Удружење је дужно да регистратору пријави сваку промену података који се уписују у Регистар и то у року од 15 дана од дана настале промене података или докумената који су предмет регистрације. Ако се пропусти наведени рок, подносилац пријаве је дужан да, поред накнаде за регистрацију одређене промене, плати и додатну накнаду од 6.000 динара.

Поступак уписа промене података о удружењу/савезу удружења покреће се подношењем пријаве за упис промене података у Регистру удружења и прописане документације.

Поред пријаве за упис препорука је да се, у зависности од врсте промене, поднесу и додаци у зависности од врсте промене.

Уз уредно попуњену пријаву за упис промене у Регистар удружења подноси се:

 • одлука надлежног органа о промени података - одлука мора бити донета од надлежног органа, са наведеним датумом доношења и потписана од стране овлашћеног лица за потписивање (председник скупштине или управног одбора или други орган овлашћен статутом) и снабдевена печатом удружења,
 • записник са седнице надлежног органа за доношење одлуке о промени података, у изворнику односно овереном препису,
 • доказ о уплати накнаде за упис промене података у Регистру (висине накнада).

Подносилац пријаве је заступник удружења или лице које заступник овласти.

Напомена:

Регистратор доноси одлуке на основу чињеница из пријаве, приложених докумената и регистрованих података, без испитивања тачности чињеница из пријаве, веродостојности приложених докумената и правилности и законитости поступака у коме су документи донети.

По пријему пријаве регистратор, у складу са одредбом члана 14. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, проверава да ли су испуњени законски услови за упис у регистар. Ако утврди да су поднете уредне пријаве и документација, регистратор у року од пет дана од дана пријема пријаве у АПР, доноси решење о упису промене података у регистар удружења, и решење објављује на интернет страни Агенције.

Ако регистратор у року од пет дана од дана подношења регистрационе пријаве, утврди да нису испуњени услови из члана 14. овог закона, донеће решење којим одбацује пријаву са навођењем који услови за регистрацију промене нису испуњени, и такво решење ће објавити на интернет страни Агенције. Ако подносилац пријаве, у року од 30 дана од дана објављивања овог решења у одељку Претрага података о примљеним регистрационим пријавама и жалбама, поднесе регистрациону пријаву за регистрацију података о чијој регистрацији је добио решење о одбацивању пријаве, поднесе документацију на начин који је утврђен тим решењем и плати половину од износа накнаде за регистрацију која је предмет пријаве, задржава право приоритета одлучивања засновано подношењем одбачене пријаве. Ако се пријава односи на регистрацију два или више податка или документа, пријава се делимично усваја тако што се региструју подаци или документи за чију су регистрацију испуњени услови, а о пријави у осталом делу одлучује се на начин прописан чланом 17. То значи да регистратор доноси решење којим усваја у делу у ком су испуњени услови за регистрацију, а одбацује пријаву у делу у ком нису испуњени услови за регистрацију, и утврђује који услови за регистрацију нису испуњени. Ако подносилац пријаве, у року од 30 дана од дана објављивања овог решења у одељку Претрага података о примљеним регистрационим пријавама и жалбама, поднесе регистрациону пријаву за регистрацију података чија регистрација је била одбачена, поднесе документацију на начин који је утврђен тим решењем и плати половину од износа накнаде за регистрацију која је предмет пријаве, задржава право приоритета одлучивања засновано подношењем пријаве о којој је регистратор одлучио доношењем делимичним решењем. Ако регистратор не одлучи о пријави у року од пет дана од дана пријема, сматраће се да је пријава усвојена, о чему доноси решење и тражену регистрацију, без одлагања, спроводи у Регистар. Ово правило се не примењује ако се пријава одбацује из следећих разлога: ако је регистратор ненадлежан за поступање по пријави; ако податак или достављени документ није предмет регистрације; ако је податак или документ чија се регистрација захтева већ регистрован.

Напомена: За одређене податке о удружењу/савезу удружења који се уписују у Регистар, Законом о удружењима је прописано да морају бити предвиђени Оснивачким актом (време на које се оснива удружење) или Статутом удружења (назив удружења на језику националне мањине, назив удружења у преводу на један или више страних језика, скраћени назив, обављање привредне делатности...). У том смислу, ако статутом нису предвиђени, за упис ових података је потребно доставити измене и допуне статута. Ако су предвиђени статутом, доставља се законом прописана документација. Пречишћени текст статута се региструје и објављује на интернет страни Агенције уз решење о усвајању пријаве.

