У току 2024. године, Агенција врши пријем редовних и консолидованих годишњих финансијских извештаја, односно прописане документације уз те извештаје, као и Изјава о неактивности за последњу извештајну 2023. годину, док ванредне финансијске извештаје прима за претходну 2023. и текућу 2024. годину. Дакле, у току 2024. године, Агенција не врши пријем извештаја за 2022. и раније године.

Финансијски извештаји, изјаве о неактивности, документација из члана 45. Закона о рачуноводству (документација) за обвезнике ревизије, као и добровољна ревизија редовног годишњег финансијског извештаја за правна лица и предузетнике који немају својство обвезника ревизије (добровољна ревизија), достављају се у прописаним роковима, и то:

Врста финансијског извештаја

Законски рок за достављање

Редован годишњи финансијски извештај  и Статистички извештај

1. април 2024. године* (последњи дан рока – 31.03.2024. године пада у нерадни дан)

Изјава о неактивности

1. април 2024. године* (последњи дан рока – 31.03.2024. године пада у нерадни дан)

Редован годишњи финансијски извештај и Статистички извештај, за обвезнике који имају пословну годину различиту од календарске

3 месеца од дана састављања извештаја

Документација уз редован годишњи финансијски извештај, као и добровољна ревизија

1. јул 2024. године* (последњи дан рока – 30.06.2024. године пада у нерадни дан)

Документација уз редован годишњи финансијски извештај, за обвезнике који имају пословну годину различиту од календарске 6 месеци од дана састављања извештаја

Консолидовани годишњи финансијски извештај

30. април 2024. године

Консолидовани годишњи финансијски извештај за  обвезнике који имају пословну годину различиту од календарске

4 месеца од дана састављања извештаја

Документација уз консолидовани годишњи финансијски извештај

31. јул 2024. године

Документација уз консолидовани годишњи финансијски извештај, за обвезнике који имају пословну годину различиту од календарске

7 месеци од дана састављања извештаја

Ванредни финансијски извештаји  60 дана од дана састављања извештаја

*У случају када рокови падају у нерадне дане, исти се померају на први наредни радни дан, у складу са одредбама члана 91. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење).

Обвезници ревизије који одлуче да документацију доставе истовремено са редовним годишњим финансијских извештајем (РГФИ), односно консолидованим годишњим финансијским извештајем (КГФИ), као и правна лица и предузетници који немају својство обвезника ревизије, а извршили су добровољну ревизију коју намерају да доставе истовремено са РГФИ, дужни су да конкретне захтеве доставе Агенцији у роковима који су прописани за достављање поменутих финансијских извештаја.

По истеку законског рока, извештаје и документацију, као и Изјаву о неактивности за 2023. годину, обвезници могу доставити најкасније до краја наредне пословне године у односу на годину на коју се исти односе (до краја 2024. године за обвезнике са пословном годином која је једнака календарској), након чега престаје свака могућност њиховог достављања. Наведено важи и за замене извештаја, односно документације, осим у случају замене ванредног финансијског извештаја (ВФИ) коју обвезници могу поднети најкасније до дана достављања РГФИ за извештајну годину у којој је настао основ за састављање ВФИ.