Упис промене података

Удружење је дужно да Регистру пријави сваку промену података и то у року од 15 дана од дана настале промене података или докумената који су предмет регистрације. Ако се пропусти наведени рок, подносилац пријаве је дужан да, поред накнаде за регистрацију одређене промене, плати и додатну накнаду од 6.000 динара.

Поступак уписа промене података о удружењу/савезу удружења покреће се подношењем регистрационе пријаве промене података-обавезни подаци и прописане документације.

Поред пријаве за упис препорука је да се, у зависности од врсте промене, поднесу и одговарајући додаци.

Уз уредно попуњену регистрациону пријаву промене података-обавезни подаци подноси се:

 • одлука надлежног органа о промени података - одлука мора бити донета од надлежног органа, са наведеним датумом доношења и потписана од стране овлашћеног лица за потписивање (председник скупштине или управног одбора или други орган овлашћен статутом) и снабдевена печатом удружења,
 • записник са седнице надлежног органа за доношење одлуке о промени података, у оригиналу односно овереном препису,
 • доказ о уплати накнаде за упис промене података (висине накнада).

Подносилац пријаве је заступник удружења или лице које заступник овласти.

Напомена:

Регистратор доноси одлуке на основу чињеница из пријаве, приложених докумената и регистрованих података, без испитивања тачности чињеница из пријаве, веродостојности приложених докумената и правилности и законитости поступака у коме су документи донети.

По пријему пријаве регистратор, у складу са одредбом члана 14. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, проверава да ли су испуњени законски услови за упис у регистар. Ако утврди да су поднете уредне пријаве и документација, регистратор у року од пет радних дана од дана пријема пријаве у АПР, доноси решење о упису оснивања удружења и објављује статут на интернет страни Агенције.

Ако регистратор у року од пет радних дана од дана подношења регистрационе пријаве, утврди да нису испуњени услови из члана 14. овог закона, донеће решење којим одбацује пријаву са навођењем који услови за регистрацију промене нису испуњени, и такво решење ће објавити на страници Претрага података о примљеним регистрационим пријавама и жалбама. Ако подносилац пријаве, у року од 30 дана од дана објављивања овог решења поднесе:

 • нову регистрациону пријаву за упис података о чијој регистрацији је добио решење о одбацивању пријаве, позове се на број решења којим је ранија пријава одбачена и отклони утврђене недостатке,
 • поднесе документацију на начин који је утврђен тим решењем,

плаћа половину прописаног износа накнаде за регистрацију.

Ако се пријава односи на регистрацију два или више податка или документа, пријава се делимично усваја тако што се региструју подаци или документи за чију су регистрацију испуњени услови, а о пријави у осталом делу одлучује се на начин прописан чланом 17. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре. То значи да регистратор доноси решење којим усваја у делу у ком су испуњени услови за регистрацију, а одбацује пријаву у делу у ком нису испуњени услови за регистрацију, и утврђује који услови за регистрацију нису испуњени. Ако подносилац пријаве, у року од 30 дана од дана објављивања овог решења поднесе:

 • регистрациону пријаву за регистрацију података чија регистрација је била одбачена,
 • документацију на начин који је утврђен тим решењем и
 • плати половину од износа накнаде за регистрацију која је предмет пријаве,

задржава право приоритета одлучивања засновано подношењем пријаве о којој је регистратор одлучио доношењем делимичним решењем.

Ако регистратор не одлучи о пријави у року од пет радних дана од дана пријема, сматраће се да је пријава усвојена, о чему доноси решење и тражену регистрацију, без одлагања, спроводи у Регистар. Ово правило се не примењује ако се пријава одбацује из следећих разлога:

 • ако је регистратор ненадлежан за поступање по пријави;
 • ако податак или достављени документ није предмет регистрације;
 • ако је податак или документ чија се регистрација захтева већ регистрован.

Напомена: За одређене податке о удружењу/савезу удружења који се уписују у Регистар, Законом о удружењима је прописано да морају бити предвиђени Оснивачким актом (време на које се оснива удружење) или Статутом удружења (назив удружења на језику националне мањине, назив удружења у преводу на један или више страних језика, скраћени назив, обављање привредне делатности итд). У том смислу, ако статутом нису предвиђени, за упис ових података је потребно доставити измене и допуне статута. Ако су предвиђени статутом, доставља се законом прописана документација. Пречишћени текст статута се региструје и објављује на интернет страни Агенције уз решење о усвајању пријаве.

