Број рачуна, модел и позив на број

Уплата накнада које пружа Агенција у оквиру Регистра задужбина и фондација врше се на рачун број: 840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу).

Накнада за оснивање задужбине/фондације

Висина накнаде за регистрацију оснивања задужбине/фондације износи 4.900,00 динара.

Накнаде за промене података о задужбини/фондацији

Висина накнаде за благовремено поднету регистрациону пријаву промене података о задужбини/фондацији износи 2.800,00 динара.

Ако се регистрационом пријавом захтева више промена, накнада од 2.800,00 динара увећава се за 1.400,00 динара по промени.

Додатна накнада за неблаговремено поднету регистрациону пријаву промене података о задужбини/фондацији износи 6.000,00 динара (односи се на пријаве поднете по истеку рока од 15 дана од дана настанка податка или документа који су предмет регистрације, односно промене регистрованог податка или документа).

Висина накнаде за регистрацију промене правне форме износи 4.900,00 динара.

Висина накнаде за регистрацију статусне промене износи 5.500,00 динара по задужбини/фондацији које учествује у статусној промени.

Накнада за брисање задужбине/фондације

Висина накнаде за за брисање задужбине/фондације износи 3.000,00 динара.

Накнаде за издавање извода, копија и потврда

Висине накнада за издавање извода, копија и потврда износе:

 • за издавање извода о регистрованим подацима 1.700,00 динара,
 • за издавање извода о регистрованим подацима у електронској форми 850,00 динара - у припреми,
 • за издавање преписа решења 1.700,00 динара,
 • за издавање копије документа на основу кога је извршена регистрација 30,00 динара по страни документа,
 • за издавање  потврде да фондација/задужбина није регистрована у Регистру или да Регистар не садржи тражени податак који је у складу са законом, предмет регистрације 1000,00 динара,
 • за издавање потврде о правном следбеништву 1500,00 динара по фондацији /задужбини,
 • за издавање потврде о подацима садржаним у документацији на основу које је извршена регистрација и историјски регистрованим подацима 500,00 динара по податку.

Остале накнаде

Накнада за регистрацију других података задужбине/фондације износи:

 • за резервацију назива 1.000,00 динара,
 • за регистрацију забележбе података од значаја за правни промет и других података који се у складу са законом региструју 2.800,00 динара,
 • за штампање регистрационе пријаве 120,00 динара.

Без накнаде

Подаци о контакт телефонима, адреси за пријем електронске поште и интернет адреси задужбине/фондације, региструју се без накнаде.

Доказ о уплати

Подносилац захтева уз регистрациону пријаву АПР-у, доставља један од следећих доказа:

1. Први примерак налога за уплату оверен од стране пружаоца платних услуга, који садржи:

 • све обавезне елементе о извршеној уплати накнаде (назив платиоца, назив примаоца плаћања, број рачуна АПР-а, износ накнаде, сврху уплате, шифру плаћања, потпис односно сагласност платиоца и датум извршења),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97.

2. Налог за пренос оверен од стране пружаоца платних услуга, који садржи:

 • све обавезне елементе о извршеном преносу средстава (назив платиоца, назив примаоца плаћања, број текућег рачуна платиоца, број рачуна АПР-а, износ накнаде, сврху уплате, шифру плаћања, потпис односно сагласност платиоца и датум извршења),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97,
 • клаузулу да је уплата накнаде реализована и датум када је реализована.

3. Извод пословног рачуна платиоца оверен од стране платиоца или пружаоца платних услуга, који садржи:

 • све обавезне елементе извода банкарског рачуна (назив платиоца, број рачуна платиоца и примаоца, број извода, датум извода, датум уплате накнаде, износ уплаћене накнаде, сврху уплате и укупан промет рачуна),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97

4. Потврду о извршеној уплати накнаде оверену од стране пружаоца платних услуга, која садржи:

 • све обавезне елементе о извршеној уплати накнаде (да је налог за уплату накнаде односно налог за пренос средстава реализован, датум извршења налога, износ накнаде, број рачуна АПР-а, сврху уплате, назив платиоца, назив примаоца),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97.