Већи број основаних привредних субјеката

Регистар пружалаца рачуноводствених услуга

Све већи број предмета набављених на основу уговора о финансијском лизингу

Мањи број регистрованих заложних права са којима је обезбеђена већа вредност потраживања