Бројеви рачуна за уплату накнада за услуге које пружа Агенција у оквиру свих регистара у њеној надлежности су следећи:

Регистар Рачун Позив на број
Привредна друштва 840-29770845-52 Модел 97: Генеришите позив на број              
Предузетници
Туризам
Стечајне масе
Медији
Финансијски лизинг
Заложна права
Удружења
Страна удружења
Задужбине и фондације, представништва страних задужбина и фондација
Спортска удружења, друштва и савези у области спорта
Судске забране
Коморе
Понуђачи
Уговори о финансирању пољопривредне производње
Грађевинске дозволе 840-29770845-52 Све инструкције  у вези са плаћањем накнаде (позив на број, износ накнаде, рачун на који се накнада уплаћује) добијају се у систему за централизовано пријављивање корисника
Финансијски извештаји (за обраду и јавно објављивање финансијских извештаја и документације уз финансијске извештаје)  840-29770845-52 Све инструкције  у вези са плаћањем накнаде (позив на број, износ накнаде, рачун на који се накнада уплаћује), добијају се у посебном информационом систему Агенције 
Услуге из Регистра финансијских извештаја (давање извода у форми прописаних финансијских извештаја - комплет или делова, затим података о бонитету, извештаја о бонитету, скоринга као и других услуга из Регистра) 840-29776845-94  Уписује се број из Обавештења добијен од стране АПР 
Услуге испоруке података из регистара, по посебном захтеву корисника 840-29776845-94  Уписује се број добијен у профактури АПР 

 

Доказ о уплати

Подносилац захтева уз регистрациону пријаву АПР-у, доставља један од следећих доказа:

1. Први примерак налога за уплату оверен од стране пружаоца платних услуга, који садржи:

  • све обавезне елементе о извршеној уплати накнаде (назив платиоца, назив примаоца плаћања, број рачуна АПР-а, износ накнаде, сврху уплате, шифру плаћања, потпис односно сагласност платиоца и датум извршења),
  • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97.

2. Налог за пренос оверен од стране пружаоца платних услуга, који садржи:

  • све обавезне елементе о извршеном преносу средстава (назив платиоца, назив примаоца плаћања, број текућег рачуна платиоца, број рачуна АПР-а, износ накнаде, сврху уплате, шифру плаћања, потпис односно сагласност платиоца и датум извршења),
  • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97,
  • клаузулу да је уплата накнаде реализована и датум када је реализована.

3. Извод пословног рачуна платиоца оверен од стране платиоца или пружаоца платних услуга, који садржи:

  • све обавезне елементе извода банкарског рачуна (назив платиоца, број рачуна платиоца и примаоца, број извода, датум извода, датум уплате накнаде, износ уплаћене накнаде, сврху уплате и укупан промет рачуна),
  • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97

4. Потврду о извршеној уплати накнаде оверену од стране пружаоца платних услуга, која садржи:

  • све обавезне елементе о извршеној уплати накнаде (да је налог за уплату накнаде односно налог за пренос средстава реализован, датум извршења налога, износ накнаде, број рачуна АПР-а, сврху уплате, назив платиоца, назив примаоца),
  • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97.