Врсте промена

Промена заступника:

 • уредно попуњена регистрациона пријава промене података-обавезни подаци + додатак 03;
 • одлука надлежног органа о промени података - одлука мора бити донета од надлежног органа, са наведеним датумом доношења и потписана од стране овлашћеног лица за потписивање (председник скупштине или управног одбора или други орган овлашћен статутом) и снабдевена печатом удружења,
  записник са седнице надлежног органа за доношење одлуке о промени података, у оригиналу односно овереном препису,
 • оверена фотокопија обе стране личне карте заступника удружења односно оверена фотокопија путне исправе и потврда о боравишту (ако се на самој личној карти не виде подаци о пребивалишту/боравишту и адреси заступника, поред фотокопије обе стране личне карте која се оверава, обавезно се доставља и очитана лична карта која се не оверава. Лица млађа од 16 година уз оверену фотокопију обе стране личне карте достављају потврду о пребивалишту),
 • доказ о уплати накнаде за упис промене података (висине накнада).

Промена адресе пребивалишта/боравка заступника:

 • уредно попуњена регистрациона пријава промене података-обавезни подаци + додатак 03;
 • одлука надлежног органа о промени података - одлука мора бити донета од надлежног органа, са наведеним датумом доношења и потписана од стране овлашћеног лица за потписивање (председник скупштине или управног одбора или други орган овлашћен статутом) и снабдевена печатом удружења,
  записник са седнице надлежног органа за доношење одлуке о промени података, у оригиналу односно овереном препису,
 • оверена фотокопија обе стране личне карте заступника удружења односно оверена фотокопија путне исправе и потврда о боравишту (ако се на самој личној карти не виде подаци о пребивалишту/боравишту и адреси заступника, поред фотокопије обе стране личне карте која се оверава, обавезно се доставља и очитана лична карта која се не оверава. Лица млађа од 16 година уз оверену фотокопију обе стране личне карте достављају потврду о пребивалишту),
 • доказ о уплати накнаде за упис промене података (висине накнада).

Промена идентификационог документа заступника:

 • уредно попуњена регистрациона пријава промене података-обавезни подаци;
 • оверена фотокопија обе стране личне карте заступника удружења односно оверена фотокопија путне исправе и потврда о боравишту (ако се на самој личној карти не виде подаци о пребивалишту/боравишту и адреси заступника, поред фотокопије обе стране личне карте која се оверава, обавезно се доставља и очитана лична карта која се не оверава. Лица млађа од 16 година уз оверену фотокопију обе стране личне карте достављају потврду о пребивалишту),
 • доказ о уплати накнаде за упис промене података (висине накнада).

Регистрација промене седишта

 • регистрациона пријава промене (обавезни подаци + додатак 02),
 • одлука надлежног органа о промени седишта,
 • записник са седнице надлежног органа на којој је донета одлука о промени седишта,
 • доказ о уплати накнаде (висине накнада).

Уколико се променом седишта, поред адресе (улица и број) мења и место седишта (град), потребно је доставити одлуку о изменама и допунама статута, пречишћен текст статута са новим местом седишта уз доказ о уплати накнаде за додатну промену и додатак 04 уз пријаву.

Уколико се променом седишта мења само адреса (улица и број), а седиште (град) остаје исто, у том случају је довољно извршити промену адресе седишта без промене статута, с обзиром на то да улица и број нису обавезни елементи статута.

Измене и допуне статута:

За пријаву податка о изменама и допунама статута:

 • уредно попуњена регистрациона пријава промене података–обавезни подаци + додатак 04;
 • записник са седнице скупштине, у оригиналу односно овереном препису;
 • одлука скупштине о изменама и допунама статута, са наведеним датумом доношења, потписана од стране председавајућег скупштине и снабдевена печатом удружења;
 • пречишћени текст статута (на интернет страни Агенције се објављује и решење о регистрацији измена и допуна статута и пречишћен текст статута);
 • доказ о уплати накнаде за упис промене података (висине накнада).

