Уплата накнада за услуге које пружа Агенција у оквиру овог Регистра врши се на рачун: 840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу).

Висина накнада

Накнада за упис спортског удружења у Регистар износи 4.900,00 динара.

Накнада за упис друштва/савеза  у Регистар износи 4.900,00 динара.

Накнада за благовремено поднету регистрациону пријаву за упис промене података, упис нових података у Регистар, брисање података из Регистара као и за упис других података од значаја за правни промет, износи 2.800,00 динара.

Накнада за упис покретања поступка ликвидације износи 2.800,00 динара.

Накнада за упис покретања поступка стечаја износи 2.800,00 динара.

Накнада за упис огранка у Регистар износи 2.800,00 динара по огранку.

Накнада за брисање удружења/друштва/савеза  из Регистара износи 3.000,00 динара.

Накнада за регистрацију више податка у Регистар увећава се за 1.400,00 динара по прoмени.

Додатна накнада за неблаговремено поднету регистрациону пријаву података износи 6.000,00 динара.

Накнада за резервацију назива износи 1.000,00 динара.

Накнада за  издавање извода о регистрованим подацима износи 1.700,00 динара

Накнада  за издавање извода о регистрованим подацима у електронској форми  износи 850,00 динара - у припреми.

Накнада за издавање копије документа на основу кога је извршен упис у Регистар, по страни документа, износи 30,00 динара.

Накнада за штампање документа са интернет стране Агенције, по документу износи 120,00 динара.

Накнада за регистрацију статусне промене износи 5.500,00 динара по спортском  удружењу које учествује у статусној промени.

Накнада за идавање података садржаних у Регистру који су обрађени по посебном захтеву корисника и достављају се кориснику у електронском формату, на медијуму или преко електронског сервиса који обезбеђује Агенција, износи 35,00 динара по регистрованом субјекту.

Доказ о уплати

Подносилац захтева уз регистрациону пријаву АПР-у, доставља један од следећих доказа:

1. Први примерак налога за уплату оверен од стране пружаоца платних услуга, који садржи:

  • све обавезне елементе о извршеној уплати накнаде (назив платиоца, назив примаоца плаћања, број рачуна АПР-а, износ накнаде, сврху уплате, шифру плаћања, потпис односно сагласност платиоца и датум извршења),
  • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97.

2. Налог за пренос оверен од стране пружаоца платних услуга, који садржи:

  • све обавезне елементе о извршеном преносу средстава (назив платиоца, назив примаоца плаћања, број текућег рачуна платиоца, број рачуна АПР-а, износ накнаде, сврху уплате, шифру плаћања, потпис односно сагласност платиоца и датум извршења),
  • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97,
  • клаузулу да је уплата накнаде реализована и датум када је реализована.

3. Извод пословног рачуна платиоца оверен од стране платиоца или пружаоца платних услуга, који садржи:

  • све обавезне елементе извода банкарског рачуна (назив платиоца, број рачуна платиоца и примаоца, број извода, датум извода, датум уплате накнаде, износ уплаћене накнаде, сврху уплате и укупан промет рачуна),
  • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97

4. Потврду о извршеној уплати накнаде оверену од стране пружаоца платних услуга, која садржи:

  • све обавезне елементе о извршеној уплати накнаде (да је налог за уплату накнаде односно налог за пренос средстава реализован, датум извршења налога, износ накнаде, број рачуна АПР-а, сврху уплате, назив платиоца, назив примаоца),
  • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97.