На основу Закона о коморама („Службени гласник РС”, број 65/2001, 36/2009 и 99/2011), Регистар комора почеће са радом 01.01.2013. године, односно 3. јануара, када ће Агенција наставити са редовним обављањем послова из своје надлежности, после новогодишњих празника.

Наиме, чланом 26. Закона о коморама прописано је да Регистар комора води Агенција за привредне регистре, као поверени посао Министарства финансија и привреде, као и да се у електронску базу података региструју коморе, према облику организовања у односу на подручје, односно територију у Републици Србији, за коју је регистровани субјекат основан или делатност због које се врши удруживање. Истим чланом Закона прописано је да се на услове и поступак регистрације сходно примењују одредбе Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Сл. гласник РС”, број 99/2011) којим се уређује регистрација привредних субјеката. Успостављањем Регистра комора у АПР, први пут у Републици Србији биће оформљена  јединствена, централна, електронска база са ажурним статусним подацима о регистрованим коморама, о председницима и лицима овлашћеним за заступање, чланству у савезима или другим асоцијацијама у земљи или иностранству и др. Уз ове податке, на интернет страници АПР биће објављивани и документи као што су статути, што ће све допринети јавности рада комора, као посебног облика привредног и друштвеног организовања.  
21. децембар 2012. Нови сервиси за кориснике услуга АПР 03. јануар 2014. Усвојена Одлука о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа АПР