За упис одређених промена, поред напред наведене документације Регистру се подноси и:

Промена заступника:

 • За промену заступника: оверена фотокопија личне карте заступника удружења (ако лична карта не садржи податке о пребивалишту/боравишту и адреси заступника поред оверене фотокопије личне карте се доставља и електронски читач личне карте) односно оверена фотокопија путне исправе и потврда о боравишту ( Одредбом члана 12. став 1. Закона о пребивалишту и боравишту грађана („Сл.гласник“ број 87/2011), прописано је да се податак о пребивалишту уписује у личну карту лица које се пријављује а ставом 2. истог члана је прописано да се подносиоцу пријаве пребивалишта за лице млађе од 16 године издаје одговарајућа потврда. С обзиром на напред наведену законску регулативу, као доказ о идентитету заступника који поседује личну карту са микроконтролером (чипом), из које се не може утврдити пребивалиште/боравиште и адреса заступника, уместо потврде треба доставити електронски читач личне карте. У овом случају потребно је оверити фотокопију личне карте и уз ову оверену фотокопију доставити фотокопију електронског читача личне карте (фотокопија електронског читача се не оверава).

Промена адресе пребивалишта/боравка заступника:

 • За промену адресе пребивалишта/боравишта заступника подноси се оверена фотокопија личне карте заступника удружења (ако лична карта не садржи податке о пребивалишту/боравишту и адреси заступника поред оверене фотокопије личне карте се доставља и електронски читач личне карте) односно оверена фотокопија путне исправе и потврда о боравишту (Одредбом члана 12. став 1. Закона о пребивалишту и боравишту грађана ("Сл.гласник", бр. 87/2011), прописано је да се податак о пребивалишту уписује у личну карту лица које се пријављује а ставом 2. истог члана је прописано да се подносиоцу пријаве пребивалишта за лице млађе од 16 године издаје одговарајућа потврда. С обзиром на напред наведену законску регулативу, као доказ о идентитету заступника који поседује личну карту са микроконтролером (чипом), из које се не може утврдити пребивалиште/боравиште и адреса заступника, уместо потврде треба доставити електронски читач личне карте. У овом случају потребно је оверити фотокопију личне карте и уз ову оверену фотокопију доставити фотокопију електронског читача личне карте (фотокопија електронског читача се не оверава)).

Промена идентификационог документа заступника:

 • За промену идентификационог документа заступника подноси се оверена фотокопија личне карте заступника удружења (ако лична карта не садржи податке о пребивалишту/боравишту и адреси заступника поред оверене фотокопије личне карте се доставља и електронски читач личне карте) односно оверена фотокопија путне исправе и потврда о боравишту (Одредбом члана 12. став 1. Закона о пребивалишту и боравишту грађана ("Сл.гласник", бр. 87/2011), прописано је да се податак о пребивалишту уписује у личну карту лица које се пријављује а ставом 2. истог члана је прописано да се подносиоцу пријаве пребивалишта за лице млађе од 16 године издаје одговарајућа потврда. С обзиром на напред наведену законску регулативу, као доказ о идентитету заступника који поседује личну карту са микроконтролером (чипом), из које се не може утврдити пребивалиште/боравиште и адреса заступника, уместо потврде треба доставити електронски читач личне карте. У овом случају потребно је оверити фотокопију личне карте и уз ову оверену фотокопију доставити фотокопију електронског читача личне карте (фотокопија електронског читача се не оверава)).

Измене и допуне статута:

 • За пријаву податка о изменама и допунама статута: одлука о изменама и допунама статута и пречишћени текст статута. На интернет страни Агенције се објављује и решење о регистрацији измена и допуна статута и пречишћен текст статута.

Статусне промене:

 • Пријава уписа статусне промене припајања удружења врши се на основу истовремено поднете пријаве уписа забелешке припајања удружења (припојиоца), и пријаве брисања удружења (припојеника), с тим што се законом прописана документација (одлука скупштине удружења припојиоца о прихватању закључења уговора о припајању, уговор о припајању, решење о упису у регистар), доставља уз пријаве свих учесника статусне промене.
 • Пријава уписа статусне промене спајања удружења врши се на основу истовремено поднетих пријава уписа оснивања новог удружења, и пријава брисања удружења која се спајају, с тим што се законом прописана документација (одлуке скупштина удружења о прихватању закључења уговора о спајању, уговор о спајању, решење о упису у регистар), доставља уз пријаве брисања удружења за удружења која статусном променом спајања престају да постоје а документација прописана за оснивање удружења уз пријаве оснивања новог удружења.
 • Пријава уписа статусне промене поделе удружења врши се на основу истовремено поднете пријаве брисања удружења које поделом престаје и пријаве уписа оснивања нових удружења која поделом настају, с тим што се законом прописана документација (одлука скупштине удружења о прихватању закључења уговора о подели, уговор о подели, решење о упису у регистар), доставља уз пријаву брисања удружења које статусном променом поделе престаје да постоји, а документација прописана за оснивање удружења се доставља уз пријаве оснивања нових удружења.

