Број рачуна, модел и позив на број

Уплате накнада за изводе и потврде, врше се на рачун број: 840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу). 

Издавање потврдa

Потврда о евидентираним подацима јесте јавна исправа којим се потврђује да ли су одређени подаци или докумети о издатим, односно одузетим одобрењима за обављање посла факторинга која министарство надлежно за послове финансија  доноси у складу са законом којим се уређује факторинг евидентирани,  да ли евиденција садржи неки документ и да ли су одређене чињенице садржане у документима из евиденције.

Захтев за издавање потврде из Регистра факторинга сачињава се у слободној форми и може га поднети свако заинтересовано лице.

Уз захтев се обавезно прилаже доказ о уплати накнаде.

Накнада за издавање потврде из Регистра исноси 1.100,00 динара.

Захтев се може поднети непосредно у седишту Агенције за привредне регистре, у Београду, ул. Бранкова бр. 25, у некој од тринаест организационих јединица, или послати поштом.

Адресе организационих јединица истакнуте су у одељку „Контакти".

Потврда се издаје у року од два дана од дана пријема захтева.

Издавање копија докумената

Заинтересовано лице може тражити и издавање копија докумената на основу којих је извршена евиденција или брисање података из Регистра. Више информација можете добити у одељку „Архива“.