Статусне промене:

 • Пријава уписа статусне промене припајања удружења врши се на основу истовремено поднете пријаве уписа забелешке припајања удружења (припојиоца), и пријаве брисања удружења (припојеника), с тим што се законом прописана документација (одлука скупштине удружења припојиоца о прихватању закључења уговора о припајању, уговор о припајању, решење о упису у регистар), доставља уз пријаве свих учесника статусне промене.
 • Пријава уписа статусне промене спајања удружења врши се на основу истовремено поднетих пријава уписа оснивања новог удружења, и пријава брисања удружења која се спајају, с тим што се законом прописана документација (одлуке скупштина удружења о прихватању закључења уговора о спајању, уговор о спајању, решење о упису у регистар), доставља уз пријаве брисања удружења за удружења која статусном променом спајања престају да постоје а документација прописана за оснивање удружења уз пријаве оснивања новог удружења.
 • Пријава уписа статусне промене поделе удружења врши се на основу истовремено поднете пријаве брисања удружења које поделом престаје и пријаве уписа оснивања нових удружења која поделом настају, с тим што се законом прописана документација (одлука скупштине удружења о прихватању закључења уговора о подели, уговор о подели, решење о упису у регистар), доставља уз пријаву брисања удружења које статусном променом поделе престаје да постоји, а документација прописана за оснивање удружења се доставља уз пријаве оснивања нових удружења.

Упис чланства удружења у савезима и другим асоцијацијама; Упис података о другим делатностима и активностима које удружење непосредно обавља:

Уз пријаву за упис забелешке података о чланству удружења у савезима и другим асоцијацијама као и за упис забелешке података о другим делатностима и активностима које удружење непосредно обавља врши достављају се статут или одлуке надлежног органа односно други докази којима се утврђују те чињенице.

Упис/брисање привредне делатности удружења:

 • Упис или брисање привредне делатности коју удружење непосредно обавља и којом стиче добит у складу са Законом о удружењима, покреће се подношењем пријаве за упис или брисање привредне делатности у Регистар привредних субјеката.
 • Пре подношења пријаве Регистру привредних субјеката за упис привредне делатности удружења, потребно је да се привредна делатност (шифра и одговарајући опис) упише у статут удружења, односно да се ова промена спроведе кроз промену статута и пријави Регистру удружења. Тек по добијању решења Регистра удружења подноси се пријава Регистру привредних субјеката за регистрацију привредне делатности удружења.
 • Уколико се из Регистра привредних субјеката брише претходно регистрована привредна делатност удружења, ово брисање се прво спроводи у Регистру привредних субјеката, па се тек након доношења решења о брисању привредне делатности удружења из Регистра привредних субјеката, подноси пријава и документација Регистру удружења за регистрацију измена и допуна статута удружења (из кога се изоставља претходно обрисана привредна делатност).
 • Уз пријаву се подноси и доказ о уплати накнаде за упис података у Регистру привредних субјеката у износу од 2.800,00 динара, на рачун број 840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени број обавезно унесите у уплатницу); прималац АПР, сврха уплате: накнада за упис.

Упис ликвидације удружења/савеза удружења у Регистар

Поступак уписа ликвидације удружења/савеза удружења покреће се подношењем регистрационе пријаве промене података-обавезни подаци и прописане документације и то од стране ликвидационог управника.

Поред регистрационе пријаве препорука је да се, у зависности од врсте промене, поднесу и одговарајући додаци.

Уз уредно попуњену регистрациону пријаву промене података-обавезни подаци подноси се:

 • Одлука Скупштине удружења о престанку удружења ликвидацијом и именовању ликвидационог управникa,
 • ако се за ликвидационог управника не именује већ уписани заступник: оверена фотокопија исправе о идентитету заступника удружења, ако она не садржи податак о пребивалишту или боравишту и потврду о пребивалишту или боравишту,
 • доказ о уплати накнаде (висине накнада).

У току ликвидационог поступка све пријаве промена врши ликвидациони управник.

Упис стечајног поступка удружења/савеза удружења

Поступа уписа стечаја покреће се по пријему решења о покретању стечајног поступка од стране суда или подношењем пријаве од стране стечајног управника.

Поступак уписа стечаја удружења/савеза удружења покреће се подношењем регистрационе пријаве промене података-обавезни подаци и прописане документације и то од стране стечајног управника.

Уз уредно попуњену регистрациону пријаву промене података-обавезни подаци подноси се:

 • решење надлежног суда о покретању стечајног поступка и именовању стечајног управника - у оригиналу или овереној фотокопији,
 • фотокопија личне карте стечајног управника,
 • доказ о уплати накнаде (висине накнада).

У току стечајног поступка све пријаве промена врши стечајни управник.