Уплате накнада за услуге које пружа Агенција у оквиру Регистра понуђача, врше се на рачун: 840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу).

Накнадa за упис понуђача

Накнада за регистрацију уписа понуђача износи 2.800,00 динара.

Накнада за поновну  регистрацију понуђача, брисаног из Регистра на основу сопственог захтева или по службеној дужности, износи 1.500,00 динара.

Накнаде за промене података о понуђачу

Накнада за благовремено поднету регистрациону пријаву промене података о понуђачу износи 1.000,00 динара.

Ако се регистрационом пријавом захтева више промена, накнада од 1.000,00 динара увећава се за 500,00 динара по промени.

Накнадa за брисање понуђача

Накнада за брисање понуђача из Регистра износи 1.200,00 динара.

Накнаде за издавање извода, копија и потврда

Висине накнада за издавање извода, копија и потврда износе:

 • за издавање извода о регистрованим подацима 1.000,00 динара;
 • за издавање извода о регистрованим подацима у електронској форми 700,00 динара - у припреми;
 • за издавање преписа решења 1.000,00 динара;
 • за издавање копије документа на основу кога је извршена регистрација, 30,00 динара по страни документа;
 • за издавање потврде о непостојању основа за искључење из поступка јавне набавке, 1.000,00 динара;
 • за издавање потврде да понуђач није регистрован у Регистру, или да Регистар не садржи тражени податак који је, у складу са законом, предмет регистрације, 400,00 динара;
 • за издавање потврде о подацима садржаним у документацији на основу које је извршена регистрација и историјски регистрованим подацима 400,00 динара по податку;
 • за штампање регистрационе пријаве 120,00 динара.

Остале накнаде

Накнаде за регистрацију других података о понуђачу износе:

 • за регистрацију забележбе података од значаја за правни промет и других података који се у складу са законом региструју 1.000,00 динара.

Доказ о уплати

Подносилац захтева уз регистрациону пријаву АПР-у, доставља један од следећих доказа:

1. Први примерак налога за уплату оверен од стране пружаоца платних услуга, који садржи:

 • све обавезне елементе о извршеној уплати накнаде (назив платиоца, назив примаоца плаћања, број рачуна АПР-а, износ накнаде, сврху уплате, шифру плаћања, потпис односно сагласност платиоца и датум извршења),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97.

2. Налог за пренос оверен од стране пружаоца платних услуга, који садржи:

 • све обавезне елементе о извршеном преносу средстава (назив платиоца, назив примаоца плаћања, број текућег рачуна платиоца, број рачуна АПР-а, износ накнаде, сврху уплате, шифру плаћања, потпис односно сагласност платиоца и датум извршења),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97,
 • клаузулу да је уплата накнаде реализована и датум када је реализована.

3. Извод пословног рачуна платиоца оверен од стране платиоца или пружаоца платних услуга, који садржи:

 • све обавезне елементе извода банкарског рачуна (назив платиоца, број рачуна платиоца и примаоца, број извода, датум извода, датум уплате накнаде, износ уплаћене накнаде, сврху уплате и укупан промет рачуна),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97

4. Потврду о извршеној уплати накнаде оверену од стране пружаоца платних услуга, која садржи:

 • све обавезне елементе о извршеној уплати накнаде (да је налог за уплату накнаде односно налог за пренос средстава реализован, датум извршења налога, износ накнаде, број рачуна АПР-а, сврху уплате, назив платиоца, назив примаоца),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97.