Састављање, достављање, обрада и јавно објављивање финансијских извештаја и Статистичког извештаја, односно документације уз финансијске извештаје, као и вођење Регистра финансијских извештаја и пружање услуга из Регистра, врши се на основу:

  • Законa о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 73/2019 и 44/2021 – др. закон);
  • Закона о ревизији („Службени гласник РС“, број 73/2019);
  • Међународних стандарда финансијског извештавања (МСФИ) чији је превод утврдило и објавило министарство надлежно за послове финансија („Службени гласник РС“, бр. 123/2020 и 125/2020);
  • Међународног стандарда финансијског извештавања за мала и средња правна лица (МСФИ за МСП), чији је превод утврдило и објавило министарство надлежно за послове финансија („Службени гласник РС“, број 83/2018);
  • Правилника о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица („Службени гласник РС“, број 89/2020);
  • Правилника о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја  („Службени гласник РС“, бр. 142/2020 и 139/2022);
  • Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 131/2022);
  • Подзаконских аката који уређују контне оквире и садржину и форму образаца финансијских извештаја и Статистичког извештаја по групама обвезника, донетим у складу са Законом;
  • Правила рачунске и логичке контроле финансијских извештаја за годину за сваку групу обвезника, које је утврдио Регистратор финансијских извештаја и објавио на интернет страници Агенције за привредне регистре;
  • Методологије за утврђивање података о бонитету привредних друштава, задруга, установа и предузетника и давање оцена бонитета привредних друштава, коју је утврдио Регистратор финансијских извештаја и објавио на интернет страници Агенције за привредне регистре.