Регистрациона пријава за упис престанка уговора или брисање података о регистрованом уговору налази се у одељку „Обрасци".

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РЕГИСТРАЦИОНЕ ПРИЈАВЕ ЗА УПИС ПРЕСТАНКА ИЛИ БРИСАЊЕ ПОДАТАКА О РЕГИСТРОВАНОМ УГОВОРУ

Регистрациону пријаву за упис престанка уговора о финансирању пољопривредне производње или брисање података о регистрованом уговору могу поднети:

  • поверилац,
  • дужник и
  • заинтересовано лице.

Уколико је подносилац правно лице, пријаву потписује законски заступник привредног друштва или другог правног лица, заступник који је актом или одлуком надлежног органа друштва овлашћен да заступа друштво или прокуриста.

Пријаву може поднети и друго овлашћено лице, односно пуномоћник, при чему се уз регистрациону пријаву обавезно прилаже и овлашћење, односно пуномоћје за заступање. Прокуриста не може пренети овлашћење за заступање на друго лице.

Уколико је подносилац физичко лице, а пријаву подноси преко пуномоћника који није адвокат, уз пријаву се мора доставити пуномоћје оверено од стране органа надлежног за оверу потписа.

Поред повериоца и дужника, пријаву може поднети и заинтересовано лице, тј. лице која има одређени правни интерес да се у Регистар уговора о финансирању пољопривредне производње упише престанак уговора о финансирању пољопривредне производње или да се из Регистра уговора о финансирању пољопривредне производње бришу подаци о  регистрованом уговору о финансирању пољопривредне производње. Заинтересовано лице треба да достави одговарајући доказ из кога јасно произилази то његово својство.

Страна 1 - Подаци о подносиоцу пријаве

Уколико подносилац пријаве подноси пријаву непосредно у Агенцији неопходно је да на пријави назначи да ли захтева да му се изда потврда о поднетој пријави.

Уколико се регистрационом пријавом поступа по раније одбаченој пријави, на пријави се обавезно уписује број решења којим је раније поднета пријава одбачена.

Подносилац пријаве означава број под којим је уговор о финансирању пољопривредне производње чији се упис престанка, односно чије се брисање података тражи, регистрован у Регистру уговора о финансирању пољопривредне производње.

У рубрици Подаци о подносиоцу пријаве потребно је означити одговарајуће поље које се односи на опште податке о подносиоцу пријаве, тако што се штиклира поље испред одговарајућег назива. Ако је у питању физичко лице, попуњава се поље на левој страни обрасца, а ако је у питању правно лице или државни орган, попуњавају се поља на десној страни обрасца, и то:

  • за домаће физичко лице се наводи име, презиме, матични број, место и држава пребивалишта, улица и број пребивалишта, односно боравишта, а ако је подносилац пријаве страно физичко лице, обавезно се наводи име, презиме, број пасоша, држава издавања, место и држава пребивалишта, улица и број пребивалишта, односно боравишта;
  • за домаће правно лице или државни орган наводи се пословно име/назив, матични број, место и држава седишта, адреса седишта (улица и број), а уколико је подносилац пријаве страно правно лице, наводи се пословно име, ознака под којом се води у страном регистру, назив тог регистра,  место и држава седишта и адреса седишта (улица и број).

Уколико је подносилац регистрационе пријаве физичко лице -  прва страна  пријаве треба да буде снабдевена потписом физичког лица или потписом пуномоћника, а ако је пуномоћник адвокат и његовим печатом.

Уколико је подносилац регистрационе пријаве правно лице, прва страна мора бити снабдевена печатом и потписом овлашћеног лица. Уколико пријаву подноси пуномоћник правног лица, пријава мора бити снабдевена потписом пуномоћника, а ако је пуномоћник адвокат и његовим печатом.

Од 1. октобра 2018. привредни субјекти немају обавезу да употребљавају печат у пословним писмима и другим документима (члан 25. Закона о привредним друштвима „Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021).

Уколико регистрациону пријаву подноси пуномоћник који је своје пуномоћје депоновао у Агенцији за привредне регистре, неопходно је означити број под којим је пуномоћје депоновано.

На пријави се обавезно означава својство потписника пријаве, тако што се штиклира поље испред одговарајућег назива (поверилац лично, пуномоћник/заступник повериоца, дужник лично, пуномоћник/заступник дужника, заинтересовано лице, пуномоћник/заступник заинтересованог лица). Уколико се пријава подноси преко пуномоћника или заступника, потребно је навести његово име и презиме, својство и матични број у за то предвиђена поља.

Страна 2 - Начин достављања одлуке Регистратора и приложена документација

Достављање писменог отправка одлуке Регистратора врши се само на изричит захтев подносиоца пријаве. Ово значи да подносилац у пријави мора да захтева достављање одлуке Регистратора и да одабере један од понуђених начина доставе. Уколико ово не учини, писмени отправак одлуке Регистратора неће бити достављен, а подносилац ће са садржином одлуке моћи да се упозна преко интернет стране Агенције за привредне регистре, Регистра уговора о  финансирању пољопривредне производње.

У пољу Документација која се прилаже уз пријаву неопходно је навести појединачно сваки документ који се прилаже уз регистрациону пријаву, укључујући и доказ о уплати.

