Разврставање правних лица, предузетника и група правних лица према величини

1. Разврставање правних лица, предузетника и група правних лица према величини

1.1. Разврставање правних лица и предузетника према величини

Правна лица и предузетници се према величини могу разврстати у микро, мала, средња или велика правна лица, сагласно критеријумима и граничним вредностима прописаним чланом 6. Закона о рачуноводству (Закон). Разврставање по величини се врши на основу података о просечном броју запослених, пословном приходу и вредности укупне активе утврђене на датум биланса редовног годишњег финансијског извештаја (РГФИ) и Статистичког извештаја за 2023. годину, а утврђена величина се, након верификовања од стране Агенције за привредне регистре (Агенција), користи за 2024. годину.

Правна лица и предузетници основани у 2023. години (новосновани обвезници), односно предузетници који су у тој години почели да воде пословне књиге по систему двојног књиговодства, величину, утврђену на основу података из РГФИ за 2023. годину и броја месеци пословања, користе за 2023. и 2024. годину.

Народна банка Србије, банке, друштва за осигурање и друштва за реосигурање, даваоци финансијског лизинга, добровољни пензијски фондови, друштва за управљање добровољним пензијским фондовима, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности, инвестициони фондови, друштва за управљање инвестиционим фондовима, берзе и брокерско – дилерска друштва, платне институције и институције електронског новца, као и факторинг друштва сматрају се великим правним лицима, непосредно на основу Закона.

1.2. Разврставање групa правних лица према величини

Групе правних лица (економске целине) се према величини могу разврстати у мале, средње или велике групе, сагласно критеријумима и граничним вредностима прописаним чланом 7. Закона. Разврставање по величини се врши на основу података о просечном броју запослених, пословном приходу и вредности укупне активе утврђене на датум биланса консолидованог годишњег финансијског извештаја (КГФИ) за 2023. годину, а утврђена величина се, након верификовања од стране Агенције, користи за текућу извештајну тј. 2023. годину.

Изузетно, група у којој је матично правно лице финансијска институција из члана 6. став 12. Закона, нема обавезу разврставања већ се иста, сагласно Мишљењу Министарства финансија бр. 011-00-00013/2020-16 од 15.01.2020. године, сматра великом.

2. Утврђивање обавезе ревизије

Сагласно Закону о ревизији, обавезу вршења ревизије РГФИ, осим правних лица и предузетника разврстаних као велика или средња правна лица и јавних друштава, независно од величине, имају и сва правна лица и предузетници чији укупни приход остварен у претходној пословној години прелази износ од 4,4 милиона евра у динарској противвредности. Дакле, обвезници који финансијске извештаје састављају на 31.12.2023. године ће имати обавезу ревизије финансијских извештаја за 2024. годину уколико су у 2023. години остварили укупан приход већи од 515.564 хиљада РСД.