Регистар финансијског лизинга је почео са радом у оквиру Агенције за привредне регистре 1. јануара 2005. године и представља јединствену, централну, електронску базу података о уговорима о финансијском лизингу.

У Регистар се уписују и све промене података о регистрованом уговору, забележбе спора и других података о чињеницама и документима који су од значаја за правни промет, а које су у вези са регистрованим уговором.

Ако је уговор регистрован, нико се не може позивати на околност да му подаци садржани у бази података Регистра нису били познати.

Од 17. маја 2011. године, у Регистар финансијског лизинга уписују се и уговори о финансијском лизингу непокретности.

Од 01.01.2021. године, омогућено је електронско подношење свих врста регистрационих пријава у Регистру финансијског лизинга.

Прописи доступни на сајту:

 • Закон о финансијском лизингу („Сл. гласник РС“, бр. 55/2003, 61/2005, 31/2011 и 99/2011– др. закони);
 • Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Сл. гласник РС“, бр. 99/2011, 83/2014, 31/2019 и 105/2021);
 • Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС“, бр. 106/15, 106/16 - аутентично тумачење, 113/2017 - аутентично тумачење, 54/2019 и 9/2020 - аутентично тумачење);
 • Правилник о садржини Регистра финансијског лизинга и документацији потребној за регистрацију („Сл. гласник РС“, бр. 31/2013 и 86/2019); и
 • Одлука о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. гласник РС", бр. 131/2022).

Предмет регистрације су уговори о финансијском лизингу покретних ствари и непокретности.

Обавезни подаци:

1. тачно време пријема пријаве за регистрацију (дан, час и минут);
2. подаци о уговору (датум закључења, рок на који је уговор закључен, број под којим је заведен код даваоца лизинга);
3. подаци о уговорним странама (даваоцу и примаоцу лизинга), и то:

а) за физичко лице:

 • име и презиме;
 • ЈМБГ (број пасоша и земља издавања, уколико је у питању странац);
 • адреса пребивалишта.

б) за правно лице:

 • пословно име;
 • матични број (ознака под којом се води у страном регистру и назив регистра, уколико је у питању страно правно лице);
 • адреса седишта.

4. подаци којима се ближе одређује покретна или непокретна ствар која је предмет лизинга;
5. дан испоруке предмета лизинга.

Факултативни подаци:
Регистар може садржати и друге податке од значаја за уговорни однос, као што су  подаци о уговору о испоруци, испоручиоцу предмета лизинга, остали подаци који по закону представљају обавезну садржину уговора, као и други подаци од значаја за уговорни однос.

Речник појмова

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА - јавни регистар у који се, у складу са овим законом, уписују подаци о уговорима о финансијском лизингу закљученим између физичких и правних лица. Он је јединствена електронска база података у којој се чувају сви подаци унети у Регистар у складу са одредбама Закона о финансијском лизингу.

РЕГИСТРАЦИОНА ПРИЈАВА - образац који садржи податке који се уписују у базу података Регистра финансијског лизинга. Обрасци су истакнути на интернет страни Агенције за привредне регистре. Да би се извршио упис уговора о финансијском лизингу, обавезно се подноси уредно испуњен образац, у складу са упутством које се на њега односи. У зависности од тога да ли се тражи упис, брисање података или извод о подацима садржаним у Регистру, прописане су следеће врсте образаца:

 • Регистрациона пријава за упис уговора о финансијском лизингу,
 • Регистрациона пријава за измену и/или допуну података о регистрованом уговору о финансијском лизингу,
 • Регистрациона пријава  за упис забележбе,
 • Регистрациона пријава за брисање забележбе,
 • Регистрациона пријава за упис престанка уговора или брисање података о регистрованом уговору,
 • Регистрациона пријава за упис података о посебном овлашћењу у погледу држања и коришћења предмета лизинга,
 • Захтев за издавање извода/потврде из Регистра финансијског лизинга.

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА УПИС ИЛИ БРИСАЊЕ ПОДАТАКА ИЗ РЕГИСТРА - документација која се прилаже уз регистрациону пријаву и на основу које се врши упис или брисање података из Регистра (уговор, анекс уговора, судска одлука и сл.).

ФЛ. бр. - представља број под којим је уговор о финансијском лизингу заведен у Регистру финансијског лизинга (додељује га Агенција за привредне регистре).

ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА - званичан документ Регистра финансијског лизинга који садржи податке о конкретном уговору о финансијском лизингу који је уписан у Регистар или којим се потврђује да Регистар не садржи податке да је одређена покретна ствар или непокретна ствар предмет уговора о финансијском лизингу или да је одређено физичко или правно лице уписано у базу података као прималац лизинга.

ДАВАЛАЦ ЛИЗИНГА - привредно друштво које, уз задржавање права својине на предмету лизинга, преноси на примаоца лизинга овлашћење држања и коришћења на предмету лизинга, на уговорено време и уз уговорену накнаду.

ПРИМАЛАЦ ЛИЗИНГА - правно или физичко лице на кога давалац лизинга преноси овлашћење држања и коришћења предмета лизинга, на уговорено време и уз уговорену накнаду.

ИСПОРУЧИЛАЦ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА - правно или физичко лице које на даваоца лизинга преноси право својине на предмету лизинга, ради његове предаје примаоцу лизинга на држање и коришћење, на уговорено време и уз уговорену накнаду.

ПУНОМОЋНИК - лице које је овлашћено за заступање. Уколико се захтев подноси преко пуномоћника, мора се доставити пуномоћје из кога се види да је то лице овлашћено за предузимање правних радњи у Агенцији за привредне регистре. Ако је пуномоћник лице које није адвокат пуномоћје треба да буде оверено од стране суда или другог органа надлежног за оверу потписа.

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ - лице које има правни интерес да се у Регистар финансијског лизинга упише забележба или да се бришу подаци који су уписани у Регистар, а није ни давалац, ни прималац лизинга.

ПРЕДМЕТ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА - покретна непотрошна ствар (опрема, постројења, возила и слично) и непокретна ствар која може бити предмет права својине у смислу закона који уређује својинскоправне односе.

ЛИЗИНГ НАКНАДА - накнада коју прималац лизинга плаћа даваоцу лизинга за коришћење предмета лизинга.