Регистрациона пријава за упис уговора о финансијском лизингу налази се у одељку Обрасци” и  састоји се од:

 • општег дела (страна 1 до 6);
 • посебног дела (прилози А1 до А4 и Б1 до Б6).

Приликом подношења регистрационе пријаве за упис уговора о финансијском лизингу, обавезно се подноси општи део пријаве (страна 1 до 6), као и одговарајући прилог за предмете лизинга (прилози Б1 до Б6), у зависности од врсте предмета лизинга. 

Остали прилози се достављају само ако постоји већи број субјеката у послу финансијског лизинга (одговарајући број прилога А1 за даваоце лизинга и А2 за примаоце лизинга), или ако постоји већи број осталих субјеката (одговарајући број прилога А3 за испоручиоце предмета лизинга, и А4, за кориснике предмета лизинга).

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РЕГИСТРАЦИОНЕ ПРИЈАВЕ ЗА УПИС УГОВОРА О ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ

Регистрациону пријаву за упис уговора о финансијском лизингу могу поднети:

 • давалац лизинга, и
 • прималац лизинга, ако је то одређено уговором о финансијском лизингу.

Уколико је подносилац правно лице, пријаву потписује законски заступник привредног друштва или другог правног лица, заступник, који је актом или одлуком надлежног органа друштва овлашћен да заступа друштво и прокуриста.

Пријаву може поднети и друго овлашћено лице, односно пуномоћник, при чему се уз регистрациону пријаву обавезно прилаже и овлашћење, односно пуномоћје за заступање. Прокуриста не може пренети овлашћење за заступање на друго лице.

Уколико је подносилац физичко лице, а пријаву подноси преко пуномоћника који није адвокат, уз пријаву се мора доставити пуномоћје оверено од стране органа надлежног за оверу потписа.

ОПШТИ ДЕО ПРИЈАВЕ

Страна 1 - Подаци о подносиоцу пријаве 

Уколико подносилац пријаве подноси пријаву непосредно у Агенцији, неопходно је да на пријави назначи да ли захтева да му се изда потврда о поднетој пријави.

Уколико се регистрационом пријавом поступа по раније одбаченој пријави, на пријави се обавезно уписује број решења којим је раније поднета пријава одбачена.

У рубрици Подаци о подносиоцу пријаве потребно је означити одговарајуће поље које се односи на опште податке о подносиоцу пријаве, тако што се штиклира поље испред одговарајућег назива. Ако је у питању физичко лице, попуњава се поље на левој страни обрасца, а ако је у питању правно лице или државни орган, попуњавају се поља на десној страни обрасца, и то:

 • за домаће физичко лице се наводи име, презиме, матични број, место и држава пребивалишта, улица и број пребивалишта, односно боравишта, а ако је подносилац пријаве страно физичко лице, обавезно се наводи име, презиме, број пасоша, држава издавања, место и држава пребивалишта, улица и број пребивалишта, односно боравишта;
 • за домаће правно лице или државни орган, наводи се пословно име/назив, матични број, место и држава седишта, адреса седишта (улица и број), а уколико је подносилац пријаве страно правно лице, наводи се пословно име, ознака под којом се води у страном регистру, назив тог регистра, место и држава седишта и адреса седишта (улица и број).

Уколико је подносилац регистрационе пријаве физичко лице, прва страна пријаве треба да буде снабдевена потписом физичког лица или потписом пуномоћника, а ако је пуномоћник адвокат и његовим печатом.

Уколико је подносилац регистрационе пријаве правно лице, прва страна мора бити снабдевена печатом и потписом овлашћеног лица. Уколико пријаву подноси пуномоћник правног лица, пријава мора бити снабдевена потписом пуномоћника, а ако је пуномоћник адвокат и његовим печатом.

Од 1. октобра 2018, привредни субјекти немају обавезу да употребљавају печат у пословним писмима и другим документима (члан 25. Закона о привредним друштвима „Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/21).

Уколико регистрациону пријаву подноси пуномоћник који је своје пуномоћје депоновао у Агенцији за привредне регистре, неопходно је означити број под којим је пуномоћје депоновано.

На пријави се обавезно означава својство потписника пријаве, тако што се штиклира поље испред одговарајућег назива (давалац лизинга лично, пуномоћник/заступник даваоца лизинга, прималац лизинга лично, пуномоћник/заступник примаоца лизинга). Уколико се пријава подноси преко пуномоћника или заступника, потребно је навести његово име и презиме и својство, у за то предвиђена поља.

Страна 2 - Начин достављања одлуке регистратора и приложена документација

Достављање писменог отправка одлуке регистратора врши се само на изричит захтев подносиоца пријаве. Ово значи да подносилац у пријави мора да захтева достављање одлуке регистратора и да одабере један од понуђених начина доставе. Уколико ово не учини, писмени отправак одлуке регистратора неће бити достављен, а подносилац ће са садржином одлуке моћи да се упозна преко интернет стране Агенције за привредне регистре, Регистра финансијског лизинга.

