Регистрациона пријава за упис забележбе налази се у одељку Обрасци”.

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РЕГИСТРАЦИОНЕ ПРИЈАВЕ ЗА УПИС ЗАБЕЛЕЖБЕ

Регистрациону пријаву за упис забележбе могу поднети:

 • заложни поверилац,
 • залогодавац,
 • заинтересовано лице.

Уколико је подносилац правно лице, пријаву потписује законски заступник привредног друштва или другог правног лица, заступник који је актом или одлуком надлежног органа друштва овлашћен да заступа друштво и прокуриста.

Пријаву може поднети и друго овлашћено лице, односно пуномоћник, при чему се уз регистрациону пријаву обавезно прилаже и овлашћење, односно пуномоћје за заступање. Прокуриста не може пренети овлашћење за заступање на друго лице.

Уколико је подносилац физичко лице, а пријаву подноси преко пуномоћника који није адвокат, уз пријаву се мора доставити пуномоћје оверено од стране органа надлежног за оверу потписа.

Физичко лице које подноси пријаву дужно је да уз пријаву поднесе и доказ о идентитету. Када је у питању домаће физичко лице, подноси фотокопију личне карте, а када је у питању странац, подноси фотокопију пасоша.

Поред заложног повериоца и залогодавца, пријаву може поднети и заинтересовано лице, тј. лице која има одређени правни интерес да се у Регистар заложног права упише забележба о спору који се односи на заложене покретне ствари или на друге односе страна у вези са залогом (нпр. лице које води парницу која се односи на регистровано заложно право овлашћено је за подношење регистрационе пријаве за упис забележбе).

Страна 1 - Подаци о подносиоцу пријаве

Уколико подносилац пријаве подноси пријаву непосредно у Агенцији неопходно је да на пријави назначи да ли захтева да му се изда потврда о поднетој пријави.

Уколико се регистрационом пријавом поступа по раније одбаченој пријави, на пријави се обавезно уписује број решења којим је раније поднета пријава одбачена.

Подносилац пријаве означава број под којим је заложно право за који се тражи упис забележбе регистровано у Регистру заложног права.

У рубрици Подаци о подносиоцу пријаве потребно је означити одговарајуће поље које се односи на опште податке о подносиоцу пријаве, тако што се штиклира поље испред одговарајућег назива. Ако је у питању физичко лице, попуњава се поље на левој страни обрасца, а ако је у питању правно лице или државни орган, попуњавају се поља на десној страни обрасца, и то:

 • за физичко домаће лице се наводи име, презиме, матични број, место и држава пребивалишта, улица и број пребивалишта, односно боравишта, а ако је субјект заложног права страно физичко лице, обавезно се наводи име, презиме, број пасоша, држава издавања, место и држава пребивалишта, улица и број пребивалишта, односно боравишта;
 • за домаће правно лице или државни орган наводи се пословно име/назив, матични број, адреса седишта, а уколико је субјект заложног права  страно правно лице, наводи се пословно име, ознака под којом се води у страном регистру, назив тог регистра,  место и држава седишта и адреса седишта (улица и број).

Уколико је подносилац регистрационе пријаве физичко лице - прва страна  пријаве треба да буде снабдевена потписом физичког лица или потписом пуномоћника, а ако је пуномоћник адвокат и његовим печатом.

Уколико је подносилац регистрационе пријаве правно лице, прва страна мора бити снабдевена печатом и потписом овлашћеног лица. Уколико пријаву подноси пуномоћник правног лица, пријава мора бити снабдевена потписом пуномоћника, а ако је пуномоћник адвокат и његовим печатом.

Од 1. октобра 2018. привредни субјекти немају обавезу да употребљавају печат у пословним писмима и другим документима (члан 25. Закона о привредним друштвима „Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021).

Уколико регистрациону пријаву подноси пуномоћник који је своје пуномоћје депоновао у Агенцији за привредне регистре, неопходно је означити број под којим је пуномоћје депоновано.

На пријави се обавезно означава својство потписника пријаве, тако што се штиклира поље испред одговарајућег назива (заложни поверилац лично, пуномоћник/заступник заложног повериоца, залогодавац лично, пуномоћник/заступник залогодавца, заинтересовано лице, пуномоћник/заступник заинтересованог лица). Уколико се пријава подноси преко пуномоћника или заступника, потребно је навести његово име и презиме и својство у за то предвиђено поље.

