Законом о факторингу („Службени гласник РС“, бр. 62/2013 и 30/2018), вођење Регистра факторинга је поверено Агенцији за привредне регистре која је основана Законом о Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 55/2004, 111/2009 и 99/2011).

Регистар факторинга је почео са радом у оквиру Агенције за привредне регистре дана 22.10.2013. године и представља јединствену, централну, електронску базу података о издатим и одузетим одобрењима за обављање послова факторинга.

Предмет евидентирања у Регистру факторинга су подаци о издатим, односно одузетим одобрењима за обављање посла факторинга која министарство надлежно за послове финансија  доноси у складу са законом којим се уређује факторинг. 

Прописи доступни на сајту:

 • Закон о факторингу („Службени гласник РС“, бр. 62/2013 и 30/2018);
 • Правилник о садржини Регистра факторинга („Службени гласник РС“, бр. 93/2013);
 • Правилник о ближим условима и начину издавања одобрења за обављање посла факторинга  ("Службени гласник РС", бр. 93/2013).

Регистар садржи следеће податке:

 • о тачном времену (дан, час и минут) пријема у Агенцији за привредне регистре решења министарства којим се издаје, односно одузима одобрење за обављање посла факторинга;
 • решењу министарства којим се издаје, односно одузима одобрење за обављање посла факторинга и то: 

  • називу доносиоца; 
  • броју решења;
  • датуму доношења решења;

 • привредном друштву на које се решење односи и то:

  • пословном имену;
  • матичном броју;
  • броју под којим је решење заведено у Регистру.

Подаци се евидентирају у Регистру по службеној дужности, одмах по пријему решења у Агенцији за привредне регистре.

Објављивање података

Подаци из Регистра објављују се на интернет страни Агенције за привредне регистре.

Истовремено са објављивањем података објављује се и решење надлежног министарства којим се издаје, односно одузима одобрење за обављање посла факторинга.