У пољу Документација која се прилаже уз пријаву, неопходно је навести појединачно сваки документ који се прилаже уз регистрациону пријаву, укључујући и доказ о уплати.

Стране 3 и 4 - Подаци о субјектима у послу финансијског лизинга и осталим субјектима

 • Подаци о даваоцу лизинга уносе се на страни 3 обрасца;
 • Подаци о примаоцу лизинга уносе се на страни 3 обрасца;
 • Подаци о испоручиоцу предмета лизинга уносе се на страни 4 обрасца;
 • Подаци о кориснику предмета лизинга уносе се на страни 4 обрасца.

На страни 3 обрасца није потребно попуњавати податке о даваоцу лизинга, уколико су подаци о даваоцу лизинга унети на страни 1 обрасца.  На странама обрасца са подацима о примаоцу лизинга (страна 3 обрасца) и подацима о испоручиоцу предмета лизинга и кориснику предмета лизинга (страна 4 обрасца) обавезно је означити одговарајуће поље које се односи на опште податке о субјекту о коме се дају подаци, тако што се штиклира поље испред одговарајућег назива. Ако је у питању физичко лице попуњавају се поља на левој страни обрасца, а ако је у питању правно лице или се као прималац лизинга појављује државни орган попуњавају се поља на десној страни обрасца, и то:

 • за домаће физичко лице, обавезно се наводи име, презиме, матични број, место и држава пребивалишта, улица и број пребивалишта, односно боравишта, а ако је прималац лизинга, испоручилац предмета лизинга или корисник предмета лизинга страно физичко лице, обавезно се наводи име, презиме, број пасоша, држава издавања, место и држава пребивалишта, улица и број пребивалишта, односно боравишта;
 • за домаће правно лице или државни орган, наводи се пословно име/назив, матични број, место и држава седишта, адреса седишта (улица и број), а уколико је прималац лизинга, испоручилац предмета лизинга или корисник предмета лизинга страно правно лице, наводи се пословно име, ознака под којом се води у страном регистру, назив тог регистра, место и држава седишта и адреса седишта (улица и број).

Подаци о испоручиоцу предмета лизинга су факултативни подаци.

Подаци о кориснику предмета лизинга попуњавају се само ако је предмет лизинга дат на коришћење 3. лицу, у ком случају се поред поља са општим подацима попуњава и поље које се односи на податак о праву на коришћење предмета лизинга.        

Уколико се региструје већи број субјеката, користи се одговарајући број прилога А1 (за даваоце лизинга), А2 (за примаоце лизинга), А3 (за испоручиоца предмета лизинга) и А4 (за корисника предмета лизинга).

Страна 5 - Подаци о уговору о финансијском лизингу и  његова садржина

У погледу података о уговору о финансијском лизингу обавезно је означити број уговора додељен од стране даваоца лизинга и дан закључења уговора (дан, месец, година).

У погледу садржине уговора о финансијском лизингу, обавезно је означити рок на који је уговор о финансијском лизингу закључен (у месецима), дан испоруке предмета лизинга и укупан износ лизинг рата које по уговору плаћа прималац лизинга (у €). Наведени подаци као и остали подаци о садржини уговора о финансијском лизингу - дан исплате последње рате накнаде,  укупна набавна вредност предмета лизинга без ПДВ-а (у €), укупна набавна вредност предмета лизинга са ПДВ-а (у €), укупна финансирана вредност предмета лизинга (у €) и укупни износ учешћа (у €) који се уносе у пријаву морају бити истоветни подацима који се налазе у документацији која се уз пријаву прилаже.

У пријави се, штиклирањем одговарајућег поља, означава уговорена опција након истека рока на који је уговор о финансијском лизингу закључен (откуп, продужење уговора, враћање предмета лизинга и друго).

У пољу „Напомене”, могу се означити други подаци који су од значаја за уговор о финансијском лизингу.

Страна 6 - Прилози уз општи део обрасца

На страни 6 пријаве, потребно је означити одговарајуће поље поред прилога који се доставља уз општи део обрасца.

ПОСЕБАН ДЕО ПРИЈАВЕ

Уколико се тражи упис уговора о финансијском лизингу са већим бројем субјеката, неопходно је користити потребан број прилога, и то:

 • Прилог А1, уколико има више давалаца лизинга;
 • Прилог А2, уколико има више примаоца лизинга;
 • Прилог А3, уколико има више испоручилаца предмета лизинга;
 • Прилог А4, уколико има више корисника предмета лизинга.