Страна 2 - Начин достављања одлуке Регистратора и приложена документација

Достављање писменог отправка одлуке Регистратора врши се само на изричит захтев подносиоца пријаве. Ово значи да подносилац у пријави мора да захтева достављање одлуке Регистратора и да одабере један од понуђених начина доставе. Уколико ово не учини, писмени отправак одлуке Регистратора неће бити достављен, а подносилац ће са садржином одлуке моћи да се упозна преко интернет стране Агенције за привредне регистре, Регистра заложног права.

У пољу Документација која се прилаже уз пријаву неопходно је навести појединачно сваки документ који се прилаже уз регистрациону пријаву, укључујући и доказ о уплати.

Страна 3 - Врста забележбе

На страни 3 обавезно назначити поље испред врсте забележбе чија се регистрација тражи.

Уколико се тражи регистрација забележбе да је започео поступак намирења обавезно назначити дан када је поверилац доставио писмено обавештење залогодавцу о намери да своје потраживање намири из вредности заложене ствари, као и дан доспелости потраживања.

Забележба спора се региструје ако се води парница која се односи на заложно право, покретну ствар или право које је предмет залоге или друге односе страна у вези са регистрованом залогом. Обавезно назначити назив суда пред којим се води поступак као и број под којим се поступак води.

Уколико се тражи забележба података о другим чињеницама и документима који су од значаја за правни промет, а у вези су са регистрованом залогом, неопходно је навести ближе податке  о чињеници, односно документу чија се регистрација тражи.

Oд 01.06.2015. године почео је да се примењује Закон о финансирању и обезбеђењу финансирања пољопривредне производње којим је прописано да се у Регистру заложног права на покретним стварима и правима уписују забележбе настанка законског заложног права и права органиченог трајања залоге. Наведене забележбе се уписују у ситуацији када је као средство обезбеђења наплате потраживања уговорена залога на будућим пољопривредним производима.

Дакле, уколико се тражи упис забележбе података о другим чињеницамам и документима који су од значаја за правни промет, а односе се на упис настанка законског заложног права и права ограниченог трајања залоге неопходно је навести да на месту производње не постоје будући пољопривредни производи који су били предмет залоге, односно за упис забележбе права ограниченог трајања залоге да је основ коришћења места производње престао пре жетве, односно бербе.

Упис забележбе законског заложног права и право ограниченог трајања залоге у Регистар залоге врши се подношењем регистрационе пријаве за упис забележбе у Регистар заложног права на покретним стварима и правима на обрасцу који је доступан у Регистру заложног права у одељку „Обрасци“.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ПРИЈАВУ

Документација која се прилаже уз регистрациону пријаву прописана је Правилником о садржини регистра заложног права на покретним стварима и правима и документацији потребној за регистрацију и  Правилником о Регистру уговора о финансирању пољопривредне производње, као и о документима која се прилажу за регистрацију података који су доступни у одељку „Прописи“.

За регистрацију забележбе да је започет поступак намирења прилаже се следећа документација:

 • обавештење заложног повериоца упућено дужнику и залогодавцу кад то није исто лице, као и трећем лицу код кога се ствар налази, о намери да своје доспело потраживање намири из вредности предмета заложног права;
 • доказ да је наведено обавештење уручено лицима из тачке 1. овог става.

За регистрацију забележбе спора прилаже се тужба са пријемним печатом суда или други одговарајући документ из кога се на несумњив начин може утврдити да се пред судом води спор у вези са заложним правом, покретном ствари или правом које је предмет залоге или другим односима страна у вези са регистрованом залогом.

За регистрацију забележбе података о чињеницама и документима који су од значаја за правни прометприлаже се документација из које се са сигурношћу може утврдити постојање чињенице, односно документа чија се регистрација тражи.

