Број рачуна, модел и позив на број

Уплате накнада за услуге које пружа Агенција у оквиру Регистра медија врше се на рачун: 840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу).

Накнада за регистрацију медија

Висина накнаде за регистрацију медија износи 2.800,00 динара.

Накнаде за промене података о медију

Накнада за регистрацију промене података о медију износи 1.000,00 динара.

Ако се регистрационом пријавом захтева више промена, накнада из претходног става  увећава се за 500,00 динара по промени.

Додатна накнада за неблаговремено поднету регистрациону пријаву промене података о медију износи 6.000,00 динара (односи се на пријаве поднете по истеку рока од 15 дана од дана настанка податка или документа који су предмет регистрације, односно промене регистрованог податка или документа).

Накнада за брисање медија

Висина накнаде за брисање медија износи 1.200,00 динара.

Накнаде за издавање извода, копија и потврда

Висине накнада за издавање извода, копија и потврда из Регистра медија износе:

 • за издавање извода о регистрованим подацима о медију 1.000,00 динара,
 • за издавање извода о регистрованим подацима о медију у електронској форми 700,00 динара-у припреми,
 • за издавање преписа одлука регистратора 1.000,00 динара,
 • за издавање копије документа на основу кога је извршена регистрација, 30,00 динара по страни документа,
 • за издавање потврде да медиј није регистрован у Регистру или да Регистар не садржи тражени податак који је, у складу са законом, предмет регистрације 400,00 динарa,
 • за издавање потврде о подацима садржаним у документацији на основу које је извршена регистрација и историјски регистрованим подацима 400,00 динара по податку.

Остале накнаде

Накнаде за регистрацију других података о медију износе:

 • за штампање регистрационе пријаве 120,00 динара,
 • за регистрацију забележбе података од значаја за правни промет и других података који се у складу са законом региструју 1.000,00 динара.

Доказ о уплати

Подносилац захтева уз регистрациону пријаву АПР-у, доставља један од следећих доказа:

1. Први примерак налога за уплату оверен од стране пружаоца платних услуга, који садржи:

 • све обавезне елементе о извршеној уплати накнаде (назив платиоца, назив примаоца плаћања, број рачуна АПР-а, износ накнаде, сврху уплате, шифру плаћања, потпис односно сагласност платиоца и датум извршења),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97.

2. Налог за пренос оверен од стране пружаоца платних услуга, који садржи:

 • све обавезне елементе о извршеном преносу средстава (назив платиоца, назив примаоца плаћања, број текућег рачуна платиоца, број рачуна АПР-а, износ накнаде, сврху уплате, шифру плаћања, потпис односно сагласност платиоца и датум извршења),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97,
 • клаузулу да је уплата накнаде реализована и датум када је реализована.

3. Извод пословног рачуна платиоца оверен од стране платиоца или пружаоца платних услуга, који садржи:

 • све обавезне елементе извода банкарског рачуна (назив платиоца, број рачуна платиоца и примаоца, број извода, датум извода, датум уплате накнаде, износ уплаћене накнаде, сврху уплате и укупан промет рачуна),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97

4. Потврду о извршеној уплати накнаде оверену од стране пружаоца платних услуга, која садржи:

 • све обавезне елементе о извршеној уплати накнаде (да је налог за уплату накнаде односно налог за пренос средстава реализован, датум извршења налога, износ накнаде, број рачуна АПР-а, сврху уплате, назив платиоца, назив примаоца),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97.