*За попуњавање ових прилога користи се упутство за попуњавање општег дела регистрационе пријаве које је дато за страну 3 и 4 - Подаци о субјектима у послу финансијског лизинга (даваоцу лизинга и примаоцу лизинга) и осталим субјектима (испоручиоцу предмета лизинга и кориснику предмета лизинга).

 • Прилози Б1 – Б6 намењени су подацима којима се ближе описује предмет лизинга. У зависности од врсте ствари која је предмет лизинга, попуњава се одговарајући прилог.

Уколико су предмет лизинга више покретних ствари или непокретности, за сваку покретну ствар или непокретност која је предмет лизинга неопходно је доставити уредно попуњен одговарајући прилог.

Подаци који се наводе у пријави морају бити истоветни подацима који се налазе у документацији која је уз њу приложена.

 • Прилог Б1 се попуњава уколико је предмет лизинга покретна ствар која има регистарску ознаку/број. У пољу „Врста покретне ствари која има регистарску ознаку/број” потребно је означити о којој врсти ствари се ради, штиклирањем одговарајућег поља. Податке је потребно дати што детаљније, уношењем података у одговарајућа поља.
 • Прилог Б1а се попуњава уколико је предмет лизинга покретна ствар која има регистарску ознаку/број, а у питању је ваздухоплов. Податке је потребно дати што детаљније, уношењем података у одговарајућа поља.
 • Прилог Б2 се попуњава уколико је предмет лизинга покретна ствар која нема регистарску ознаку, а у питању је машина или опрема. Штиклирањем потребно је означити врсту покретне ствари која је предмет лизинга, у зависности од тога да ли је у питању грађевинска опрема и машине, пољопривредна опрема и машине, производна опрема и машине, медицинска опрема и машине, ИТ опрема, апарати за домаћинство, бела техника или остале машине и опрема. Податке је потребно дати што детаљније, уношењем података у одговарајућа поља.
 • Прилог Б3 се попуњава уколико је предмет лизинга остало, односно покретна ствар која не одговара опису предмета лизинга у прилозима од Б1 до Б2. Податке је потребно дати што детаљније, уношењем података у одговарајућа поља.
 • Прилог Б4 се попуњава уколико је предмет лизинга уметнички предмет или драгоценост. Податке је потребно дати што детаљније, уношењем података у одговарајућа поља.
 • Прилог Б5 се попуњава уколико је предмет лизинга непокретност-земљиште. У пољу „Врста земљишта”, потребно је означити врсту земљишта, штиклирањем одговарајућег поља, у зависности од тога да ли је у питању пољопривредно земљиште, шумско земљиште, грађевинско земљиште или друге врсте земљишта. Податке је потребно дати што детаљније, уношењем података у одговарајућа поља.
 • Прилог Б6 се попуњава уколико је предмет лизинга непокретност-објекат. У пољу „Врста објекта”, потребно је означити врсту објекта, штиклирањем одговарајућег поља. Податке је потребно дати што детаљније, уношењем података у одговарајућа поља. 

У поље „Напомене”, на страни Прилог Б1, Прилог Б2, Прилог Б3 и Прилог Б4, могу се унети сви остали подаци о предмету лизинга које подносилац пријаве сматра релевантним за регистрацију.

У пољу „Додатни опис”, на страни Прилог Б5 и Прилог Б6, могу се навести и други релевантни подаци којима се ближе описује непокретност (земљиште или објекат), која је предмет лизинга.

Ако се предмет финансијског лизинга састоји из више делова или садржи пратећу опрему, при чему сваки појединачни део, односно пратећа опрема садржи обележја, односно податке који представљају критеријуме за претраживање, препорука је да се сваки од делова, односно сваки део пратеће опреме упише појединачно, како би упит у бази података Регистра дао тачне, односно очекиване резултате.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ПРИЈАВУ

Документација која се прилаже уз регистрациону пријаву прописана је Правилником о садржини Регистра финансијског лизинга и документацији потребној за регистрацију, који је доступан у одељку „Прописи.

Уз уредно попуњену пријаву прилажу се:

 • уговор о финансијском лизингу; 
 • изјава даваоца лизинга да је сагласан са регистрацијом уговора, ако пријаву подноси прималац лизинга, уколико таква изјава није садржана у уговору;
 • друга документација из које се могу утврдити подаци чија се регистрација тражи, уколико подаци нису садржани у уговору (на пример: извод надлежног регистра за правно лице, уколико оно није регистровано у регистру који води Агенција за привредне регистре, односно извод надлежног страног регистра за страно правно лице, односно други одговарајући документ из кога се са сигурношћу могу утврдити подаци о субјектима који су прописани чланом 3. став 4. Правилника);
 • доказ о уплати прописаног износа накнаде за вођење поступка регистрације.

Документација мора бити достављена у оригиналу, овереном препису или фотокопији овереној од стране надлежног органа.

