Обaвезa вршења ревизије финансијских извештаја прописана је чланом 26. Закона о ревизији, за правна лица, односно предузетнике који испуњавају услове прописане тим законом, као и Законом о јавним предузећима за сва јавна предузећа.

Обвезници ревизије финансијских извештаја за 2023. годину су:

  • Народна банка Србије, банке, друштва за осигурање и друштва за реосигурање, даваоци финансијског лизинга, друштва за управљање добровољним пензијским фондовима, берзе, брокерско - дилерска друштва, друштва за управљање инвестиционим фондовима, инвестициони фондови, факторинг друштва, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности, платне институције и институције електронског новца, као и Национална корпорација за осигурање стамбених кредита;
  • привредна друштва, задруге, установе које обављају делатност ради стицања добити, друга правна лица (удружења, коморе, задужбине, фондације, политичке организације и сл.) огранци страних правних лица и предузетници, који су разврстана као велика или средња правна лица, према подацима из финансијских извештаја за претходну 2022. годину, као и новоосновани обвезници из наведених група, ако су разврстани као велика или средња правна лица, према подацима из финансијских извештаја за извештајну 2023. годину;
  • јавна друштва у складу са законом којим се уређује тржиште капитала, независно од њихове величине;
  • сва правна лица и предузетници разврстани као мала и микро правна лица, чији укупни приход остварен у претходној пословној 2022. години прелази износ од 4,4 милиона евра у динарској противвредности (односно 516.219 хиљада динара);
  • матична правна лица за консолидоване годишње финансијске извештаје;
  • јавна предузећа (независно од величине).

Обвезници ревизије дужни су да у складу са чланом 45. Закона о рачуноводству, у склопу документације из тог члана која се односи на редовни, односно консолидовани годишњи финансијски извештај, доставе Агенцији и ревизорски извештај, потписан квалификованим електронским потписом кључног ревизорског партнера и састављен у складу са законом и међународним стандардима ревизије. Уз ревизорски извештај обавезно се прилажу финансијски извештаји који су били предмет ревизије.

Према извештајима за 2023. годину, утврдиће се обвезници ревизије финансијских извештаја за 2024. годину. У том смислу, у оквиру јавно објављених финансијских извештаја за 2023. годину приказаће се информација да је остварен укупан приход већи од 4,4 милиона евра (515.564 хиљада динара), код свих правних лица и предузетника код којих је овај услов испуњен.