Претраживање података који су уписани у Регистар уговора о финансирању пољопривредне производње врши се према два основна критеријума, и то:

 1. Дужнику,
 2. Броју под којим је пријава за упис уговора о финансирању пољопривредне производње заведена у Регистру уговора о финансирању пољопривредне производње (РПУ бр.).

Ако је обавеза повериоца из уговора о финансирању пољопривредне производње обезбеђена заложним правом на будућим пољопривредним производима и другим покретним стварима или правима, претраживање по предмету заложног права врши се у Регистру заложног права на покретним стварима и правима.

Ако је потраживање повериоца из уговора о финансирању пољопривредне производње обезбеђено хипотеком, за добијање података о евентуалној оптерећености конкретне имовине хипотеком, морате се обратити Републичком геодетском заводу, Катастру непокретности, који је надлежан за упис хипотеке на непокретности. 

Претраживање према дужнику

Ако се претраживање врши према дужнику, у зависности од тога да ли је у питању физичко, или правно лице, критеријуми за претраживање следећи:

 • За домаће физичко лице/предузетника, уносе се подаци о имену и презимену и/или пословном имену и/или матичном броју;
 • За страно физичко лице/предузетника, уносе се подаци о имену и презимену и/или броју пасоша и/или држави издавања;
 • За домаће привредно друштво/друго правно лице уносе се подаци о пословном имену и/или матичном броју;
 • За страно привредно друштво/друго правно лице, уносе се подаци о пословном имену и/или ознака под којом се води у страном регистру.

НАПОМЕНА: Када се претраживање података врши према пословном имену привредног субјекта, обавезно треба извршити и претраживање по матичном броју тог привредног субјекта.

Приликом претраживања према дужнику, ако је у питању физичко лице које је власник предузетничке радње, претраживање треба двоструко извршити: према имену и презимену и/или личном матичном броју физичког лица  и према критеријумима за предузетничку радњу, односно пословном имену и матичном броју радње.

Претраживање по предмету залоге

Ако је предмет залоге пољопривредни производ, критеријуми за претраживање су:

 • назив културе,
 • тип/класа,
 • сорта,
 • катастарска општина,
 • број катастарске парцеле,
 • општина,
 • место,
 • улица,
 • број.

Критеријуме је могуће навести појединачно или кумулативно.

НАПОМЕНА: Када се врши претраживање података по подацима којима је описан предмет залоге, пожељно је извршити и претраживање по дужнику. Документација на основу које је извршен упис налази се у Агенцији за привредне регистре и свако заинтересовано лице може у њу извршити увид и проверити да ли је одређена покретна ствар оптерећена заложним правом.

Комплетном упутству за претраживање података у Регистру заложног права на покретним стварима и правима можете приступити „овде“. 

Претраживање према РПУ броју

Када се претраживање врши према РПУ броју, потребно је унети број који је додељен од стране Агенције за привредне регистре (тзв. РПУ бр.). Овде се уноси само формат хххх/хх, без додатка –х.