УПИС ОГРАНКА

Од 01.05.2017. године, удружења која буду хтела да региструју обављање привредних делатности које су обухваћене Законом о туризму: 01.70, 50.10, 50.30, 52.22, 55.10, 55.20, 55.30, 55.90, 56.10, 56.21, 56.29, 56.30, 77.11, 79.11, 79.12 и 79.90, мораће да региструју огранак без обзира да ли ту привредну делатност обављају на адреси седишта удружења или на некој другој адреси. Наиме, Законом о туризму је прописано да правна лица која региструју обављање напред наведених делатности, ако ту делатност не обављају као претежну, имају обавезу да региструју огранак за обављање те привредне делатности.

У случају удуржења, а како се привредна делатност обавља у мањем обиму (односно није претежна делатност удружења), удружење може обављати једну од напред наведених делатности само ако образује огранак, без обзира да ли ту делатност обавља на адреси седишта удружења или некој другој адреси, и истовремено региструје почетак обављања те делатности Регистру привредних субјеката.

Поступак регистрације оваквог огранка у Регистру удружења и поступак регистрације обављања привредне делатности у Регистру привредних субјеката је следећи:

  1. Удружење одређује обављање привредне делатности ОБАВЕЗНО у Статуту удружења. Образовање огранка на адреси седишта удружења или на другој адреси може се вршити кроз Статут удружења или доношењем одлуке о образовању огранка (ову одлуку доноси Скупштина удружења, ако Статутом није другачије прописано и садржи назив огранка, седиште и адресу огранка, привредну делатност огранка, лице овлашћено за заступање огранка и контакт податке огранка. Ако се одлуком не одреди назив огранка, огранак ће носити назив удружења уз додатак: „Огранак – 1“ или други редни број ако удружење има више огранака. Ако се одлуком не одреди лице овлашћено за заступање, сви заступници удружења ће бити одређени и као заступници огранка).

Напомињемо да удружење може да региструје обављање само једне привредне делатности кроз један или више огранака.

То значи да се Регистру удружења поред регистрационе пријаве регистрације Статута и огранка, подноси Статут (или пречишћен текст статута), и одлука о образовању огранка ако огранак није прописан Статутом. Накнада за регистрацију огранка износи 3.100 динара, а накнада за регистрацију Статута износи још 3.100 динара.

  1. Када се у Регистру удружења поднесе пријава за регистрацију Статута и огранка, истовремено се Регистру привредних субјеката подноси регистрациона пријава за регистрацију привредне делатности уз накнаду од 3.100,00 динара.

БРИСАЊЕ ОГРАНКА:

У случају брисања огранка, потребно је истовремено поднети и пријаву за брисање привредне делатности из Регистра привредних субјеката.

Уколико се из Регистра удружења брише привредна делатност (у случају измене Статута и престанка обављања привредне делатности), а регистрована је делатност из области туризма и угоститељства (уз постојање огранка), потребно је истовремено поднети пријаву за брисање огранка и пријаву за брисање обављања привредне делатности.