Ако се уз пријаву прилаже страна исправа, она мора бити легализована у складу са законом и уз њу се мора доставити превод овлашћеног судског тумача.

„Пуна легализација се захтева ако земља на чијој територији је издата јавна исправа није потписница Хашке конвенције о укидању потребе легализације страних јавних исправа и када са нашом земљом нема закључен билатерални споразум о међусобном признавању јавних исправа без легализације. Ако је земља потписница Хашке конвенције, страна јавна исправа мора садржати „Apostille. У случају када са земљом,  на чијој територији је издата предметна јавна исправа, Република Србија има потврђен билатерални споразум о међусобном признавању јавних исправа без легализације није потребна ни легализација, као ни печат „Apostille.

Више информација о потписницама Хашке конвенције и земљама са којима Република Србија има потврђене билатералне уговоре о међусобном ослобађању јавних исправа од легализације можете пронаћи овде.

НАКНАДА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ УГОВОРА О ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ

Висина накнаде за регистрацију података о уговору о финансијском лизингу прописана је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре.

За регистрацију података о уговору о финансијском лизингу плаћа се накнада према укупном износу лизинг накнаде коју по уговору плаћа прималац лизинга (обрачун накнаде врши се применом средњег курса Народне банке Србије, на дан подношења пријаве), и то:

 • за износ до 10.000 евра, накнада износи 2.200,00 динара, ако је пријава поднета у папирној форми, а ако је пријава електронска 2.000,00 динара;
 • за износ преко 10.000 евра до 200.000 евра, накнада износи 5.500,00 динара, ако је пријава поднета у папирној форми, а ако је пријава електронска 5.000,00 динара;
 • за вредност преко 200.000 евра, накнада износи 11.000,00 динара, ако је пријава поднета у папирној форми, а ако је пријава електронска 10.000,00 динара.

Ако се  једном пријавом тражи регистрација података за већи број субјеката, односно већи број покретних, односно непокретних ствари, за сваки следећи субјект, односно сваку следећу покретну, односно непокретну ствар, износ накнаде  се увећава за 220,00 динара, ако је пријава поднета у папирној форми, а ако је пријава електронска за 200,00 динара.

Пример обрачуна накнаде за пријаву поднету у папирној форми када се региструје уговор о финансијском лизингу са већим бројем предмета:

Уколико се подноси пријава за регистрацију уговора о финансијском лизингу у папирној форми, при чему има пет предмета лизинга, а укупна вредност уговора је 50.000 евра, накнада за регистрацију износи укупно 6.380,00 динара и представља збир износа од 5.500,00 динара, увећан за 880,00 динара (први предмет лизинга обухваћен је износом од 5.500,00 динара, а за следећа четири предмета се плаћа износ од по још 220,00 динара). Исти начин обрачуна висине накнаде примењује се када има више давалаца лизинга, више прималаца лизинга, односно уколико се уписују подаци за већи број испоручилаца предмета лизинга или корисника предмета лизинга.

Додатна накнада за неблаговремено поднету регистрациону пријаву износи 3.000,00 динара.

Рачун за уплату накнаде

Број рачуна за уплату накнаде за регистрацију података о уговору о финансијском лизингу, која се плаћа агенцији за привредне регистре према вредности предмета уговора лизинга:

 • 840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу).

ПОСТУПАЊЕ ПО РАНИЈЕ ОДБАЧЕНОЈ ПРИЈАВИ

Уколико је ранија пријава одбачена, подносилац може у року од 30 дана од објављивања решења којим је ранија пријава одбачена, да поднесе нову пријаву, отклони све утврђене недостатке и уплати половину накнаде прописане за предметну регистрацију. У том случају подносилац треба да поднесе:

 • нову, уредно попуњену регистрациону пријаву на којој ће обавезно означити број решења којим је ранија пријава одбачена (нова пријава треба да буде поднета у целости, а не само поједини делови пријаве, будући да је реч о новом захтеву за регистрацију);
 • недостајућу и/или исправљену документацију (уколико је у решењу о одбацивању наведено која документација није приложена и/или који су недостаци приложене документације);
 • доказ о уплати половине износа прописане накнаде за регистрацију (при чему ће овај износ увек бити наведен у образложењу решења о одбацивању).

Важне напомене:

Уколико подносилац поступа по раније одбаченој пријави, на првој страни обавезно се наводи број претходно одбачене пријаве. У супротном, регистратор ће достављену пријаву сматрати новом пријавом и ценити испуњеност услова за регистрацију само на основу документације која је уз њу приложена.

Ако подносилац истовремено са подношењем нове пријаве изјави жалбу на решење о одбачају, сматра се да радње предузете ради отклањања утврђених недостатака нису предузете и наставља се поступак по жалби.