За регистрацију забележбе података о чињеницама и документима који су од значаја за правни промет, а односе се на упис настанка законског заложног права прилаже се писана изјава заложног повериоца да на месту производње не постоје будући пољопривредни производи који су били предмет залоге, која мора бити оверена ако је заложни поверилац – физичко лице и доказ о постојању потраживања (на пр. оверени извод из пословних књига о стању дуга на одређени дан, оверена изјава повериоца у којој је наведено стање дуга дужника по уговору о финансирању, на дан сачињавања изјаве и др.).

Регистрација забележбе законског заложног права се сходно одредби чл. 27. Закона о финансирању и обезбеђењу финансирања пољопривредне производње може уписати и у Регистру уговора о финансирању пољопривредне производње (дакле упис није обавезан), али правно дејство, сходно одредбама члана 28. Закона, производи од дана уписа у Регистру заложног права на покретним стварима и правима. Наиме, одредбама наведеног члана је прописано да од дана забележбе настанка законског заложног права у Регистру залоге, заложни поверилац стиче право првенства наплате потраживања из вредности ствари.

За регистрацију забележбе података о чињеницама и документима који су од значаја за правни промет, а односе се на упис права ограниченог трајања залоге прилаже се писана изјава заложног повериоца о настанку права ограниченог трајања залоге која мора бити оверена од органа надлежног за оверу потписа ако је заложни поверилац физичко лице.

Документација мора бити достављена у оригиналу, овереном препису или фотокопији овереној од стране надлежног органа.

Ако се уз пријаву прилаже страна исправа, она мора бити легализована у складу са законом и уз њу се мора доставити превод овлашћеног судског тумача.

„Пуна легализација“ се захтева ако земља која на чијој територији је издата јавна исправа није потписница Хашке конвенције о укидању потребе легализације страних јавних исправа и када са нашом земљом нема закључен билатерални споразум о међусобном признавању јавних исправа без легализације.  Ако је земља потписница Хашке конвенције, страна јавна исправа мора садржати „Apostille“. У случају када  са земљом,  на чијој територији је издата предметна јавна исправа, Република Србија има потврђен билатерални споразум о међусобном признавању јавних исправа без легализације није потребна ни легализација, као ни печат „Apostille“.

Више информација о потписницама Хашке конвенције и земљама са којима Република Србија има потврђене билатералне уговоре о међусобном ослобађању јавних исправа од легализације можете пронаћи овде.

НАКНАДА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ЗАБЕЛЕЖБЕ

Висина накнаде за регистрацију забележбе прописана је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре.

Накнада за регистрацију забележбе износи 2.200,00 динара.

Додатна накнада за неблаговремено поднету регистрациону пријаву износи 3.000,00 динара.

Рачун за уплату накнаде

Број рачуна за уплату накнаде за регистрацију забележбе која се плаћа Агенцији за привредне регистре:

 • 840-29770845-52, модел 97, позив на број (обавезно притисните линк Позив на број и добијени број унесите у уплатницу).

ПОСТУПАЊЕ ПО РАНИЈЕ ОДБАЧЕНОЈ ПРИЈАВИ

Уколико је ранија пријава одбачена, подносилац може да у року од 30 дана од објављивања решења којим је ранија пријава одбачена поднесе нову пријаву, отклони све утврђене недостатке и уплати половину накнаде прописане за предметну регистрацију.

У том случају подносилац треба да поднесе:

 • нову уредно попуњену регистрациону пријаву на којој ће обавезно означити број решења којим је ранија пријава одбачена (нова пријава треба да буде поднета у целости, а не само поједини делови пријаве, будући да је реч о новом захтеву за регистрацију);
 • недостајућу и/или исправљену документацију (уколико је у решењу о одбацивању наведено која документација није приложена и/или који су недостаци приложене документације);
 • доказ о уплати половине износа прописане накнаде за регистрацију (при чему ће овај износ увек бити наведен у образложењу решења о одбацивању).

Важне напомене

Уколико се подносилац позива на право приоритета у новој регистрационој пријави, на првој страни обавезно се наводи број претходно одбачене пријаве. У супротном регистратор ће достављену пријаву сматрати новом пријавом и ценити испуњеност услова за регистрацију само на основу документације која је уз њу приложена.

Ако подносилац истовремено са подношењем нове пријаве изјави жалбу на решење о одбачају, сматра се да радње предузете ради отклањања утврђених недостатака нису предузете и наставља се поступак по жалби.