Упис чланства удружења у савезима и другим асоцијацијама; Упис података о другим делатностима и активностима које удружење непосредно обавља:

Уз пријаву за упис забелешке података о чланству удружења у савезима и другим асоцијацијама као и за упис забелешке података о другим делатностима и активностима које удружење непосредно обавља врши достављају се статут или одлуке надлежног органа односно други докази којима се утврђују те чињенице.

Упис привредне делатности:

 • Упис промене или брисање привредне делатности коју удружење непосредно обавља и којом стиче добит у складу са Законом о удружењима, покреће се подношењем пријаве за упис промене или брисање привредне делатности у Регистар привредних субјеката. Пре подношења пријаве Регистру привредних субјеката потребно је да се нова делатност или брисање делатности спроведе кроз промену статута и пријави Регистру удружења. Тек по добијању решења Регистра удружења подноси се пријава Регистру привредних субјеката.
 • Уз пријаву се подноси и доказ о уплати накнаде за упис података у Регистру привредних субјеката у износу од 2.800,00 динара, сходно Одлуци о накнадама за регистрацију и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре у поступку вођења Регистра привредних субјеката и Регистра јавних гласила, на рачун број 840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени број обавезно унесите у уплатницу); прималац АПР, сврха уплате: накнада за упис.

Промена привредне делатности или брисање привредне делатности се врши подношењем пријаве, документације и доказа о уплати накнаде у висини од 2.800,00 динара, Регистру привредних субјеката, а по доношењу Решења о промени или брисању делатности, тај податак се евидентира у Регистру удружења без доношења посебног акта.

Напомена:

Законом о удружењима је прописано да се Регистру привредних субјеката пријављује привредна делатност (само једна и то она претежна), која се региструје уписом шифре делатности и описом делатности на начин прописан Законом о класификацији делатности. Како је Законом такође прописано да се у Регистар удружења уписују и друге делатности и активности које удружење непосредно обавља, то ће се у Регистар удружења, на основу пријаве и прописане документације, уписати у виду забелешке, подаци о другим делатностима и активностима које удружење непосредно обавља.

Упис ликвидације удружења/савеза удружења у Регистар

Поступак уписа ликвидације удружења/савеза удружења покреће се подношењем пријаве за упис промене података у Регистру удружења и то од стране ликвидационог управника и прописане документације.

Поред пријаве за упис препорука је да се, у зависности од врсте промене, поднесу и додаци у зависности од врсте промене.

Уз уредно попуњену пријаву за упис поступка ликвидације у Регистар удружења подноси се:

 • Одлука Скупштине удружења о престанку удружења ликвидацијом и именовању ликвидационог управник,
 • ако се за ликвидационог управника не именује већ уписани заступник: оверена фотокопија исправе о идентитету заступника удружења, ако она не садржи податак о пребивалишту или боравишту и потврду о пребивалишту или боравишту,
 • доказ о објави одлуке удружења о престанку удружења у "Службеном гласнику Републике Србије" - фотокопија стране из "Службеног гласника Републике Србије" са објављеним текстом одлуке,
 • доказ о уплати накнаде (висине накнада).

Напомена:Како је Законом прописано да дејство отварања поступка ликвидације наступа објавом одлуке удружења о престанку удружења у "Службеном гласнику Републике Србије", као и да овлашћење за заступање удружења прелази на ликвидационог управника даном отварања поступка ликвидације, то је за упис поступка ликвидације у Регистар потребно доставити доказ о објави одлуке о престанку удружења ликвидацијом у "Службеном гласнику Републике Србије".

У току ликвидационог поступка све пријаве промена врши ликвидациони управник.

Упис стечајног поступка удружења/савеза удружења

Поступак уписа стечаја удружења/савеза удружења покреће се подношењем пријаве за упис промене података у Регистру удружења и то од стране стечајног управника и прописане документације.

Поред пријаве за упис препорука је да се, у зависности од врсте промене, поднесу и додаци у зависности од врсте промене.

Уз уредно попуњену пријаву за упис поступка стечаја у Регистар удружења подноси се:

 • решење надлежног суда о покретању стечајног поступка и именовању стечајног управника - у оригиналу или овереној фотокопији,
 • фотокопија личне карте стечајног управника,
 • доказ о уплати накнаде у складу са Уредбом којим се прописује висина накнаде за упис удружења у Регистар и друге услуге које пружа Агенција у поступку вођења Регистра (висине накнада).

У току стечајног поступка све пријаве промена врши стечајни управник.