Страна 3 - Правни основ регистрације престанка уговора о финансирању пољопривредне производње или брисања података о регистрованом уговору из Регистра уговора о  финансирању пољопривредне производње

На страни 3 обавезно назначити поље испред одговарајућег правног основа регистрације престанка уговора или брисања података о регистрованом уговору из Регистра уговора о финансирању пољопривредне производње.

Уколико је дужник измирио све обавезе из уговора о финансирању пољопривредне производње, потребно је штиклирати поље испред „Измирење обавезе".  

Уколико је уговор о финансирању пољопривредне производње раскинут (на пример споразумом о раскиду уговора и сл.) потребно је штиклирати поље испред "Раскид уговора".

Уколико се ради о правном основу престанка уговора о финансирању пољопривредне производње или брисања података о регистрованом уговору који не спада ни у једну од напред наведених категорија, потребно је штиклирати поље испред „Друго“.

У пољу „Ближи опис" потребно је дати прецизније податке о основу престанка  уговора о финансирању пољопривредне производње или брисања података о регистрованом уговору.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ПРИЈАВУ

Документација која се прилаже уз регистрациону пријаву прописана је Правилником о Регистру уговора о финансирању пољопривредне производње, као и о документима која се прилажу за регистрацију података, који је доступан у одељку „Прописи".

За брисање података о регистрованом уговору прилаже се правноснажна судска одлука којом је утврђена ништавост уговора, односно којом је уговор поништен.

Документација мора бити достављена у оригиналу, овереном препису или фотокопији овереној од стране надлежног органа.

Подаци који се наводе у пријави морају бити истоветни подацима који се налазе у документацији која је уз њу приложена.

Ако се уз пријаву прилаже страна исправа, она мора бити легализована у складу са законом којим се уређује легализација исправа у међународном промету и уз њу се мора доставити превод овлашћеног судског тумача.

„Пуна легализација“ се захтева ако земља која на чијој територији је издата јавна исправа није потписница Хашке конвенције о укидању потребе легализације страних јавних исправа и када са нашом земљом нема закључен билатерални споразум о међусобном признавању јавних исправа без легализације.  Ако је земља потписница Хашке конвенције, страна јавна исправа мора садржати „Apostille“. У случају када  са земљом,  на чијој територији је издата предметна јавна исправа, Република Србија има потврђен билатерални споразум о међусобном признавању јавних исправа без легализације није потребна ни легализација, као ни печат „Apostille“.

Више информација о потписницама Хашке конвенције и земљама са којима Република Србија има потврђене билатералне уговоре о међусобном ослобађању јавних исправа од легализације можете пронаћи овде.

НАКНАДА ЗА УПИС ПРЕСТАНКА УГОВОРА О ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ ИЛИ БРИСАЊЕ ПОДАТАКА О РЕГИСТРОВАНОМ УГОВОРУ

Висина накнаде за упис престанка уговора или брисање података о регистрованом уговору о финансирању пољопривредне производње прописана је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре.

Накнада за упис престанка уговора или брисање података о регистрованом уговору о финансирању пољопривредне производње износи 1.100,00 динара.

Ако се регистрационом пријавом за  упис престанка уговора, односно брисање података о уговору о финансирању пољопривредне производње из Регистра истовремено тражи и брисање регистрованог заложног права, као средства обезбеђења повериочевог потраживања из уговора о финансирању пољопривредне производње, плаћа се јединствена накнада у износу од 1.100,00 динара.

Додатна накнада за неблаговремено поднету регистрациону пријаву износи 3.000,00 динара.

Рачун за уплату накнаде

Број рачуна за уплату накнаде за упис престанка уговора или брисање података о регистрованом уговору о финансирању пољопривредне производње која се плаћа Агенцији за привредне регистре:

  • 840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу).

ПОСТУПАЊЕ ПО РАНИЈЕ ОДБАЧЕНОЈ ПРИЈАВИ

Уколико је ранија пријава одбачена, подносилац може да у року од 30 дана од објављивања решења којим је ранија пријава одбачена поднесе нову пријаву, отклони све утврђене недостатке и уплати половину накнаде прописане за предметну регистрацију.

У том случају подносилац треба да поднесе:

  • нову уредно попуњену регистрациону пријаву на којој ће обавезно означити број решења којим је ранија пријава одбачена (нова пријава треба да буде поднета у целости, а не само поједини делови пријаве, будући да је реч о новом захтеву за регистрацију);
  • недостајућу и/или исправљену документацију (уколико је у решењу о одбацивању наведено која документација није приложена и/или који су недостаци приложене документације);
  • доказ о уплати половине износа прописане накнаде за регистрацију (при чему ће овај износ увек бити наведен у образложењу решења о одбацивању).

Важне напомене

Уколико се подносилац позива на право приоритета у новој регистрационој пријави, на првој страни обавезно се наводи број претходно одбачене пријаве. У супротном регистратор ће достављену пријаву сматрати новом пријавом и ценити испуњеност услова за регистрацију само на основу документације која је уз њу приложена.

Ако подносилац истовремено са подношењем нове пријаве изјави жалбу на решење о одбачају, сматра се да радње предузете ради отклањања утврђених недостатака нису предузете и наставља се поступак по жалби.