За признавање, вредновање, презентацију и обелодањивање позиција у финансијским извештајима, обвезници (изузев других правних лица), сагласно Закону о рачуноводству (Закон), могу у зависности од величине, односно статуса да примењују следећу рачуноводствену регулативу: 

  • правна лица и предузетници разврстани као велика правна лица и јавна друштва, односно друштва које се припремају да постану јавна (независно од величине), као и матична правна лица која имају обавезу да састављају консолидовани годишњи финансијски извештај (КГФИ) - обавезно примењују МСФИ (међународне стандарде финансијског извештавања);
  • правна лица и предузетници разврстани као средња правна лица - обавезно примењују МСФИ за МСП (Међународни стандард финансијског извештавања за мала и средња правна лица), а могу се одлучити да примењују МСФИ;
  • правна лица и предузетници разврстани као мала правна лица- обавезно примењују МСФИ за МСП, а могу се одлучити да примењују МСФИ;
  • правна лица и предузетници разврстани као микро правна лица- обавезно примењују Правилник Министарства (Правилник о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица), а могу се одлучити да примењују МСФИ за МСП, односно МСФИ.

Друга правна лица (без обзира на величину) обавезно примењују Правилник Министарства, а могу се одлучити и за МСФИ за МСП, односно МСФИ. Друга правна лица која су се одлучила да примењују МСФИ за МСПодносно МСФИ, као и матична друга правна лица која састављају КГФИ (када обавезно примењују МСФИ) дужна су да воде пословне књиге по контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике, а извештаје састављају на обрасцима за привредна друштва, задруге и предузетнике.

Правна лица и друга правна лица која по први пут примењују МСФИ или МСФИ за МСП дужни су да поднесу све прописане обрасце извештаја у складу са Законом и у истим обавезно искажу и податке за претходну годину у пуном обиму (укључујући и податке означене арапским бројевима).

Обвезник који је изабрао да примењује вишу рачуноводствену регулативу у односу на регулативу која је Законом прописана као обавезна, дужан је да исту примењује у континуитету, односно најмање пет година од почетка њене примене, осим у случајевима:

  • отварања поступка стечаја или ликвидације у току извештајне године, када обвезник може изабрати регулативу у складу са својом величином, с тим да уколико задржи примену више регулативе, исту мора да примењује најмање до истека тих пет година;
  • када се обвезник, у периоду краћем од пет година примене МСФИ за МСП као више регулативе, определи да примени МСФИ, у ком случају се континуитет рачуна од избора те највише регулативе (МСФИ).

По истеку најмање пет година примене више рачуноводствене регулативе, обвезник може да поднесе, путем екстерног портала у оквиру Посебног информационог система Агенције рекламацију ради промене регулативе на нижу, на начин описан Корисничким упутством за достављање рекламације за измену података обвезника.

Исто тако, матично правно лице које је за претходну извештајну 2022. годину доставило КГФИ (услед чега је у редовном годишњем финансијског извештају-РГФИ морало да примењује МСФИ), а које је током 2023. године изгубило контролу над свим својим зависним правним лицима или је изузето од обавезе састављања, достављања и обелодањивања тог извештаја за конкретну извештајну годину, сагласно члану 32. Закона, може поднети путем екстерног портала ради промене рачуноводствене регулативе коју примењује приликом састављања РГФИ.