Број рачуна, модел и позив на број

Уплате накнада за услуге које пружа Агенција у оквиру Регистра стечајних маса врше се на рачун: 840-29770845-52, модел 97позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу).

Накнадa за регистрацију стечајне масе

Висина накнаде за регистрацију стечајне масе у Регистар износи 3.300,00 динара.

Накнада за промену података о стечајној маси

Висина накнаде за регистрацију промене података о стечајној маси износи 1.100,00 динара.

Ако се регистрационом пријавом захтева више промена, накнада из претходног става увећава се за 550,00 динара по промени.

Додатна накнада за неблаговремено поднету регистрациону пријаву промене података износи 6.000,00 динара (односи се на пријаве поднете по истеку рока од 15 дана од дана настанка податка или документа који су предмет регистрације, односно промене регистрованог податка или документа).

Накнадa за брисање стечајне масе

Висина накнаде за брисање стечајне масе износи 1.400,00 динара.

Накнаде за издавање извода, преписа одлука (решења) и потврда

Висине накнада за издавање извода, преписа одлука (решења) и потврда износе:

 • за издавање извода о регистрованим или евидентираним подацима о субјекту регистрације у папирној форми 1.100,00 динара,
 • за издавање преписа одлуке регистратора (решења) у папирној форми 1.100,00 динара,
 • за издавање потврде да субјект регистрације није регистрован или евидентиран у Регистру или да Регистар или евиденција не садржи тражени податак који је, у складу са законом, предмет регистрације или евидентирања у папирној форми 550,00 динара,
 • за издавање потврде о правном следбеништву у папирној форми 1.600,00 динара по правном лицу,
 • за издавање потврде о подацима садржаним у документацији на основу које је извршена регистрација или евиденција и историјски регистрованим или евидентираним подацима у папирној форми 550,00 динара по податку.

Остале накнаде

Накнаде за регистрацију других података о стечајној маси износе:

 • за регистрацију забележбе података од значаја за правни промет и других података који се у складу са законом региструју 1.100,00 динара,
 • за објављивање документа који се објављује у складу са законом, 800,00 динара по документу,
 • за издавање преписа одлуке регистратора за који није прописана посебна накнада, накнада износи 1.900,00 динара,
 • за издавање потврде са подацима који су предмет регистрације и/или евиденције у регистрима, а за које није прописана посебна накнада, накнада износи 1.100,00 динара по упису за потврду у папирној форми,
 • за издавање копије документа на основу кога је извршена регистрација, по страни документа 30,00 динара,
 • за издавање других докумената 120,00 динара.

Доказ о уплати

Подносилац захтева уз пријаву доставља један од следећих доказа о уплати:

 1. Први примерак Налога за уплату издат од стране пружаоца платних услуга, који садржи:
 • све обавезне елементе о извршеној уплати накнаде (назив платиоца, назив примаоца плаћања, број рачуна за уплату накнаде Агенцији, износ накнаде, сврху уплате, шифру плаћања, потпис односно сагласност платиоца и датум извршења),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97.
 1. Налог за пренос, издат од стране пружаоца платних услуга, који садржи:
 • све обавезне елементе о извршеном преносу средстава (назив платиоца, назив примаоца плаћања, број текућег рачуна платиоца, број рачуна за уплату накнаде Агенције, износ накнаде, сврху уплате, шифру плаћања, потпис односно сагласност платиоца и датум извршења),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97,
 • клаузулу да је уплата накнаде реализована и датум када је реализована.
 1. Извод пословног рачуна платиоца, који садржи:
 • све обавезне елементе извода банкарског рачуна (назив платиоца, број рачуна платиоца и примаоца, број извода, датум извода, датум уплате накнаде, износ уплаћене накнаде, сврху уплате и укупан промет рачуна),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97.
 1. Потврду о извршеној уплати накнаде, издату од стране пружаоца платних услуга, која садржи:
 • све обавезне елементе о извршеној уплати накнаде (да је налог за уплату накнаде, односно налог за пренос средстава реализован, датум извршења налога, износ накнаде, број рачуна за уплату накнаде Агенцији, сврху уплате, назив платиоца, назив примаоца),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату по моделу 97, генерисан од стране Агенције.