Уплате накнада за регистрацију и друге услуге из Регистра

Уплате накнада за услуге које пружа Агенција у оквиру Регистра финансијског лизинга врше се на рачун број: 840-29770845-52, модел 97позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу).

Висине накнада у оквиру Регистра финансијског лизинга

Висина накнада прописана је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре.

За регистрацију података о уговору о финансијском лизингу плаћа се накнада према вредности уговора:

•    за вредност уговора до 10.000 евра, накнада износи 2.000,00 динара;
•    за вредност уговора преко 10.000 евра до 200.000 евра, накнада износи 5.000,00 динара;
•    за вредност уговора преко 200.000 евра, накнада износи 10.000,00 динара;

Ако се  једном пријавом тражи регистрација података за већи број субјеката, односно већи број покретних, односно непокретних ствари, за сваки следећи субјект, односно сваку следећу покретну, односно непокретну ствар, износ накнаде утврђен Одлуком се увећава за 200,00 динара.

За регистрацију података о посебном овлашћењу које давалац лизинга даје примаоцу лизинга у погледу држања и коришћења предмета лизинга и испоруку ових података путем веб сервиса органу надлежном за регистрацију возила плаћа се накнада од 300,00 динара по овлашћењу или једнократна накнада у износу од 1.000,00 динара за цео период трајања уговора.

Накнада за регистрацују измене и/или допуне регистрованих података износи 2.000,00 динара.

Ако се једном пријавом тражи промена регистрованих података за већи број субјеката, односно већи број покретних, односно непокретних ствари, за сваки следећи субјект, односно сваку следећу покретну, односно непокретну ствар, износ накнаде утврђен Одлуком се увећава за 200,00 динара.

Накнада за регистрацију забележбе износи 2.000,00 динара.

Накнада за брисање регистроване забележбе износи 1.000,00 динара.

Накнада за упис престанка уговора или брисање података о уговору о финансијском лизингу из Регистра износи 1.000,00 динара.

Додатна накнада за неблаговремено поднету регистрациону пријаву износи 3.000,00 динара.

Када се поступа по раније одбаченој пријави, у смислу члана 17. став 3. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, плаћа се половина износа накнаде прописане за предметну регистрацију. 

Накнада за издавање извода, потврда и копија документа из Регистра износи:

 • за издавање извода који садржи све податке о регистрованом уговору о финансијском лизингу, према стању у тренутку издавања извода, 1.700,00 динара,
 • за издавање потврде да су подаци о конкретном субјекту или предмету садржани у Регистру, уз навођење броја под којим је тражени податак регистрован и основних података о предмету регистрације 1.500,00 динара, при чему, уколико се потврда издаје за већи број покретних, односно непокретних ствари, односно физичких или правних лица, за сваки следећи предмет, односно субјект, прописани износ накнаде се увећава за 200,00 динара,
 • за издавање потврде о томе да Регистар не садржи податке о финансијском лизингу на одређеној ствари 1.000,00 динара, при чему, уколико се потврда издаје за већи број покретних, односно непокретних ствари, односно физичких или правних лица, за сваки следећи предмет, односно субјект, прописани износ накнаде се увећава за 200,00 динара,
 • за издавање потврде о подацима садржаним у документацији на основу које је извршена регистрација и потврде о раније регистрованим подацима, 1.000,00 динара по упису,
 • за наведене изводе и потврде који се издају у електронској форми плаћа се половина прописаног износа накнаде,
 • за издавање преписа одлуке регистратора за који није прописана посебна накнада, 1.700,00 динара,
 • за штампање регистрационе пријаве, 120,00 динара,
 • за издавање копије документа на основу кога је извршена регистрација, по страни документа 30,00 динара,
 • за давање регистрованих података у електронској форми који се обрађују по посебном захтеву корисника 35,00 динара по упису, за извештај који садржи до 50 уписа, односно за сваки наредни упис изнад 50 уписа, 10,00 динара по упису,
 • за издавање стандардизованих извештаја са унапред дефинисаном структуром података 10.000,00 динара по извештају, а за извештаје који садрже податке из појединачних уписа 5,00 динара по упису,
 • за достављање збирних (статистичких) података садржаних у Регистру, обрађених по посебном захтеву корисника, накнада се обрачунава према броју података и износи:
  (1) од 1 до 10 података, 500,00 динара;
  (2) од 11 до 100 података, 50,00 динара по податку;
  (3) од 101 до 200 података, 40,00 динара по податку;
  (4) од 201 до 300 података, 30,00 динара по податку;
  (5) преко 300 података, 20,00 динара по податку.

Накнада се увећава према нивоу обраде из захтева корисника за 20% за сваки следећи ниво, односно атрибут по коме се врши упит у одговарајући регистар, односно базу података.

Доказ о уплати

Подносилац захтева уз регистрациону пријаву АПР-у, доставља један од следећих доказа:

1. Први примерак налога за уплату оверен од стране пружаоца платних услуга, који садржи:

 • све обавезне елементе о извршеној уплати накнаде (назив платиоца, назив примаоца плаћања, број рачуна АПР-а, износ накнаде, сврху уплате, шифру плаћања, потпис односно сагласност платиоца и датум извршења),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97.

2. Налог за пренос оверен од стране пружаоца платних услуга, који садржи:

 • све обавезне елементе о извршеном преносу средстава (назив платиоца, назив примаоца плаћања, број текућег рачуна платиоца, број рачуна АПР-а, износ накнаде, сврху уплате, шифру плаћања, потпис односно сагласност платиоца и датум извршења),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97,
 • клаузулу да је уплата накнаде реализована и датум када је реализована.

3. Извод пословног рачуна платиоца оверен од стране платиоца или пружаоца платних услуга, који садржи:

 • све обавезне елементе извода банкарског рачуна (назив платиоца, број рачуна платиоца и примаоца, број извода, датум извода, датум уплате накнаде, износ уплаћене накнаде, сврху уплате и укупан промет рачуна),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97

4. Потврду о извршеној уплати накнаде оверену од стране пружаоца платних услуга, која садржи:

 • све обавезне елементе о извршеној уплати накнаде (да је налог за уплату накнаде односно налог за пренос средстава реализован, датум извршења налога, износ накнаде, број рачуна АПР-а, сврху уплате, назив платиоца, назив примаоца),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97.