмету привремене мере, пожељно је извршити и претраживање по извршном дужнику.

Треба имати у виду да су неке покретне ствари уписане у Регистар као део збира покретних ствари. У том случају, у базу података се не уносе подаци за сваку од покретних ствари појединачно, већ су прецизни подаци о њима најчешће садржани у документацији која је поднета уз регистрациону пријаву (нпр. спецификација). Агенција за привредне регистре чува документацију на основу које је извршен упис у Регистар и свако заинтересовано лице може да изврши увид у ту документацију и провери да ли је одређена покретна ствар предмет забране отуђења или оптерећења.

Напомињемо да се подаци о предметима забране уносе на основу судских одлука којима су привремене мере одређене. Подаци којима је ближе одређен предмет забране у Регистру судских забрана одговарају подацима који су наведени у изреци конкретне одлуке, од чије прецизности директно зависи потпуност регистрованих података, као и резултати које је могуће добити претраживањем.

Претраживање по броју судске одлуке о привременој мери

Ако се претраживање врши по судском броју одлуке којом је одређена или укинута привремена мера, критеријуми за претраживање су:

 • назив суда;
 • број под којим је судска одлука донета.

Критеријуме је потребно навести кумулативно.

*Уколико се суд који је донео одлуку не налази на понуђеној листи, претраживање се може извршити по броју решења о привременој мери.

**Подаци ознака/број одлуке се могу унети делимично или у целини у изворном облику

Претраживање по броју под којим је заведена регистрациона пријава за упис привремене мере у Регистру (СЗ. бр.)

Претраживање се врши по броју под којим је заведена конкретна регистрациона пријава. Формат уноса броја је хххх/хххх без додатака –х.

Упутство за објављивање докумената

Захтев за објављивање докумената подноси се у слободној форми.

Може се објавити цео документ или део документа који садржи детаљне податке о предмету забране.

Уколико је предмет забране опредељен као збир покретних ствари, на интернет страни Регистра могуће је објавити документ који садржи детаљније податке о предмету забране (спецификација, записник и сл.).

Захтев за објављивање документа може се поднети самостално или уз регистрациону пријаву за регистрацију привремене мере или упис измене и/или допуне података о регистрованој привременој мери.

За објављивање скенираног документа који садржи детаљније податке о предмету у односу на који је привременом мером суда забрањено отуђење и/или оптерећење (спецификација, и сл), накнада износи 1.100,00 динара по документу.

Рачун за уплату накнаде

Број рачуна за уплату накнаде за објављивање докумената, која се плаћа Агенцији за привредне регистре:

 •  840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу).